Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Σύστημα για την Διαχείριση της Ποιότητας (ISO 9001:2015)

Σκοπός:

Το Σύστημα για την Διαχείριση της Ποιότητας του ΕΛΚΕ καλύπτει το πεδίο:
«Σχεδιασμός, Διοίκηση, Διαχείριση και Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων και λοιπών Έργων»
Το Σύστημα για την Διαχείριση της Ποιότητας έχει αναπτυχθεί με βάση:

 1. τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015

Εκτός των ανωτέρω για την ανάπτυξη του Συστήματος για την Διαχείριση της Ποιότητας, ελήφθησαν υπόψη καλές πρακτικές (Good Practices) για την διοίκηση έργων (π.χ. ΕΛΟΤ 1429, 1431-1, 1431-2, 1431-3).


Στόχοι:

 • Η βέλτιστη αξιοποίηση του συνόλου των κονδυλίων των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων μέσω διαφανών και αξιοκρατικών διαδικασιών προς όφελος της ακαδημαϊκής κοινότητας και του κοινωνικού συνόλου
 • Η πραγματοποίηση των στόχων των έργων των προγραμμάτων εντός των προδιαγεγραμμένων χρονικών ορίων υλοποίησης τους
 • Η συνεχής ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για τα διαθέσιμα προγράμματα και η υποστήριξή της στην επιτυχή διεκδίκηση των προγραμμάτων
 • Η πλήρης γνώση και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και των τεχνικών οδηγιών που διέπουν τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα
 • Η άμεση, γρήγορη και αποτελεσματική συνεργασία των εξυπηρετούμενων από τον ΕΛΚΕ με τις υπηρεσίες του
 • Η ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών του ΕΛΚΕ
 • Η χορήγηση των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2015.

Προκειμένου να επιτύχουμε τα παραπάνω, η Διοίκηση και οι Εργαζόμενοι, δηλώνουμε την ΔΕΣΜΕΥΣΗ μας στις εξής αρχές:

 • εφαρμογή και συνεχής βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας
 • άριστη επικοινωνία μεταξύ Διοίκησης και Στελεχών
 • άριστη συνεργασία μεταξύ όλων των στελεχών μας και δημιουργία συγκροτημένων και αποτελεσματικών ομάδων
 • άριστη συνεργασία με τους φορείς, την τοπική κοινωνία και την ακαδημαϊκή κοινότητα.
 • συνεχής βελτίωση της τεχνογνωσίας μας και διάχυσή της σε όλο το προσωπικό
 • επιλογή εξειδικευμένων στελεχών και συνεχής εκπαίδευσή τους
 • συνεχής ικανοποίηση των εξυπηρετούμενων από τις υπηρεσίες που παρέχουμε
 • η τήρηση χρονικών και οικονομικών δεσμεύσεων στα έργα που εκτελούμε.
 • η διαρκής προσπάθεια μείωσης των προβλημάτων που αφορούν την καθημερινότητα των εξυπηρετούμενων από τον ΕΛΚΕ,• η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας.

Ετικέτες

Επισυναπτόμενα Εγγράφου