Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Έντυπα

Ε-Λ-Δ01 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Έκδοση:

1

Κατηγορία:

Αποδοχή Έργου
Έντυπο: Υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στο Webdoc

Σχόλια:

Το έντυπο Αποδοχής Έργου συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο στην Επιτροπή Ερευνών προκειμένου να εγκριθεί η υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας καθώς και η κατανομή κατά κατηγορία δαπάνης της χρηματοδότησης κάθε ερευνητικού προγράμματος.  Σημειώνεται η υποχρέωση για πλήρη και ορθή συμπλήρωση του πίνακα Συγκρότησης Ερευνητικής Ομάδας (βλ. πίνακα 2 του εντύπου Δ1), που υποβάλλεται στον ΕΛΚΕ. Επιπλέον επισημαίνεται ότι θα πρέπει να προκύπτει σαφώς η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των συμμετεχόντων στην Ερευνητική ομάδα (τίτλοι σπουδών, ειδικότητα, τμήμα προέλευσης κλπ).  Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού είναι δυνατή μετά από έγκριση της Επιτροπής Ερευνών αν κατά την εκτέλεση του έργου προκύψει ανάγκη.  Αρμόδιο όργανο για  την παρακολούθηση της  υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έργων ΕΣΠΑ και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών είναι η ορισθείσα Επιτροπή Πιστοποίησης Παραδοτέων (βλ. πίνακα 3 του εντύπου Δ1)

Συννημένα Δικαιολογητικά:

Στην αίτηση αποδοχής επισυνάπτονται η σύμβαση μεταξύ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και φορέα χρηματοδότησης καθώς και όλα τα σχετικά παραρτήματα. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου στον πίνακα της ερευνητικής ομάδας θα πρέπει να υπάρξει επαρκής αιτιολόγηση, για την αναγκαιότητα πρόσληψης του συγκεκριμένου ατόμου. Σε περίπτωση αναμόρφωση Π/Υ που αφορά έργα στα οποία υπάρχουν σχετικές συμβατικές δεσμεύσεις – απαιτείται η έγκριση της αναμόρφωσης από τον Φορέα Χρηματοδότησης.

Ε-Λ-Δ04 - ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ (Πανεπιστημιακών Δ.Υ. - Πρόσθετη απασχόληση)

Έκδοση:

1
Έντυπο: Υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στο Webdoc

Σχόλια:

Μετά την έγκριση της απασχόλησης από την Επιτροπή Ερευνών, το σχετικό παράρτημα ή ιδιωτικό συμφωνητικό ή σύμβαση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο. Σαφής προϋπόθεση, για την υπογραφή της σύμβασης είναι η ύπαρξη σχετικής νομικής δέσμευσης ή πίστωσης στον προυπολογισμό του έργου.

Συννημένα Δικαιολογητικά:

Συνυποβάλλονται υποχρεωτικά: 
1. Αίτηση απασχόλησης (έντυπο Ε-Λ-Α11)
2. το σχετικό συνοδευτικό παράρτημα (webdoc)
3. Αντίγραφο της τελευταίας μισθοδοσίας
4. Εξουσιοδότηση χρήσης λογαριασμού καταθέσεων (έντυπο Ε-Χ-Α09) με Φ/Α λογαριασμού. 
5. Αντίγραφο της σύμβασης απασχόλησης (εφόσον η σύμβαση έχει συναφθεί με άλλο φορέα εκτός ΠΘ).
6. Άδεια απασχόλησης από την υπηρεσία του υπαλλήλου (εφόσον δεν είναι υπάλληλος του Π.Θ.). Δεν αφορά τα μέλη ΔΕΠ. (έντυπο Ε-Λ-Υ04)

Ε-Λ-Δ05 - ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ (Αμοιβομένων με Σύμβαση Ανάθεσης Έργου ή Ιδιωτικού Συμφωνητικού)

Έκδοση:

1
Έντυπο: Υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στο Webdoc

Σχόλια:

Μετά την έγκριση της απασχόλησης από την Επιτροπή Ερευνών, το σχετικό παράρτημα ή ιδιωτικό συμφωνητικό ή σύμβαση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο. Σαφής προϋπόθεση, για την υπογραφή της σύμβασης είναι η ύπαρξη σχετικής νομικής δέσμευσης ή πίστωσης στον προυπολογισμό του έργου.

Συννημένα Δικαιολογητικά:

Συνυποβάλλονται υποχρεωτικά:
1. Αίτηση απασχόλησης (έντυπο Ε-Λ-Α11)
2. Κατά περίπτωση, η σύμβαση απασχόλησης ή το ιδιωτικό συμφωνητικό (webdoc)
3. Αντίγραφο έναρξης επαγγέλματος από εφορία (σε περίπτωση απασχόλησης επιτηδευματία)
4. Εξουσιοδότηση χρήσης λογαριασμού καταθέσεων (έντυπο Ε-Χ-Α09) με Φ/Α λογαριασμού. 

Εφόσον ο απασχολούμενος εμπίπτει στην παρ.9 του άρθ. 39 υποβάλλονται επιπλέον:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του ΕΥ (Υπ. Δήλωση περ. 1 ή Υπ. Δήλωση περ. 2)
2. Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου (επιλογή πακέτου ασφάλισης)
3. Απόφαση αρμοδίου οργάνου (σε περίπτωση έργων ΠΜΣ ή ΤΣΜΕΔΕ)

Ε-Λ-Δ08 - ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗΣ (timesheet)

Έκδοση:

1
Έντυπο: Υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στο Webdoc

Σχόλια:

Συμπληρώνεται από τον δικαιούχο και υπογράφεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο, τον δικαιούχο και τον Πρόεδρο της Ε.Ε. ή εξουσιοδοτημένο μέλος της, όπου αναγράφεται εκτός από το ερευνητικό πρόγραμμα και μια σύντομη αναφορά του έργου που έχει εκτελεστεί και για το οποίο ζητείται η καταβολή της αμοιβής.

Συννημένα Δικαιολογητικά:

Όταν απαιτείται από το Φορέα Χρηματοδότησης συμπληρώνεται υποχρεωτικά στο WEBDOC

Ε-Λ-Δ8α - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Global timesheet)

Έκδοση:

1
Έντυπο: Υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στο Webdoc

Σχόλια:

Με βάση Εθνικούς κανόνες (ΥΠΑΣΥΔ), καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση Μηνιαίου Απολογιστικού φύλλου χρονοχρέωσης για την καταγραφή της συνολικής παρουσίας – υποχρεωτικής και πρόσθετης (στα πλαίσια ερευνητικών έργων) - του μόνιμου προσωπικού στους χώρους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στο Μηνιαίο Απολογιστικό φύλλο εργασίας τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Μόνιμοι/ΙΔΑΧ του Πολυτεχνείου Κρήτης θα καταγράφουν τις ώρες των λοιπών δραστηριοτήτων – πλέον των ωρών που αφιερώνουν σε ερευνητικά  συγχρηματοδοτούμενα έργα. Οι δραστηριότητες αυτές ανάγονται στο συνήθη κύκλο καθηκόντων του μονίμου προσωπικού  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην νομοθεσία και στον εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Συννημένα Δικαιολογητικά:

Όταν απαιτείται από το Φορέα Χρηματοδότησης συμπληρώνεται υποχρεωτικά στο WEBDOC

Ε-Λ-Δ10 - ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ (Αμοιβομένων με Ιδιωτικό Συμφωνητικό Υποτροφίας)

Έκδοση:

1
Έντυπο: Υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στο Webdoc

Σχόλια:

Μετά την έγκριση της απασχόλησης από την Επιτροπή Ερευνών το ιδιωτικό συμφωνητικό υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο. Σαφής προϋπόθεση, για την υπογραφή της σύμβασης είναι η ύπαρξη σχετικής νομικής δέσμευσης ή πίστωσης στον προυπολογισμό του έργου.

Συννημένα Δικαιολογητικά:

Συνυποβάλλονται υποχρεωτικά:
1. Αίτηση απασχόλησης (έντυπο Ε-Λ-Α11)
2. Το ιδιωτικό συμφωνητικό (webdoc)
3. Εξουσιοδότηση χρήσης λογαριασμού καταθέσεων (έντυπο Ε-Χ-Α09) με Φ/Α λογαριασμού. 
4. Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος

Ε-Λ-Ο01 - ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Έκδοση:

1

Κατηγορία:

Πληρωμή Δαπάνης
Έντυπο: Έντυπο

Σχόλια:

Το έντυπο Εντολή Πληρωμής συμπληρώνεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο για την πληρωμή κάθε δαπάνης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού του προγράμματος και συνοδεύεται από τα απαραίτητα παραστατικά.  Σημειώνεται ότι, επί των τιμολογίων, καλό είναι να αναγράφεται το όνομα του Επιστημονικού Υπευθύνου και ο Κωδικός Αριθμός του έργου. 

Συννημένα Δικαιολογητικά:

Συνυποβάλλονται υποχρεωτικά: 
1. Βεβαιώσεις παραλαβής εξοπλισμού, αναλωσίμων ή υπηρεσιών.
2. Φορολογική ενημερότητα εφόσον η αξία της προμήθειας είναι πάνω από 1.500€
3. Ασφαλιστική ενημερότητα εφόσον η αξία της προμήθειας είναι πάνω από 3.000€.
4. Για ποσά που ξεπερνούν τα 2.500€ συνυποβάλλεται και η σύμβαση ανάθεσης
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
1. Φωτοαντίγραφα παραστατικών στοιχείων, έστω και θεωρημένα για το γνήσιο, δεν γίνονται αποδεκτά. εκτός κι αν υπάρξει απόφαση της Επιτροπής Ερευνών κατόπιν αίτησης του Υπεύθυνου του Έργου. 
2. Τα ΤΠ-ΔΑ και τα ΤΠΥ βαρύνονται από τον φόρο τιμολογίων 4% και 8% αντίστοιχα όταν η καθαρή αξία υπερβαίνει τα 150,00 €

Ε-Λ-Ο02 - ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ

Έκδοση:

1
Έντυπο: Υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στο Webdoc

Σχόλια:

Το έντυπο Εντολή Πληρωμής - Απόδοση Αμοιβών συμπληρώνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για την πληρωμή κάθε δαπάνης που πραγματοποιείται στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού του προγράμματος και συνοδεύεται από τα απαραίτητα παραστατικά.

Συννημένα Δικαιολογητικά:

Συνυποβάλλονται υποχρεωτικά: 
1. Κατάσταση αμοιβών (έντυπα Μ αυτόματα από WEBDOC)
2. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης (αυτόματη εξαγωγή του εντύπου από WEBDOC)
3. Εξουσιοδότηση χρήσης λογαριασμού καταθέσεων (έντυπο Ε-Χ-Α09) με Φ/Α λογαριασμού. 
4. Μηνιαίο Φύλλο χρονοχρέωσης εφόσον απαιτείται από το Φορέα χρηματοδότησης (αυτόματα από WEBDOC)
5. Συγκεντρωτικό Μηνιαίο Φύλλο εργασίας εφόσον απαιτείται από το Φορέα χρηματοδότησης (αυτόματα από WEBDOC)

Ε-Λ-Ο03 - ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Έκδοση:

1
Έντυπο: Υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στο Webdoc

Σχόλια:

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος μπορεί να υποβάλλει αιτιολογημένη εντολή προκαταβολής για μετακινήσεις και για την πληρωμή άλλων άμεσων δαπανών.

Συννημένα Δικαιολογητικά:

Συνυποβάλλεται επιστολή του Επιστημονικά Υπευθύνου (για την αιτιολόγηση της σκοπιμότητας χορήγησης προκαταβολής)

Ε-Λ-Μ02 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

Έκδοση:

1

Κατηγορία:

Μισθοδοσίας
Έντυπο: Υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στο Webdoc

Ε-Λ-Μ3α - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (συγχρηματοδοτούμενα έργα)

Έκδοση:

1

Κατηγορία:

Μισθοδοσίας
Έντυπο: Υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στο Webdoc

Ε-Λ-Μ3β - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (άλλων ΑΕΙ - ΤΕΙ)

Έκδοση:

1

Κατηγορία:

Μισθοδοσίας
Έντυπο: Υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στο Webdoc

Ε-Λ-Μ3γ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (Ευρωπαϊκή Ένωση)

Έκδοση:

1

Κατηγορία:

Μισθοδοσίας
Έντυπο: Υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στο Webdoc

Ε-Λ-Μ04 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ (Υπαλλήλων Δημοσίου Φορέα)

Έκδοση:

1

Κατηγορία:

Μισθοδοσίας
Έντυπο: Υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στο Webdoc

Ε-Λ-Μ4α - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ (Υπαλλήλων Δημοσίου Φορέα εκτός Π.Θ.)

Έκδοση:

1

Κατηγορία:

Μισθοδοσίας
Έντυπο: Υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στο Webdoc

Ε-Λ-Μ5 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ (Ελεύθερων Επαγγελματιών με Φ.Π.Α.)

Έκδοση:

1

Κατηγορία:

Μισθοδοσίας
Έντυπο: Υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στο Webdoc

Ε-Λ-Μ06 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ (Ελεύθερων Επαγγελματιών χωρίς Φ.Π.Α.)

Έκδοση:

1

Κατηγορία:

Μισθοδοσίας
Έντυπο: Υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στο Webdoc

Ε-Λ-Μ07 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ (Ιδιωτικών Υπαλλήλων ή ανεπάγγελτων)

Έκδοση:

1

Κατηγορία:

Μισθοδοσίας
Έντυπο: Υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στο Webdoc

Ε-Λ-Μ7α - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ (Ιδιωτικών Υπαλλήλων ή ανεπάγγελτων για διδασκαλία)

Έκδοση:

1

Κατηγορία:

Μισθοδοσίας
Έντυπο: Υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στο Webdoc

Ε-Λ-Μ7Β - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ (για συγγραφικά δικαιώματα)

Έκδοση:

1

Κατηγορία:

Μισθοδοσίας
Έντυπο: Υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στο Webdoc