Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΙΤΗΣΗ (για δημοσιότητα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος)

Κωδικός
E-X-A20
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 31.25 KB
Σχόλια

Το σχετικό έντυπο υποβάλλεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο εφόσον απαιτείται από το φορέα χρηματοδότησης ή εφόσον το ετήσιο συνολικό ποσό αμοιβής του προσώπου από το έργο θα υπερβεί το ποσό των 2.500€.

Συννημένα Δικαιολογητικά

α) Πίνακες με τα απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων
β) Κριτήρια αξιολόγησης με τις ειδικότερες βαθμολογίες

Ισχύει από
Έκδοση
1