Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα αποτελούν το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία. Στόχος τους είναι η παραγωγή επιστήμης και τεχνολογίας παγκοσμίου επιπέδου, τα οποία θα δώσουν ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη.

 

 

Υποβολή Προτάσεων

Το PIC No του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι 986152150

To OID No του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι E10174358

Το EuropeAid ID του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι GR-2010-BGP-1603223720

Τα βασικότερα ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα είναι τα εξής:

sth1
Horizon Europe 2021 - 2027

Το Horizon Europe (Ορίζοντας Ευρώπη), αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2021-2027 για την έρευνα και την καινοτομία με προϋπολογισμό περίπου 95,5 δις. Είναι ο διάδοχος του Horizon 2020 (2014-2020) και το ένατο πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στηρίζεται σε τρεις πυλώνες (Επιστημονική αριστεία - Παγκόσμιες προκλήσεις και ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα - Καινοτόμος Ευρώπη).

Ιστοσελίδα Προγράμματος

Ανοιχτές Προσκλήσεις

Εθνικά Σημεία Επαφής

sth2
ERASMUS +

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ που αφορά τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027. Η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η νεολαία και ο αθλητισμός είναι βασικοί τομείς που στηρίζουν τους πολίτες στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Η εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλής ποιότητας χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και η άτυπη και μη τυπική μάθηση, στην ουσία εφοδιάζουν τους νέους και τους συμμετέχοντες κάθε ηλικίας με τα προσόντα και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ουσιαστική συμμετοχή τους στη δημοκρατική κοινωνία, τη διαπολιτισμική κατανόηση και την επιτυχή μετάβαση στην αγορά εργασίας.
Το πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε 3 βασικές Δράσεις (Key Actions) για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία οι οποίες είναι:
Δράση KA1: Κινητικότητα των ατόμων
Δράση ΚΑ2: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών
Δράση KA3: Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής
 

Ιστοσελίδα Προγράμματος

Ανοιχτές Προσκλήσεις

Εθνικά Σημεία Επαφής

sth3
Life

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Εφαρμόζεται από το 1992 και έχει συγχρηματοδοτήσει περισσότερα από 5.500 έργα σε ολόκληρη την ΕΕ και σε χώρες εκτός της ΕΕ. Η χρηματοδότηση του προγράμματος LIFE για την περίοδο 2021–2027 ανέρχεται σε 5,4 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα LIFE περιλαμβάνει τέσσερα νέα υποπρογράμματα: φύση και βιοποικιλότητα - κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής - μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή σ' αυτήν - μετάβαση στην καθαρή ενέργεια.

Ιστοσελίδα Προγράμματος

Ανοιχτές Προσκλήσεις

Εθνικά Σημεία Επαφής