Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τήρηση εμπιστευτικότητας και απορρήτου

Η δημοσιοποίηση μιας εφεύρεσης καταλύει το δικαίωμα υποβολής αίτησης απονομής Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας. Όποια κι αν είναι η απόφαση των ερευνητών περί κατάθεσης αίτησης απονομής Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας ή μη, αναφορικά με τις Εξαρτημένες εφευρέσεις, αλλά και στην περίπτωση των Υπηρεσιακών εφευρέσεων, οι ερευνητές θα πρέπει, τουλάχιστον προσωρινά, να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια και να μην αποκαλύπτουν σε κανέναν τρίτο, ούτε να δημοσιοποιούν με κανέναν τρόπο το περιεχόμενο της εφεύρεσης είτε πρόκειται περί συσκευής είτε πρόκειται περί μεθόδου. Ενδεικτικά αναφέρονται ως ενέργειες που θα πρέπει να αποφευχθούν, τουλάχιστον προσωρινά: η ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο, η δημοσίευση επιστημονικού άρθρου, η ανάρτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, η διαφήμιση βημάτων μεθόδου ή η πώληση της εφεύρεσης, κ.λπ.

Η διάρκεια της υποχρέωσης τήρησης εχεμύθειας και αποχής από κάθε δημοσιοποίησης της εφεύρεσης, εξαρτάται από τον τρόπο έννομης προστασίας που θα επιλεγεί για την προστασία της εφεύρεσης:

1) εάν για την προστασία της εφεύρεσης υποβληθεί Αίτηση απονομής Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, η υποχρέωση εχεμύθειας διαρκεί κατ’ ελάχιστον μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και κατά μέγιστο 18 μήνες αργότερα, ημερομηνία κατά την οποία το περιεχόμενο της αίτησης δημοσιεύεται και γίνεται προσιτό στο κοινό χωρίς απαιτούμενη άδεια των δικαιούχων της εφεύρεσης, και τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις θα πρέπει να γίνονται με σχετικό αίτημα προς τον εκδότη για αναβολή της δημοσίευσης έως τη λήξη της περιόδου εμπιστευτικότητας, ενώ

2) εάν για την προστασία της εφεύρεσης επιλεγεί η τήρηση της μυστικότητας, οι εφευρέτες δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας για μακρό χρόνο και τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους την τήρηση της παραπάνω υποχρέωσης.

Περαιτέρω, κάθε αποκάλυψη της εφεύρεσης σε τρίτο ενδιαφερόμενο αγοραστή/επενδυτή θα γίνεται μόνον κατόπιν σύναψης ειδικής σύμβασης, υπόδειγμα της οποίας συνοδεύει το παρόν «ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΗ».Υπό κατασκευή

Ετικέτες