Νομοθεσία

Αρχείο Τίτλος Νομοθετικό Πλαίσιο Είδος Κατηγορία
Αρχείο Κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό δημοσιονομικών διορθώσεων που θα πρέπει να εφαρμόζονται στις δαπάνες που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία ή το ταμείο συνοχής λόγω μη συμμόρφωσης στους κανόνες που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκή Διαχειριστικά
Ν.3492/2006 Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις. Νόμοι Εθνική Λειτουργία Πανεπιστημίου - ΕΛKΕ
fek2010a141.pdf Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη Νόμοι Εθνική Λειτουργία Πανεπιστημίου - ΕΛKΕ
N.4081/2012 Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις Νόμοι Εθνική Λειτουργία Πανεπιστημίου - ΕΛKΕ
N.4720/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. Νόμοι Εθνική Λειτουργία Πανεπιστημίου - ΕΛKΕ
N.4283/2014 Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις Νόμοι Εθνική Λειτουργία Πανεπιστημίου - ΕΛKΕ
N.4310/2014 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Νόμοι Εθνική Λειτουργία Πανεπιστημίου - ΕΛKΕ
N.4327/2015 Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Νόμοι Εθνική Λειτουργία Πανεπιστημίου - ΕΛKΕ
N.4336/2015 Συνταξιοδοτικές διατάξεις. Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης. Νόμοι Εθνική Λειτουργία Πανεπιστημίου - ΕΛKΕ
Ν.4354/2015 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Νόμοι Εθνική Λειτουργία Πανεπιστημίου - ΕΛKΕ