Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

H συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι ως εξής: 

 

Πρόεδρος:        Καθηγητής Ιωάννης Στεφανίδης, Αντιπρύτανης Έρευνας και 

Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Αντιπρόεδρος:  Καθηγητής Παναγιώτης Λιάκος, εκπρόσωπος της Σχολής 

Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

1. Σχολή Επιστημών Υγείας 

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος 

Παναγιώτης Λιάκος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής Π.Θ. 

Γεώργιος Φθενάκης, Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Θ. 

2. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος 

Ιφιγένεια Τουρναβίτου, Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Π.Θ. 

Μαγδαληνή Νικολαραζη,  Αν. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής Π.Θ. 

3. Πολυτεχνική Σχολή 

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος 

Αθανάσιος Κοράκης, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Π.Θ. 

Χρυσή Λασπίδου, Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. 

4. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών 

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος 

Σταύρος Λαλάς, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Π.Θ. 

Χρήστος Αθανασίου, Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Π.Θ. 

5. Σχολή Θετικών Επιστημών 

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος 

Δημήτριος Ιακωβίδης, Καθηγητής 

Τμήματος Πληροφορικής με 

Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Π.Θ. 

Αθανάσιος Λουκόπουλος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Π.Θ. 

6. Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας 

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος 

Ιωάννης Φατούρος, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Π.Θ. 

Γεώργιος Μέτσιος, Καθηγητής Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας Π.Θ. 

7. Σχολή Τεχνολογίας 

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος 

Ελπινίκη Παπαγεωργίου, Καθηγήτρια Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας Π.Θ. 

Αντώνιος Καραγεώργος, Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Π.Θ. 

8. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών 

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος 

Στέφανος Παπαδάμου, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Π.Θ. 

Παναγιώτης Φιτσιλής, Καθηγητής 

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Π.Θ. 

 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των τακτικών μελών, οι παραπάνω αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Η θητεία του Προέδρου λήγει στις 31-08-2026 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 15327/23/ΓΠ/4.07.2023 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τον «Καθορισμό του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων και της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη από τους Αντιπρυτάνεις» (ΦΕΚ 4343/τ.Β΄/07-07-2023). 

Η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ερευνών είναι τετραετής, αρχομένη από 14-11-2023 έως 13-11-2027. 

Στις Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Θ. δύναται να παρίσταται, ύστερα από σχετική πρόσκληση, ο Αν. Προϊστάμενος της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Θ., κ. Μεσαλούρης Δημήτριος, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Θ. εκτελεί η κα Μαρία – Στέλλα Καλιγέρη και χρέη αναπληρώτριας γραμματέα εκτελεί η κα Αναστασία Ματζανή, υπάλληλοι της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Θ. 

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύθηκε στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» και στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος.