Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εθνικά Προγράμματα

European programma logo

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προσκλήσεις και έργα του μπορείτε να δείτε στους ακόλουθους συνδέσμους:

  1. ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
  2. ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
  3. ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
  4. ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
  5. ΕΠ Τεχνική Βοήθεια
  6. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
  7. ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας
  8. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
  9. ΕΛΙΔΕΚ για υποψηφίους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, μέλη ΔΕΠ.