Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Σύναψη / Τροποποίηση / Ακύρωση Σύμβασης Φυσικού Προσώπου

ΑΙΤΗΣΗ (για δημοσιότητα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος)

Κωδικός
E-X-A20
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 31.25 KB
Σχόλια

Το σχετικό έντυπο υποβάλλεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο εφόσον απαιτείται από το φορέα χρηματοδότησης ή εφόσον το ετήσιο συνολικό ποσό αμοιβής του προσώπου από το έργο θα υπερβεί το ποσό των 2.500€.

Συννημένα Δικαιολογητικά

α) Πίνακες με τα απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων
β) Κριτήρια αξιολόγησης με τις ειδικότερες βαθμολογίες

Ισχύει από
Έκδοση
1

Τροποποιητικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό Υποτροφίας

Κωδικός
Ε-Χ-Δ05.Σ3
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 48.09 KB
Σχόλια

Το σχετικό έντυπο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ στην ενότητα "ΕΝΤΥΠΑ" και συνυποβάλλεται με το αντίστοιχο έντυπο της ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

Ισχύει από
Έκδοση
1

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Τροποποιήσης Ιδιωτικού Συμφωνητικού Περιστασιακής Απασχόλησης)

Κωδικός
Ε-Χ-Δ05.Σ2
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 56.08 KB
Σχόλια

Το σχετικό έντυπο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ στην ενότητα "ΕΝΤΥΠΑ" και συνυποβάλλεται με το αντίστοιχο έντυπο της ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

Ισχύει από
Έκδοση
1

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Τροποποιητική Σύμβασης Ανάθεσης Έργου)

Κωδικός
Ε-Χ-Δ05.Σ1
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 47.91 KB
Σχόλια

Το σχετικό έντυπο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ στην ενότητα "ΕΝΤΥΠΑ" και συνυποβάλλεται με το αντίστοιχο έντυπο της ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

Ισχύει από
Έκδοση
1

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κωδικός
Ε-Λ-Α11
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 27.98 KB
Σχόλια

Ο ΕΥ συμπληρώνει τα έντυπα για την απασχόληση προσωπικού στο έργο, όπου αναφέρονται ονομαστικά όλα τα μέλη της ομάδας με τα ατομικά τους στοιχεία, τη διάρκεια της απασχόλησης, την αμοιβή, το ιδιαίτερο αντικείμενο απασχόλησης του κάθε απασχολούμενου, καθώς και την κατηγορία που εντάσσεται. Ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει συμπληρώνεται το αντίστοιχο έντυπο.
Δεν εγκρίνονται αιτήσεις απασχόλησης προσωπικού με αναδρομικές ημερομηνίες έναρξης, διότι αντιβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.4 της Κ.Α. 679/22.8.96.

Συννημένα Δικαιολογητικά

Συνυποβάλλεται ονομαστική κατάσταση και σύμβαση (webdoc)

Ισχύει από
Έκδοση
2

ΑΙΤΗΣΗ (Για τροποποίηση σύμβασης ανάθεσης έργου)

Κωδικός
Ε-Χ-Α08
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 27.23 KB
Σχόλια

Στην περίπτωση που μία σύμβαση τροποποιείται για οποιοδήποτε λόγο απαιτείται: Επιστολή του ΕΥ προς την Επιτροπή Ερευνών με την οποία θα γνωστοποιεί την τροποποίηση της σύμβασης.

Συννημένα Δικαιολογητικά

Συνυποβάλλεται τροποποιητική σύμβαση (βλέπε σχετικά υποδείγματα στην ενότητα "ΕΝΤΥΠΑ" από την ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ)

Ισχύει από
Έκδοση
1

ΑΙΤΗΣΗ (Για ακύρωση σύμβασης ανάθεσης έργου)

Κωδικός
Ε-Χ-Α07
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 27.21 KB
Σχόλια

Στην περίπτωση που μία σύμβαση διακόπτεται για οποιοδήποτε λόγο είτε με ευθύνη του ΕΥ είτε του αναδόχου απαιτείται: Επιστολή του ΕΥ προς την Επιτροπή Ερευνών με την οποία θα γνωστοποιεί την διακοπή της σύμβασης.

Συννημένα Δικαιολογητικά

Έγγραφη παραίτηση του αναδόχου στην οποία θα αναφέρει ρητά ότι αυτός παραιτείται κάθε δικαιώματος που απορρέει από την υπογεγραμμένη σύμβαση.

Ισχύει από
Έκδοση
1

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ (Αμοιβομένων με Ιδιωτικό Συμφωνητικό Υποτροφίας)

Κωδικός
Ε-Λ-Δ10
Σχόλια

Μετά την έγκριση της απασχόλησης από την Επιτροπή Ερευνών το ιδιωτικό συμφωνητικό υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο.
Σαφής προϋπόθεση, για την υπογραφή της σύμβασης είναι η ύπαρξη σχετικής νομικής δέσμευσης ή πίστωσης στον προυπολογισμό του έργου.

Συννημένα Δικαιολογητικά

Συνυποβάλλονται υποχρεωτικά:
1. Αίτηση απασχόλησης (έντυπο Ε-Λ-Α11)
2. Το ιδιωτικό συμφωνητικό (webdoc)
3. Εξουσιοδότηση χρήσης λογαριασμού καταθέσεων (έντυπο Ε-Χ-Α09) με Φ/Α λογαριασμού. 
4. Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος

Ισχύει από
Έκδοση
1

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ (Αμοιβομένων με Σύμβαση Ανάθεσης Έργου ή Ιδιωτικού Συμφωνητικού)

Κωδικός
Ε-Λ-Δ05
Σχόλια

Μετά την έγκριση της απασχόλησης από την Επιτροπή Ερευνών, το σχετικό παράρτημα ή ιδιωτικό συμφωνητικό ή σύμβαση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο.
Σαφής προϋπόθεση, για την υπογραφή της σύμβασης είναι η ύπαρξη σχετικής νομικής δέσμευσης ή πίστωσης στον προυπολογισμό του έργου.

Συννημένα Δικαιολογητικά

Συνυποβάλλονται υποχρεωτικά:
1. Αίτηση απασχόλησης (έντυπο Ε-Λ-Α11)
2. Κατά περίπτωση, η σύμβαση απασχόλησης ή το ιδιωτικό συμφωνητικό (webdoc)
3. Αντίγραφο έναρξης επαγγέλματος από εφορία (σε περίπτωση απασχόλησης επιτηδευματία)
4. Εξουσιοδότηση χρήσης λογαριασμού καταθέσεων (έντυπο Ε-Χ-Α09) με Φ/Α λογαριασμού. 

Εφόσον ο απασχολούμενος εμπίπτει στην παρ.9 του άρθ. 39 υποβάλλονται επιπλέον:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του ΕΥ (Υπ. Δήλωση περ. 1 ή Υπ. Δήλωση περ. 2)
2. Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου (επιλογή πακέτου ασφάλισης)
3. Απόφαση αρμοδίου οργάνου (σε περίπτωση έργων ΠΜΣ ή ΤΣΜΕΔΕ)

Ισχύει από
Έκδοση
1