Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Οδηγός Διαχείρισης Έργων - Κανονισμοί

Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης (άρθρο 68 του Ν.4485/2017)

1. Με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., εγκρίνεται ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι..

2. Στον Οδηγό εξειδικεύονται, στο πλαίσιο κείμενων διατάξεων:

α. τα όργανα και οι διαδικασίες για την αξιολόγηση, επιλογή, χρηματοδότηση και διαχείριση των δραστηριοτήτων του Ε.Λ.Κ.Ε.,

β. ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου του Ε.Λ.Κ.Ε. από τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι.,

γ. οι ειδικότερες διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης των έργων,

δ. οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των Επιστημονικών Υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,

ε. οι διαδικασίες και κάθε ειδικό ζήτημα σχετικά με την απασχόληση, τις αμοιβές και τις μετακινήσεις των απασχολούμενων στα έργα του Ε.Λ.Κ.Ε.,

στ. οι όροι και η διαδικασία χορήγησης ταμειακών διαχειριστικών διευκολύνσεων των έργων,

ζ. ο Κανονισμός χορήγησης υποτροφιών,

η. οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε.,

θ. η διαχείριση και προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας,

ι. η συμμετοχή του Α.Ε.Ι. σε εταιρείες έντασης γνώσης (spin off),

ια. θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας,

ιβ. οι λεπτομέρειες διάθεσης και χρήσης των παγίων των έργων/προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε.,

ιγ. κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εύρυθμη λειτουργία των Ε.Λ.Κ.Ε. και των ερευνητικών και λοιπών έργων και προγραμμάτων που αυτοί υλοποιούν

Έναρξη ισχύος

Ο  Οδηγός  Χρηματοδότησης  και  Διαχείρισης  σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 37 του Ν.4589/2019, εγκρίνεται το αργότερο έως τις 31.12.2019. Οι υφιστάμενοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Οδηγοί Χρηματοδότησης διατηρούνται σε ισχύ κατά το μέρος που τα προβλεπόμενα σε αυτούς δεν αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις και το αργότερο έως τις 31.12.2019. Έως την έναρξη ισχύος των Οδηγών Χρηματοδότησης, η Επιτροπή Ερευνών ρυθμίζει με αποφάσεις ζητήματα που προβλέπονται στους εν λόγω Οδηγούς»

Για να κατεβάσατε τα αρχεία θα πρέπει να κάνετε login με τα διαπιστευτήρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟ
Οδηγός Χρηματοδότησης και διαχείρισης 2020 pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 01 - Εσωτερικός Κανονισμός Μεταφοράς Τεχνολογίας 2020 pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 02 - Ειδικός Κανονισμός Χορήγησης Υποτροφιών 2020 pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 03 - Εσωτερικός Κανονισμός Μετακινήσεων 2020 pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 04 - Οδηγός Προμηθειών και Δημοσίων Συμβάσεων 2020 pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 05 - Κανονισμός Μισθώσεων Έργου και Εργασίας 2020 pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 06 - Οδηγός Δωρεών και Χορηγιών 2020 pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 07 - Κανονισμός για τον Έλεγχο και την Πληρωμή δαπανών 2020 pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 08 - Κώδικας Ηθικής & Δεοντολογίας στην Έρευνα 2020 pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 09 - Κανονισμός Εφαρμογής Αρχών & Λειτουργίας της ΕΗΔΕ 2020 pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 - Χρονοχρέωση Προσωπικού και Εξωτερικών Συνεργατών 2020 pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 - Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικοποίησης και Αυτοματοποίησης των διαδικασιών 2020 pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 - Κατάλογος Εντύπων 2020 pdf