Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πληρωμή Φυσικού Προσώπου

ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ

Κωδικός
E-X-Δ09
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 26 KB
Σχόλια

Τηρείται στον χώρο εργασίας. Ενημερώνεται, και αποστέλλεται στην Επιτροπή Ερευνών στο τέλος του έτους.

Ισχύει από
Έκδοση
1

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (για συμβασεις έργου)

Κωδικός
Ε-Λ-Β02
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 227.53 KB
Σχόλια

Το έντυπο Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών επισυνάπτεται στην εντολή πληρωμής και αφορά τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών ενός ατόμου για το χρονικό διάστημα της εν λόγω πληρωμής

Συννημένα Δικαιολογητικά

Το έντυπο εξάγεται αυτόματα από το WEBDOC.

Ισχύει από
Έκδοση
1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Πανεπιστημιακού υποτρόφου)

Κωδικός
Ε-Χ-Σ08
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 26.27 KB
Σχόλια

Υποβάλλεται με την έναρξη της απασχόλησης του Πανεπιστημιακού Υποτρόφου.

Συννημένα Δικαιολογητικά

Με το παρόν έντυπο προσκομίζονται υποχρεωτικά τα κάτωθι:
1. Φ/Α Δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου αν πρόκειται για αλλοδαπό
2. Φ/Α Εκκαθαριστικού σημειώματος ή έντυπο απόδοσης Α.Φ.Μ.
3. Φ/Α οποιουδήποτε επισήμου εγγράφου που να φαίνεται ο Α.Μ.Κ.Α. και ο Α.Μ.Α. ασφαλιστικού φορέα
4. Φ/Α της πρώτης σελίδος βιβλιαρίου καταθέσεων που αναγράφεται ο ΙΒΑΝ (ALPHABANK)

Ισχύει από
Έκδοση
1

ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Πανεπιστημιακού υποτρόφου)

Κωδικός
Ε-Χ-Α16
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 27.81 KB
Σχόλια

Το αίτημα υποβάλλεται προκειμένου να υπολογιστεί, πριν την έναρξη της απασχόλησης (από τον ΕΛΚΕ) το συνολικό κόστος απασχόλησης των υποτρόφων (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών).

Ισχύει από
Έκδοση
1

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (αφορά Επιστημονικούς Υπευθύνους έργων του Π.Θ.)

Κωδικός
Ε-Χ-Α09
Έντυπο
Συνημμένο Size
Έντυπο 28.9 KB
Σχόλια

Το έντυπο εξουσιοδότησης για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό συμπληρώνεται από κάθε δικαιούχο και υποβάλλεται μαζί με τη σύμβαση προκειμένου να γίνει η πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού. 

Ισχύει από
Έκδοση
2