Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Erasmus+ 2021-2027

Erasmus + Logo

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το πρώτο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Erasmus+ 2021-2027. Με προϋπολογισμό ύψους 26,2 δισ. ευρώ (σε σύγκριση με τα 14,7 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020), ο οποίος συμπληρώνεται με περίπου 2,2 δισ. ευρώ από τα μέσα εξωτερικής δράσης της ΕΕ, το νέο και ανανεωμένο πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει έργα μαθησιακής κινητικότητας και διασυνοριακής συνεργασίας για 10 εκατομμύρια Ευρωπαίους όλων των ηλικιών και κάθε υποβάθρου. Θα επιδιώξει να είναι ακόμη πιο συμπεριληπτικό και να στηρίξει την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, όπως ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης. Υπό το πρίσμα της πανδημίας, το Erasmus+ θα ενισχύσει επίσης την ανθεκτικότητα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, δήλωσε σχετικά: Χαιρετίζω την έναρξη του νέου προγράμματος Erasmus+, το οποίο έχει αναδειχθεί σε ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συνεχίσει να προσφέρει ευκαιρίες μάθησης σε εκατοντάδες χιλιάδες Ευρωπαίους και δικαιούχους από συνδεδεμένες χώρες. Το πρόγραμμα θα μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε τις φιλοδοξίες μας για μια πιο δίκαιη και πιο πράσινη Ευρώπη, ενώ παράλληλα θα προσφέρει στους Ευρωπαίους μια εμπειρία κινητικότητας και αλληλοκατανόησης, ικανή να αλλάξει τη ζωή τους.»

Η επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε: Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του Erasmus+ για την επόμενη επταετία έχει σχεδόν διπλασιαστεί δείχνει τη σημασία που αποδίδεται στην εκπαίδευση, τη διά βίου μάθηση και τη νεολαία στην Ευρώπη. Το Erasmus+ παραμένει ένα μοναδικό πρόγραμμα όσον αφορά το μέγεθος, το πεδίο εφαρμογής και την παγκόσμια αναγνώρισή του, το οποίο καλύπτει 33 χώρες και είναι προσβάσιμο στον υπόλοιπο κόσμο μέσω των διεθνών δραστηριοτήτων του. Καλώ όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού να εξετάσουν τις νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης. Χάρη στο Erasmus+, θα κάνουμε πραγματικότητα τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης.»

Η σημερινή έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας ανοίγει τον δρόμο για τις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του νέου Erasmus+, οι οποίες επίσης δημοσιεύονται σήμερα. Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης, με τη βοήθεια των εθνικών οργανισμών του Erasmus+ που εδρεύουν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και στις τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ παρέχει ευκαιρίες για περιόδους σπουδών στο εξωτερικό, πρακτική άσκηση, μαθητεία και ανταλλαγές προσωπικού σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Είναι διαθέσιμο σε μαθητές σχολείων, φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευόμενους ενήλικες, ανταλλαγές νέων, εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας και προπονητές.

Εκτός από την κινητικότητα, η οποία αντιπροσωπεύει το 70 % του προϋπολογισμού, το νέο Erasmus+ επενδύει επίσης σε έργα διασυνοριακής συνεργασίας. Αυτά μπορεί να είναι μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. πρωτοβουλία για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια)· σχολείων· Ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών (π.χ. ακαδημίες εκπαιδευτών Erasmus+)· κέντρων εκπαίδευσης ενηλίκων· οργανώσεων νεολαίας και αθλητισμού· παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (π.χ. Επαγγελματικά Κέντρα Αριστείας)· και άλλων παραγόντων στον τομέα της μάθησης.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος Erasmus+ 2021-2027 είναι τα εξής:

  • Erasmus+ χωρίς αποκλεισμούς: παροχή βελτιωμένων ευκαιριών σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με διαφορετικά πολιτιστικά, κοινωνικά και οικονομικά υπόβαθρα, και των ατόμων που ζουν σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Οι καινοτομίες περιλαμβάνουν ατομικές και ομαδικές ανταλλαγές μαθητών και κινητικότητα για ενήλικες εκπαιδευόμενους. Θα είναι ευκολότερο να υποβάλουν αίτηση μικρότερες οργανώσεις, όπως σχολεία, ενώσεις νέων και αθλητικοί σύλλογοι, χάρη στις συμπράξεις μικρής κλίμακας και τη χρήση απλουστευμένων επιχορηγήσεων. Το πρόγραμμα θα ενισχύσει επίσης τη διεθνή του διάσταση μέσω της συνεργασίας με τρίτες χώρες, χτίζοντας πάνω στα επιτυχημένα προγράμματα ανταλλαγών και συνεργασίας ανά τον κόσμο του προηγούμενου προγράμματος, τα οποία τώρα επεκτείνονται και στους τομείς του αθλητισμού και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  • Ψηφιακό Erasmus+: Η πανδημία υπογράμμισε την ανάγκη να επιταχυνθεί η ψηφιακή μετάβαση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το Erasmus+ θα στηρίξει την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση. Θα παρέχει υψηλής ποιότητας ψηφιακή κατάρτιση και ανταλλαγές μέσω πλατφορμών όπως το eTwinning, το School Education Gateway (πύλη σχολικής εκπαίδευσης) και η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας, και θα ενθαρρύνει την πρακτική άσκηση στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Νέες μορφές, όπως τα εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας, θα επιτρέψουν τη συμπλήρωση της βραχυπρόθεσμης φυσικής κινητικότητας στο εξωτερικό με διαδικτυακή μάθηση και ομαδική εργασία. Η υλοποίηση του προγράμματος θα ψηφιοποιηθεί περαιτέρω και θα απλουστευθεί με την πλήρη εφαρμογή της ευρωπαϊκής φοιτητικής ταυτότητας.
  • Πράσινο Erasmus+: Στο πνεύμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, το πρόγραμμα θα προσφέρει οικονομικά κίνητρα στους συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν βιώσιμους τρόπους μεταφοράς. Θα επενδύσει επίσης σε έργα που προωθούν την ευαισθητοποίηση σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα και θα διευκολύνει τις ανταλλαγές που σχετίζονται με τον μετριασμό της κλιματικής κρίσης.
  • Erasmus+ για νέους: Το DiscoverEU καθίσταται πλέον αναπόσπαστο κομμάτι του Erasmus+ και δίνει στους νέους ηλικίας 18 ετών τη δυνατότητα να αποκτήσουν κάρτα σιδηροδρομικών μετακινήσεων για να ταξιδέψουν σε όλη την Ευρώπη, να διδαχθούν από άλλους πολιτισμούς και να γνωρίσουν άλλους Ευρωπαίους. Το Erasmus+ θα στηρίξει επίσης ευκαιρίες ανταλλαγών και συνεργασίας μέσω δραστηριοτήτων συμμετοχής των νέων, ώστε να βοηθήσει τους νέους να ασχοληθούν ενεργά και να μάθουν να συμμετέχουν στον δημοκρατικό βίο, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα, και φέρνοντας σε επαφή τους νέους με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα μέτρα του Erasmus+ για την ανάπτυξη ανθεκτικότητας ενόψει της πανδημίας θα κινητοποιήσουν εκατοντάδες χιλιάδες σχολεία, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαιδευτικούς, νέους, οργανώσεις νεολαίας και αθλητισμού, την κοινωνία των πολιτών και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Το πρόγραμμα θα συμβάλει στην ταχύτερη εφαρμογή νέων πρακτικών που βελτιώνουν την ποιότητα και τη συνάφεια των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Ιστορικό

Το εμβληματικό πρόγραμμα Erasmus+ (το οποίο απέκτησε το «+» το 2014, όταν διεύρυνε το πεδίο δραστηριοτήτων του) κατατάσσεται από τους Ευρωπαίους ως το τρίτο πιο θετικό αποτέλεσμα της ΕΕ, αμέσως μετά την ελεύθερη κυκλοφορία και την ειρήνη. Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, πάνω από 10 εκατομμύρια άτομα από 33 χώρες (ΕΕ συν Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Σερβία και Τουρκία) έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Το διεθνές σκέλος του Erasmus+ θα προσφέρει κινητικότητα και συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού σε όλο τον κόσμο.

Περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό δελτίο για το νέο Erasmus+ 2021-2027

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του 2021 για την υλοποίηση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα Erasmus+ 2021

Πηγή: Link

 

 

Ετικέτες

Επισυναπτόμενα Εγγράφου
Συνημμένο Size
Δελτίο τύπου 56.83 KB