Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

Logo university ehde

Συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου της Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4957/2022 – Φ.Ε.Κ. 141/τ.Α΄/21.07.2022

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) συνίσταται και λειτουργεί σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) με σκοπό να παρέχει σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στα Α.Ε.Ι. Οι Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχουν αν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Οι Επιτροπές ελέγχουν, επίσης, την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής (άρθρο 277 του Ν. 4957/2022).

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προχώρησε στη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σκοπό τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) για την τριετία 2021-2024 και στην 37η/21.12.2021 Συνεδρίασή της, αξιολόγησε τις υποψηφιότητες και αποφάσισε για τη σύνθεσή της. H Ε.Η.Δ.Ε. συγκροτήθηκε με την αρ. πρωτ. 1911/22/ΓΠ/01.02.2022 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την τριετία 2021-2024.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Η.Δ.Ε.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθανάσιος Κωτσάκης, Αν. Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής Π.Θ.

Ελένη Ανδρέου, Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Π.Θ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

Αθανάσιος Κωτσάκης, Αν. Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής Π.Θ.

Δημήτριος Μπόγδανος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής Π.Θ.

Ελένη Ανδρέου, Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Π.Θ.

Χριστίνα Ρούση, Επ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής Π.Θ.

Μαρία Μαλλιαρού, Αν. Καθηγήτρια

Τμήματος  Νοσηλευτικής Π.Θ.

Αθανάσιος Τσιόκανος, Καθηγητής Τμήματος

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Π.Θ.

Αλέξανδρος Δαπόντε, Καθηγητής

Τμήματος  Ιατρικής Π.Θ.

Οδυσσέας Ανδρούτσος, Αν. Καθηγητής

Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας Π.Θ.

Βασιλική Μαυρογιάννη, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Θ.

Κωνσταντίνος Δήμας, Αν. Καθηγητής Τμήματος  Ιατρικής Π.Θ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

Θεοδώρα Παπαδοπούλου, εξωτερικό μέλος

Μαρία Τσιάμη, εξωτερικό μέλος

Ιωάννα Γεωργιάδου, εξωτερικό μέλος

Θάνος Τουλούπης, εξωτερικό μέλος

Η διάρκεια της θητείας των μελών των Ε.Η.Δ.Ε. είναι τριετής (2021-2024) και μπορεί να ανανεωθεί μια (1) μόνο φορά.

Οι αρμοδιότητες της Ε.Η.Δ.Ε., η υποβολή προτάσεων και η λειτουργία της καθορίζονται με βάση τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 (άρθρα 227-282) και τον Κανονισμό Αρχών και Λειτουργίας της Ε.Η.Δ.Ε., που θα καταρτιστεί με τον Οδηγό Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ. Στον ανωτέρω Κανονισμό εξειδικεύονται τα έγγραφα που υποβάλλονται από τους επιστημονικούς υπευθύνους όπως, αίτηση, ερωτηματολόγιο και έκθεση καταλληλόλητας και η διαδικασία υποβολής τους, ο τρόπος λειτουργίας και λήψης αποφάσεων της Ε.Η.Δ.Ε., καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε. (άρθρο 227 Ν. 4957/2022).

Ετικέτες