Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ (Αμοιβομένων με Ιδιωτικό Συμφωνητικό Υποτροφίας)

Κωδικός
Ε-Λ-Δ10
Σχόλια

Μετά την έγκριση της απασχόλησης από την Επιτροπή Ερευνών το ιδιωτικό συμφωνητικό υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο.
Σαφής προϋπόθεση, για την υπογραφή της σύμβασης είναι η ύπαρξη σχετικής νομικής δέσμευσης ή πίστωσης στον προυπολογισμό του έργου.

Συννημένα Δικαιολογητικά

Συνυποβάλλονται υποχρεωτικά:
1. Αίτηση απασχόλησης (έντυπο Ε-Λ-Α11)
2. Το ιδιωτικό συμφωνητικό (webdoc)
3. Εξουσιοδότηση χρήσης λογαριασμού καταθέσεων (έντυπο Ε-Χ-Α09) με Φ/Α λογαριασμού. 
4. Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος

Ισχύει από
Έκδοση
1