Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πληρωμή Φυσικού Προσώπου

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ

Κωδικός
Ε-Λ-Ο02
Σχόλια

Το έντυπο Εντολή Πληρωμής - Απόδοση Αμοιβών συμπληρώνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για την πληρωμή κάθε δαπάνης που πραγματοποιείται στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού του προγράμματος και συνοδεύεται από τα απαραίτητα παραστατικά.

Συννημένα Δικαιολογητικά

Συνυποβάλλονται υποχρεωτικά: 
1. Κατάσταση αμοιβών (έντυπα Μ αυτόματα από WEBDOC)
2. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης (αυτόματη εξαγωγή του εντύπου από WEBDOC)
3. Εξουσιοδότηση χρήσης λογαριασμού καταθέσεων (έντυπο Ε-Χ-Α09) με Φ/Α λογαριασμού. 
4. Μηνιαίο Φύλλο χρονοχρέωσης εφόσον απαιτείται από το Φορέα χρηματοδότησης (αυτόματα από WEBDOC)
5. Συγκεντρωτικό Μηνιαίο Φύλλο εργασίας εφόσον απαιτείται από το Φορέα χρηματοδότησης (αυτόματα από WEBDOC)

Ισχύει από
Έκδοση
1

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Global timesheet)

Κωδικός
Ε-Λ-Δ8α
Σχόλια

Με βάση Εθνικούς κανόνες (ΥΠΑΣΥΔ), καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση Μηνιαίου Απολογιστικού φύλλου χρονοχρέωσης για την καταγραφή της συνολικής παρουσίας – υποχρεωτικής και πρόσθετης (στα πλαίσια ερευνητικών έργων) - του μόνιμου προσωπικού στους χώρους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στο Μηνιαίο Απολογιστικό φύλλο εργασίας τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Μόνιμοι/ΙΔΑΧ του Πολυτεχνείου Κρήτης θα καταγράφουν τις ώρες των λοιπών δραστηριοτήτων – πλέον των ωρών που αφιερώνουν σε ερευνητικά 
συγχρηματοδοτούμενα έργα. Οι δραστηριότητες αυτές ανάγονται στο συνήθη κύκλο καθηκόντων του μονίμου προσωπικού  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην νομοθεσία και στον εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Συννημένα Δικαιολογητικά

Όταν απαιτείται από το Φορέα Χρηματοδότησης συμπληρώνεται υποχρεωτικά στο WEBDOC

Ισχύει από
Έκδοση
1

ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗΣ (timesheet)

Κωδικός
Ε-Λ-Δ08
Σχόλια

Συμπληρώνεται από τον δικαιούχο και υπογράφεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο, τον δικαιούχο και τον Πρόεδρο της Ε.Ε. ή εξουσιοδοτημένο μέλος της, όπου αναγράφεται εκτός από το ερευνητικό πρόγραμμα και μια σύντομη αναφορά του έργου που έχει εκτελεστεί και για το οποίο ζητείται η καταβολή της αμοιβής.

Συννημένα Δικαιολογητικά

Όταν απαιτείται από το Φορέα Χρηματοδότησης συμπληρώνεται υποχρεωτικά στο WEBDOC

Ισχύει από
Έκδοση
1