Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ερευνώ - Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 - 2027.

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ερευνώ - Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 - 2027, με κυριότερα σημεία τα παρακάτω.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ερευνώ - Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Η Δράση «Ερευνώ-Καινοτομώ» αποτελεί Πράξη Στρατηγικής Σημασίας του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» με προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια ευρώ. Βασικός στόχος της Δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Αιτήσεις χρηματοδότησης στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες ΜμΕ, ομάδες επιχειρήσεων ή και συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Οδηγίες και Προθεσμία για την Πρόσκληση: «SUB4: «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας»/«Trust your Stars»

Σε συνέχεια της εκδοθείσας Πρόσκλησης με τίτλο «SUB4: «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» με Κωδικό Δράσης 16289 και προκειμένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαιτούμενες ενέργειες, παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στις σχετικές δράσεις (Δράση Ι «Νέοι Ερευνητές» και Δράση ΙΙ «Συμπράξεις Ερευνητών διαφορετικών Α.Ε.Ι.», αποστείλουν συμπληρωμένα έως την Παρασκευή 24 Μαΐου τα κάτωθι:

Για τη Δράση Ι

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο 1st Call of Proposals του Προγράμματος Interreg NEXT MED

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής στο πλαίσιο του 1st Call of Proposals του Προγράμματος Interreg NEXT MED, παρατείνεται έως την Πέμπτη 30/05/2024 (1pm, CET). Προκειμένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαιτούμενες ενέργειες, παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να καταθέσουν πρόταση με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο ρόλο είτε του Συντονιστή είτε του εταίρου, να συμπληρώσουν την συνημμένη φόρμα δήλωσης Πρόθεσης Υποβολής Πρότασης, έως την Παρασκευή 10.5.2024.

LIFE Calls for proposals 2024

The LIFE Calls for proposals 2024 have been published on the Funding & tender opportunities portal on 18 April 2024. Link: https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/life-calls-proposals-2024_en

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ Ο2 - ΕΛΚΕ ΠΘ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι ως προθεσμία υποβολής Αιτημάτων Ο2 που αφορούν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών που θα εξοφληθούν με την Πρώτη ΕΑΠ του Μαΐου καθορίζεται η Δευτέρα 29/4/2024 έως τις 12.00 το πρωί ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες καθορίζεται η Παρασκευή 26/4/2024.

Οι προθεσμίες είναι νωρίτερα σε σχέση με το σύνηθες λόγω των αργιών του Πάσχα και της διακοπής λειτουργίας της ΕΑΠ .

Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου «SUB4: «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» Με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180664 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Η Δέσμη Δράσεων «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» (Trust your Stars) επιδιώκει την υλοποίηση ερευνητικών έργων με τη συμμετοχή Ερευνητών και Ομάδων Ερευνητών διαφόρων επιπέδων εμπειρίας. Δικαιούχοι της Πρόσκλησης είναι οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. της χώρας.

4η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «4ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών».

Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη νέων ερευνητών/τριών κάτοχων διδακτορικού διπλώματος για την υλοποίηση επιλεγμένων, ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας. Η Δράση έχει σχεδιαστεί με στόχο να υποστηρίξει Μεταδιδακτορικούς/ές Ερευνητές/τριες να κατευθύνουν αυτόνομα την υλοποίηση Έργων ως Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι/ες.