Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Σύναψη / Τροποποίηση / Ακύρωση Σύμβασης Φυσικού Προσώπου

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ (Πανεπιστημιακών Δ.Υ. - Πρόσθετη απασχόληση)

Κωδικός
Ε-Λ-Δ04
Σχόλια

Μετά την έγκριση της απασχόλησης από την Επιτροπή Ερευνών, το σχετικό παράρτημα ή ιδιωτικό συμφωνητικό ή σύμβαση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο.
Σαφής προϋπόθεση, για την υπογραφή της σύμβασης είναι η ύπαρξη σχετικής νομικής δέσμευσης ή πίστωσης στον προυπολογισμό του έργου.

Συννημένα Δικαιολογητικά

Συνυποβάλλονται υποχρεωτικά: 
1. Αίτηση απασχόλησης (έντυπο Ε-Λ-Α11)
2. το σχετικό συνοδευτικό παράρτημα (webdoc)
3. Αντίγραφο της τελευταίας μισθοδοσίας
4. Εξουσιοδότηση χρήσης λογαριασμού καταθέσεων (έντυπο Ε-Χ-Α09) με Φ/Α λογαριασμού. 
5. Αντίγραφο της σύμβασης απασχόλησης (εφόσον η σύμβαση έχει συναφθεί με άλλο φορέα εκτός ΠΘ).
6. Άδεια απασχόλησης από την υπηρεσία του υπαλλήλου (εφόσον δεν είναι υπάλληλος του Π.Θ.). Δεν αφορά τα μέλη ΔΕΠ. (έντυπο Ε-Λ-Υ04)

Ισχύει από
Έκδοση
1

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Αμειβομένων Φοιτητών με Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης)

Κωδικός
Ε-Χ-Δ06
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 28.28 KB
Σχόλια

Μετά την έγκριση της απασχόλησης από την Επιτροπή Ερευνών, ή σύμβαση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο.
Σαφής προϋπόθεση, για την υπογραφή της σύμβασης είναι η ύπαρξη σχετικής νομικής δέσμευσης ή πίστωσης στον προυπολογισμό του έργου.

Συννημένα Δικαιολογητικά

Συνυποβάλλεται η Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης (webdoc)

Ισχύει από
Έκδοση
1