Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Γραφείο Εξωστρέφειας

Το Γραφείο Εξωστρέφειας λειτουργεί στο πλαίσιο δράσης του Τμήματος Marketing της Γραμματείας Επιτροπής Ερευνών του Π.Θ. και αναλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που πηγάζουν από το Άρθρο 34 του Ν. 2843/2000. Εξυπηρετεί ταυτόχρονα το ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου και οργανισμούς - ιδιωτικού και δημόσιου τομέα - που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το Πανεπιστήμιο για θέματα έρευνας και μεταφοράς τεχνολογίας.

Αποστολή του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας είναι:

Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στο Π.Θ. επ' ωφελεία του κοινωνικού συνόλου μέσω διαδικασιών που είναι συνεπείς με τις ακαδημαϊκές αρχές και τον κώδικα δεοντολογίας του Ιδρύματος.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του ΓΔΜ/Π.Θ. είναι:

 • Η υποστήριξη προς το Τμήμα Marketing της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Πανεπιστημίου και της βιομηχανίας με σκοπό την προώθηση στην αγορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων αλλά και των ερευνητικών ικανοτήτων του Π.Θ.
 • Η υποστήριξη στη μετατροπή των καινοτομιών που προέκυψαν από την ερευνητική διαδικασία στο Π.Θ. σε κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα και η εκμετάλλευση αυτών.
 • Η ανάπτυξη μιας δυναμικής στο Π.Θ. για την ίδρυση τεχνοβλαστών και την αύξηση των συμβάσεων εκτέλεσης ερευνητικών έργων για λογαριασμό οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Έμμεσοι στόχοι της λειτουργίας του είναι:

 • Η προσέλκυση ικανών μελών ΔΕΠ στην ερευνητική δραστηριότητα.
 • Η δημιουργία των βάσεων για τη χρηματοδότηση μέρους της ερευνητικής προσπάθειας του Π.Θ. από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Υπηρεσίες του Γραφείου Εξωστρέφειας

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλα τμήματα της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 1. Αξιολόγηση Εμπορικού Ενδιαφέροντος Τεχνολογιών: Το προσωπικό του ΓΜΤ υποστηρίζει κάθε ερευνητή στην αξιολόγηση του εμπορικού ενδιαφέροντος κάθε ερευνητικού αποτελέσματος. Υποστηρίζει τους ερευνητές στην αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων με διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εκπονεί τα πρώτα βήματα αξιολόγησης της πιθανής αγοράς για κάθε ερευνητικό αποτέλεσμα. Σε περίπτωση που προκύπτουν ελπιδοφόρα αποτελέσματα μπορεί αυτόνομα ή με χρήση υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων να εκπονεί αναλυτικές έρευνες αγοράς.
 2. Χρηματοδότηση προ-εμπορικής ανάπτυξης Το ΓΜΤ εισηγείται, αν είναι απαραίτητη, προς τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας πρόσθετη οικονομική υποστήριξη προς τους ερευνητές για την υποστήριξη της μετατροπής τεχνολογιών που έχουν εμπορικό ενδιαφέρον σε προϊόντα, σύμφωνα με σαφείς κανόνες που εξασφαλίζουν την απόδοση της επένδυσης.
 3. Υπηρεσίες αναζήτησης συνεργασιών: Το προσωπικό του ΓΜΤ υποστηρίζει το ερευνητικό προσωπικό του Π.Θ. στην αναζήτηση συνεργασιών ή εταίρων με επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς για την εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί πηγές πληροφόρησης που τηρούνται από το Τμήμα Marketing της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.
 4. Υπηρεσίες Προστασίας και Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Το προσωπικό του ΓΜΤ συμβουλεύει το ερευνητικό δυναμικό του Π.Θ. για θέματα προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και υποστηρίζει τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στην επιλογή του κατάλληλου είδους σύμβασης παραχώρησης, την σύνταξη και την παρακολούθησή τους.
 5. Υποστήριξη Δημιουργίας νέων Επιχειρήσεων: Το προσωπικό του ΓΜΤ παρέχει γενικές επιχειρηματικές συμβουλές (βέλτιστη νομική μορφή, διαδικασίες έναρξης, σύνταξη καταστατικών, κ.ο.κ.) προς κάθε ενδιαφερόμενο μέλος του ερευνητικού δυναμικού του Π.Θ. που ενδιαφέρεται να ιδρύσει εταιρεία-τεχνοβλαστό και τηρεί αρχείο με πιθανές πηγές χρηματοδότησης καθώς και μηχανισμούς "εκκόλαψης" νέων επιχειρήσεων έντασης τεχνολογίας (θερμοκοιτίδες, τεχνολογικά πάρκα, κτλ).

Το Διάγραμμα 1 αποτυπώνει με τη μορφή διαγράμματος ροής την εμπλοκή του ΓΔΜ στον κύκλο ζωής των αποτελεσμάτων ενός ερευνητικού έργου με προοπτικές εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του.

Η εμπλοκή του ΓΜΤ ξεκινά ύστερα από την υποβολή του ειδικού Έντυπου Γνωστοποίησης Εφεύρεσης, από μέλος του ερευνητικού προσωπικού του ιδρύματος (μέλος ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΔΠ, ΕΤΕΠ) και προϋποθέτει την αναγνώριση από τον τελευταίο της δυναμικής για εμπορική αξιοποίηση ενός ερευνητικού αποτελέσματος. Το ερευνητικό αποτέλεσμα μπορεί να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Είναι αποτέλεσμα προσωπικού και συνήθως μη τεκμηριωμένου, σχεδίου έρευνας που έχει χρηματοδοτηθεί από τη μισθοδοσία του/των μέλους / μελών ΔΕΠ στο πλαίσιο των συνήθων καθηκόντων τους.
 • Είναι αποτέλεσμα συγκροτημένου και ενδεχόμενα τεκμηριωμένου, σχεδίου έρευνας σε επίπεδο, κυρίως, Τομέα ενός Τμήματος το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί τόσο από μισθοδοσία όσο και από άλλους πόρους του Ιδρύματος.
 • Είναι αποτέλεσμα χρηματοδοτούμενου, με προδιαγεγραμμένους όρους και στόχους, ερευνητικού έργου.

Η απάντηση του ΓΜΤ στο αίτημα είναι η αξιολόγηση του τρόπου και των δυνατοτήτων για εμπορική εκμετάλλευση του ερευνητικού αποτελέσματος. Η διαδικασία λαμβάνει υπόψη και τυχόν απαιτήσεις τρίτων, ειδικά αν πρόκειται για χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα. Η διαδικασία που ακολουθείται οδηγεί στις ακόλουθες επιλογές:

 1. Το ερευνητικό αποτέλεσμα είναι άμεσα εκμεταλλεύσιμο και μπορεί να προωθηθεί για εκμετάλλευση.
 2. Το ερευνητικό αποτέλεσμα απαιτεί τελειοποίηση για να γίνει εμπορικά εκμεταλλεύσιμο.
 3. Το ερευνητικό αποτέλεσμα απαιτεί πρόσθετη έρευνα για να αξιολογηθεί.
 4. Το ερευνητικό αποτέλεσμα δεν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο.

Από την παραπάνω λίστα επιλογών, η πρώτη οδηγεί στη διαδικασία εκμετάλλευσης του ερευνητικού αποτελέσματος, με βάσει τους τρόπους και τις διαδικασίες που προβλέπονται σύμφωνα με τα προηγούμενα.

Πληροφορίες του Γραφείου Εξωστρέφειας

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Π.Θ. εφαρμόζει πολιτική "ανοικτών θυρών" και επιδιώκει τη συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς χρηματοδότησης με σκοπό τη διερεύνηση των δυνατοτήτων για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Π.Θ. θέλοντας να συμβάλλει στο γενικότερο πλαίσιο μιας αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργασίας του Ιδρύματος με τον κόσμο της παραγωγής έχει εκδώσει τον Οδηγό Εργαστηρίων και Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών του Π.Θ., ο οποίος υπόκειται σε διαρκή ανανέωση καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων και αποτελεί έτσι ένα σημαντικό εργαλείο προσφοράς τεχνολογίας προς τις επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το Π.Θ. στο πλαίσιο εκμετάλλευσης ερευνητικών αποτελεσμάτων συνεργάζονται με τα αρμόδια στελέχη του ΓΜΤ στην αναγνώριση τομέων κοινού ενδιαφέροντος και ενημερώνονται για το συνεχώς αναβαθμιζόμενο σε πλήθος και εύρος χαρτοφυλάκιο των ανακαλύψεων/ εφευρέσεων/ ερευνητικών αποτελεσμάτων που υπάρχουν στο Π.Θ. και ενδεχομένως τους ενδιαφέρουν.