Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ενημέρωση σχετικά με την ολοκλήρωση των ενταγμένων Πράξεων του πλαισίου χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2014-2020

Σε συνέχεια της προηγούμενης αλληλογραφίας μας, σας ενημερώνουμε ότι οι ενέργειες που αφορούν στο «κλείσιμο», δηλαδή στην «ολοκλήρωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων», που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα του «ΕΣΠΑ 2014-2020», αποτελούν ένα σύνολο διαδικασιών που πρέπει να ολοκληρωθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η σύνταξη της τελικής έκθεσης εκτέλεσης των προγραμμάτων αυτών και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες κλεισίματος σύμφωνα με τους Κανονισμούς και τις ειδικότερες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με δεδομένο ότι πολλά έργα που ανήκουν στο πλαίσιο χρηματοδότησης «ΕΣΠΑ 2014-2020» πλησιάζουν στην ολοκλήρωση του φυσικού τους αντικειμένου και προκειμένου να μην υπάρξουν δαπάνες οι οποίες θα καταστούν μη-επιλέξιμες λόγω καθυστερήσεων στην έκδοση των αναγκαίων παραστατικών ή καθυστερήσεων στην πληρωμή των τελικών αποδεκτών και την απόδοση των αντίστοιχων φόρων και παρακρατήσεων προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ., παρακαλούμε για τις ακόλουθες ενέργειες εκ μέρους σας:

1. Απαιτείται η επίσπευση της διαδικασίας υποβολής στον ΕΛΚΕ, των αιτημάτων πληρωμής μισθοδοσιών/αμοιβών, αιτημάτων πληρωμής μετακινήσεων και αιτημάτων πληρωμής δαπανών προμηθειών, προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωμή των σχετικών δαπανών στους τελικούς αποδέκτες, καθώς και την υποχρεωτική απόδοση των σχετικών φόρων εντός των ορίων του οικονομικού αντικειμένου κάθε έργου.

2. Η υποβολή των αιτημάτων πληρωμής μισθοδοσιών/αμοιβών του προσωπικού (ανεξαρτήτως της κατηγορίας προσωπικού στην οποία ανήκει κάθε απασχολούμενος ή του είδους της σύμβασης) για τον τελευταίο μήνα των συμβάσεων των απασχολούμενων, θα πρέπει να κατατεθούν στην υπηρεσία μας με τη λήξη της σύμβασης. Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις των απασχολούμενων που πληρώνονται με Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών, απαιτείται αυτά τα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών να έχουν ημερομηνία έκδοσης η οποία να ταυτίζεται με την ημερομηνία λήξης της σύμβασης του εκάστοτε απασχολουμένου. Δηλαδή, εάν η σύμβαση ενός απασχολούμενου λήγει στις 30/11/2023, τότε η ημερομηνία έκδοσης του αντίστοιχου Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών του απασχολούμενου θα πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης την 30/11/2023.

3. Για τα έργα που έχουν ημερομηνία λήξης φυσικού αντικειμένου έως και την 30/11/2023, όλα τα αιτήματα πληρωμής μισθοδοσιών/αμοιβών, μετακινήσεων και τα αιτήματα πληρωμής τιμολογίων προμηθειών αγαθών/υπηρεσιών, θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως την τελευταία ημέρα λήξης του φυσικού αντικειμένου του εκάστοτε έργου.

Παρακαλούμε θερμά για την προσεκτική μελέτη των ανωτέρω επισημάνσεών μας, καθώς και την πιστή εφαρμογή τους.