Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πολιτική Ποιότητας

ΟΡΑΜΑ μας είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) να λειτουργεί με γνώμονα την καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των εξυπηρετούμενων, να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον τομέα της διεκδίκησης, διαχείρισης και υλοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και να αποτελεί ξεχωριστό παράδειγμα οργάνωσης και αποδοτικής λειτουργίας για τους υπόλοιπους ΕΛΚΕ της χώρας.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ για τον Ειδικό Λογαριασμό Ερευνών σημαίνει αποτελεσματική εξυπηρέτηση και υψηλό αίσθημα ικανοποίησης για τους εξυπηρετούμενους.

ΣΤΟΧΟΙ μας είναι:

 • Η μέγιστη και βέλτιστη αξιοποίηση του συνόλου των κονδυλίων των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων μέσω διαφανών και αξιοκρατικών διαδικασιών προς όφελος της ακαδημαϊκής κοινότητας και της χώρας μας.
 • Η ικανοποίηση των στόχων των έργων των προγραμμάτων εντός των προδιαγεγραμμένων χρονικών ορίων υλοποίησης τους.
 • Η άμεση εξυπηρέτηση των ωφελουμένων από την υλοποίηση των ποικίλων προγραμμάτων.
 • Η συνεχής ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για τα διαθέσιμα προγράμματα και τους αντίστοιχους πόρους.
 • Η πλήρης γνώση και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και των τεχνικών οδηγιών που διέπουν τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα.
 • Η γρήγορη και αποτελεσματική συνεργασία των εξυπηρετούμενων από τον ΕΛΚΕ με τις υπηρεσίες του ΕΛΚΕ.
 • Η εκτέλεση έργων με ουσιαστικό όφελος.
 • Η ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών του ΕΛΚΕ.
 • Η χορήγηση των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2015.

Προκειμένου να επιτύχουμε τα παραπάνω, η Διοίκηση και οι Εργαζόμενοι, δηλώνουμε την ΔΕΣΜΕΥΣΗ μας στις εξής αρχές:

 • εφαρμογή και συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015,
 • άριστη επικοινωνία μεταξύ Διοίκησης και Στελεχών,
 • άριστη συνεργασία μεταξύ όλων των στελεχών μας και δημιουργία συγκροτημένων και αποτελεσματικών ομάδων,
 • άριστη συνεργασία με τους φορείς, την τοπική κοινωνία και την ακαδημαϊκή κοινότητα,
 • συνεχής βελτίωση της τεχνογνωσίας μας και διάχυσή της σε όλο το προσωπικό,
 • επιλογή εξειδικευμένων στελεχών και συνεχής εκπαίδευσή τους,
 • υψηλή ικανοποίηση των εξυπηρετούμενων από τις υπηρεσίες που παρέχουμε,
 • η τήρηση χρονικών και οικονομικών δεσμεύσεων στα έργα που εκτελούμε,
 • η διαρκής προσπάθεια μείωσης των προβλημάτων που αφορούν την καθημερινότητα των εξυπηρετούμενων από τον ΕΛΚΕ,
 • η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης.

Ο Πρόεδρος