Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ (Αμοιβομένων με Σύμβαση Ανάθεσης Έργου ή Ιδιωτικού Συμφωνητικού)

Κωδικός
Ε-Λ-Δ05
Σχόλια

Μετά την έγκριση της απασχόλησης από την Επιτροπή Ερευνών, το σχετικό παράρτημα ή ιδιωτικό συμφωνητικό ή σύμβαση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο.
Σαφής προϋπόθεση, για την υπογραφή της σύμβασης είναι η ύπαρξη σχετικής νομικής δέσμευσης ή πίστωσης στον προυπολογισμό του έργου.

Συννημένα Δικαιολογητικά

Συνυποβάλλονται υποχρεωτικά:
1. Αίτηση απασχόλησης (έντυπο Ε-Λ-Α11)
2. Κατά περίπτωση, η σύμβαση απασχόλησης ή το ιδιωτικό συμφωνητικό (webdoc)
3. Αντίγραφο έναρξης επαγγέλματος από εφορία (σε περίπτωση απασχόλησης επιτηδευματία)
4. Εξουσιοδότηση χρήσης λογαριασμού καταθέσεων (έντυπο Ε-Χ-Α09) με Φ/Α λογαριασμού. 

Εφόσον ο απασχολούμενος εμπίπτει στην παρ.9 του άρθ. 39 υποβάλλονται επιπλέον:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του ΕΥ (Υπ. Δήλωση περ. 1 ή Υπ. Δήλωση περ. 2)
2. Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου (επιλογή πακέτου ασφάλισης)
3. Απόφαση αρμοδίου οργάνου (σε περίπτωση έργων ΠΜΣ ή ΤΣΜΕΔΕ)

Ισχύει από
Έκδοση
1