Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Spin Off

Ως Τεχνοβλαστός ορίζεται κάθε νομικό πρόσωπο (με τη μορφή της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης ή Ανώνυμης Εταιρίας) που συστήνεται για την εμπορική αξιοποίηση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας, που προήλθαν από ερευνητικά έργα, χρηματοδοτούμενα ή μη, που εκτελέστηκαν στο Πανεπιστήμιο (Ειδικός Λογαριασμός).

Για τη διευκόλυνση της πρακτικής εφαρμογής ανακαλύψεων/ εφευρέσεων/ ερευνητικών αποτελεσμάτων που έγιναν στο Πανεπιστήμιο (Ειδικός Λογαριασμός), καθώς και προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, το Πανεπιστήμιο (Ειδικός Λογαριασμός) δύναται να συμμετάσχει ως εταίρος στο εν λόγω εταιρικό σχήμα. Η εταιρική συμμετοχή του Πανεπιστημίου (Ειδικός Λογαριασμός) γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και μπορεί να έχει τη μορφή χρηματικής εισφοράς ή εισφοράς σε είδος (ως είδος νοούμενου του αποτελέσματος της ερευνητικής δραστηριότητας, η χρήση του οποίου εισφέρεται στο εταιρικό σχήμα).

Το καταστατικό του τεχνοβλαστού δύναται να αναγνωρίζει στο Πανεπιστήμιο (Ειδικός Λογαριασμός) δικαίωμα προτίμησης, έναντι των λοιπών μετόχων στον τεχνοβλαστό, σε περιπτώσεις μεταβίβασης τμήματος του μετοχικού κεφαλαίου σ’ αυτό.

Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου (Ειδικός Λογαριασμός) στον τεχνοβλαστό θα διέπεται και από τους υφιστάμενους κώδικες δεοντολογίας, τον Οδηγό Χρηματοδότησης Ερευνών και τις οικείες διατάξεις τους ΥΑ/679/96, την υφιστάμενη νομοθεσία για την υπηρεσιακή κατάσταση των Μελών ΔΕΠ.

Σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο (Ειδικός Λογαριασμός) δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στον υπό ίδρυση τεχνοβλαστό, και προκειμένου να παραχωρηθεί η χρήση και εκμετάλλευση του προϊόντος διανοίας (ανακάλυψης, εφεύρεσης, ερευνητικού αποτελέσματος), θα συνάπτεται σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας ή παραχώρησης εκμετάλλευσης ή χρήσης ή άλλη συναφής σύμβασης μεταξύ του Πανεπιστημίου (Ειδικός Λογαριασμός), του δημιουργού και του υπό ίδρυση τεχνοβλαστού, στην οποία θα καθορίζονται λεπτομερώς οι όροι της παραχώρησης του προϊόντος και το οικονομικό αντάλλαγμά τους.

Η συμμετοχή μελών του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού (μέλη ΔΕΠ) του Πανεπιστημίου σε επιχειρηματικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης της γνώσης και των αποτελεσμάτων της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης δεν αντίκειται προς την ιδιότητα τους, επιτρέπεται όμως μετά τη συμπλήρωση τριετίας από το διορισμό τους και μετά από απόφαση της Συγκλήτου. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται ο τρόπος και η έκταση συμμετοχής προς τις ανωτέρω επιχειρήσεις. Ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου θεωρείται η κατοχή σημαντικών θέσεων διαχείρισης ή διοίκησης (π.χ., Διευθύνοντος Συμβούλου, Διαχειριστή) ή της ανάλογης θέσης στα όργανα διοίκησης του τεχνοβλαστού.

Ετικέτες