Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Βασικά σημεία της Δράσης «Ερευνώ - Καινοτομώ»

Λογότυπο Ερευνών Καινοτομό

Σε συνέχεια της εκδοθείσας Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ερευνώ - Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 - 2027 (Κωδικός Πρόσκλησης 08ΚΕ - Κωδικός ΟΠΣ 9833), (επισυνάπτεται), σας επισημαίνουμε ενημερωτικά τα κάτωθι:

1. Βασικές Κατηγορίες Δαπανών

 Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες, με δυνατότητα παράτασης κατά χρονικό διάστημα ίσο με το ένα τρίτο της αρχικής διάρκειας, (δηλαδή <=12 μηνών επιπλέον). Ο μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ανέρχεται σε 2.000.000 ευρώ. Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται από τη Δράση είναι οι εξής:

 α) Άμεσες δαπάνες για αμοιβές προσωπικού: Σημειώνεται ότι το μέγιστο επιχορηγούμενο (πιστοποιούμενο) μικτό κόστος ανά ερευνητή (ΑΦΜ) ανέρχεται στο ποσό των 4.000€ ανά μήνα. Το αντίστοιχο όριο για το τεχνικό προσωπικό ανέρχεται στο ποσό των 2.000€ ανά μήνα και ΑΦΜ.

 β) Για την κάλυψη των υπόλοιπων δαπανών του έργου χρησιμοποιείται ενιαίος συντελεστής 40% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού.

 Προσοχή:

  • Στο Τεχνικό Παράρτημα του έργου, συμπληρώνεται ανά φορέα υλοποίησης ο προϋπολογισμός και η ανθρωποπροσπάθεια όχι μόνο σε επίπεδο Ενότητας Εργασίας, αλλά και σε επίπεδο Παραδοτέου. Τα εν λόγω μεγέθη δε δύναται να τροποποιηθούν ούτε κατά ένα ελάχιστο ποσοστό με ευθύνη του δικαιούχου, παρά μόνο με αίτημα τροποποίησης μείζονος σημασίας (5 αιτήματα κατά μέγιστο στο σύνολο του έργου).
  •  Κατάθεση διπλώματος ευρεσιτεχνίας: Σε περίπτωση που ο δικαιούχος φορέας της σύμπραξης δεσμεύεται ότι το ερευνητικό έργο θα οδηγήσει σε υποβολή αίτησης για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας - πατέντα (οπότε και λαμβάνει επιπλέον bonus 0,5 βαθμών κατά την αξιολόγηση) και ο όρος αυτός δεν ικανοποιηθεί, τότε θα επιβάλλεται οριζόντια περικοπή 15% στο σύνολο της δημόσιας δαπάνης σε όλους τους εταίρους της σύμπραξης.

2. Αιτήματα Επαλήθευσης

Με στόχο την παρακολούθηση της προόδου του έργου και την εκταμίευση των προβλεπόμενων δόσεων της δημόσιας χρηματοδότησης, οι δικαιούχοι των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, υποβάλλουν αιτήματα επαλήθευσης. Κάθε αίτημα επαλήθευσης υποβάλλεται μέσω του ΟΠΣΚΕ. Οι δικαιούχοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν το πρώτο αίτημα ενδιάμεσης επαλήθευσης, μεταξύ του 12ου και του 24ου μήνα από την ημερομηνία έναρξης του έργου. Δεν προσφέρεται η δυνατότητα για υποβολή δεύτερου ενδιάμεσου αιτήματος επαλήθευσης. Έργα με εγκεκριμένη διάρκεια υλοποίησης έως και 24 μήνες υποχρεούνται σε αίτημα ενδιάμεσης επαλήθευσης στη μέση της χρονικής διάρκειας του έργου.

 3. Χρηματοδοτικό Σχήμα

Κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης ο συνολικός αιτούμενος προϋπολογισμός των επιχειρήσεων πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 30% του συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

 Προσοχή:

  • Εάν, κατά την ολοκλήρωση των έργων, ο συνολικός πιστοποιούμενος προϋπολογισμός των επιχειρήσεων δεν είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 30% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, τότε γίνεται αναλογική περικοπή στους ερευνητικούς οργανισμούς- εταίρους, ώστε να τηρείται ο όρος της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που ο συνολικός πιστοποιούμενος προϋπολογισμός των επιχειρήσεων είναι μικρότερος του 25% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, τότε το έργο απεντάσσεται με ανάκληση (έντοκη) της χρηματοδότησης.
  •  Με σκοπό τη μείωση του ενδεχόμενου ρίσκου που προκύπτει από τους παραπάνω όρους της Πρόσκλησης, συστήνουμε ο αιτούμενος προϋπολογισμός των επιχειρήσεων να είναι τουλάχιστον 40%.
  •  Επιπλέον, στο (επισυναπτόμενο) Πρότυπο Συμφωνητικό Συνεργασίας έχουν συμπεριληφθεί όροι, με σκοπό να διασφαλιστούν οι δαπάνες έργων του ΠΘ (α) σε περίπτωση απόκλισης των εξόδων της(των) εταιρείας(ών) από τα ελάχιστα όρια των 30% και 25% και (β) σε περίπτωση που διαπιστωθεί (αμέσως μετά την απόφαση ένταξης), πως κάποια εκ των συμβαλλόμενων επιχειρήσεων αποτελεί «προβληματική επιχείρηση», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα VI «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης», καθώς και τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παρ. 4.γ του Καν. ΕΕ 651/2014 όπως ισχύει.

4. Δικαιούχοι

Κάθε ερευνητικός οργανισμός συμμετέχει ως ενιαία οντότητα (σε επίπεδο ΑΦΜ) και εκπροσωπείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ). Σε περίπτωση που σε ένα έργο συμμετέχουν διαφορετικά Τμήματα Σχολής του ίδιου ΑΕΙ (Πανεπιστήμια) ή διαφορετικοί Τομείς του ίδιου ΑΕΙ ή διαφορετικά Εργαστήρια του ίδιου ΑΕΙ, ως ερευνητικός οργανισμός-εταίρος δηλώνεται στο ΟΠΣΚΕ το αντίστοιχο Πανεπιστήμιο με ενιαίο προϋπολογισμό υπολογιζόμενο σε επίπεδο ερευνητικού οργανισμού και με ένα τόπο υλοποίησης. Δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων στις οποίες συμμετέχει ένας ερευνητικός οργανισμός.

5. Δικαιολογητικά Υποβολής εκ μέρους του Α.Ε.Ι.
 
Για την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών απαιτείται η κατάθεση των παρακάτω στο rc.other.project@uth.gr με εσωτερική καταληκτική ημερομηνία την 10η Ιουλίου 2024.

  • Συνοδευτικό έντυπο πρότασης, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον ΕΥ (συν1)
  • Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον ΕΥ (συν2). Στη συγκεκριμένη Υπεύθυνη Δήλωση έχει συμπεριληφθεί ο όρος 16, ο οποίος αφορά σε δέσμευσή σας για κάλυψη της δαπάνης που θα προκύψει σε περίπτωση που η σύμπραξη στην οποία συμμετέχετε, δεσμευτεί στην Αίτηση Χρηματοδότησης σε υποβολή πατέντας και ο όρος αυτός δεν ικανοποιηθεί.
  • Υπόδειγμα Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ των φορέων (συν3)
  • Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ και Μοναδικός Κωδικός Συντονιστή για τον Συντονιστή ΟΠΣΚΕ πράξης (έργου) (συν4) που έχει ορίσει η σύμπραξη, με σκοπό δοθούν δικαιώματα στον συγκεκριμένη χρήστη από τον Φορέα μας και να μπορεί έπειτα να επιλέξει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΠΘ ως Δικαιούχο. 

Μετά την υποβολή των παραπάνω και την υπογραφή του Συμφωνητικού Συνεργασίας, οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι θα λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησης (συν5).

6. Επικοινωνία-Πληροφόρηση 

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στο τηλέφωνο 801 11 36 300, στο email επικοινωνίας: infoepan@mou.gr και από την ΕΥΔΕ ΕΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση erevno-kainotomo@gsrt.gr.

Για πληροφορίες και ενημέρωση για την πρόσκληση μπορείτε να απευθύνεστε στους αρμόδιους υπαλλήλους του Ε.Λ.Κ.Ε.: κα Αρσενίου Χ. (carseniou@uth.gr, 241068-5660), κα Ναούμ Κ. (konaoum@uth.gr, 242100-6449) και κα Τσερκέζου Π. (petserke@uth.gr, 242100-6452).

Επισυναπτόμενα Εγγράφου