Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου…

Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα αποτελούν το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό μέσο της…

Κατηγορίες προγραμμάτων από εθνικούς πόρους ΕΣΠΑ, Ελλάδα 2.0, ΕΛΙΔΕΚ  …

Στην σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι Οδηγίες Δημοσιότητας των προγραμμάτων…

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ερευνώ - Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 - 2027.

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ερευνώ - Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 - 2027, με κυριότερα σημεία τα παρακάτω.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ερευνώ - Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Η Δράση «Ερευνώ-Καινοτομώ» αποτελεί Πράξη Στρατηγικής Σημασίας του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» με προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια ευρώ. Βασικός στόχος της Δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Αιτήσεις χρηματοδότησης στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες ΜμΕ, ομάδες επιχειρήσεων ή και συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Οδηγίες και Προθεσμία για την Πρόσκληση: «SUB4: «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας»/«Trust your Stars»

Σε συνέχεια της εκδοθείσας Πρόσκλησης με τίτλο «SUB4: «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» με Κωδικό Δράσης 16289 και προκειμένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαιτούμενες ενέργειες, παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στις σχετικές δράσεις (Δράση Ι «Νέοι Ερευνητές» και Δράση ΙΙ «Συμπράξεις Ερευνητών διαφορετικών Α.Ε.Ι.», αποστείλουν συμπληρωμένα έως την Παρασκευή 24 Μαΐου τα κάτωθι:

Για τη Δράση Ι