Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Οδηγός μεταφοράς Τεχνολογίας - Περιγραφή

Ο Οδηγός Μεταφοράς Τεχνολογίας αποτελεί τμήμα του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού για την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και παροχής σχετικών υπηρεσιών, εφεξής ΕΛΚΕ, ο οποίος συστήθηκε με την ΚΥΑ υπ’ αρ. 679/22.08.1996 «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αρ. Β1/819 "σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας"» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και κατ’ εφαρμογή του Ν. 3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Ο παρών Οδηγός έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 2 στοιχ. Α του Ν. 3027/2002 και ρυθμίζει τη διάδοση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων και προϊόντων των ερευνητικών και άλλων δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού. 

Ετικέτες