Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υποβολή Ετησίων Προϋπολογισμών/συμβάσεων απασχόλησης έτους 2024 και αιτημάτων πληρωμής δαπανών έτους 2023

Σας υπενθυμίζουμε με βάση τις διατάξεις του Ν.4957/2022, την υποχρέωσή σας για την υποβολή στον Ε.Λ.Κ.Ε., Ετήσιου Προϋπολογισμού Δαπανών και Εσόδων των έργων σας (ΈΝΤΥΠΟ Δ18) για το έτος 2024. Σας ενημερώνουμε ότι κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού θα πρέπει να προβλέπονται έσοδα, τα οποία πρόκειται να εισπραχθούν, ενώ ως έξοδα θα πρέπει να προβλέπονται όσες υποχρεώσεις πρόκειται να τιμολογηθούν (από τους προμηθευτές) και να πληρωθούν.                                                                                  

Παρακαλούμε, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα στην ομαλή υλοποίηση των έργων σας από την 01.01.2024 και μετά, για την ΑΜΕΣΗ υποβολή του σχετικού εντύπου Δ18 στην υπηρεσία μας, το αργότερο έως την Τετάρτη 13η Δεκεμβρίου 2023, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εμπρόθεσμή αποστολή του, στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας προς έγκριση. (παρ. 2 του άρθρ. 238 του Ν. 4957/2022).

Επιπρόσθετα:

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (επόμενου έτους): Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης στο πρωτόκολλο του Ε.Λ.Κ.Ε., αιτημάτων έγκρισης συμβάσεων απασχόλησης για το έτος 2023, ορίζεται η 13η.Δεκεμβρίου 2023.

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (τρέχοντος έτους): Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης στο πρωτόκολλο του Ε.Λ.Κ.Ε. αιτημάτων πληρωμής δαπανών, πλην των συμβάσεων μισθοδοσίας (πχ τιμολόγια, οδοιπορικά έτους 2023), ορίζεται η 20η  Δεκεμβρίου 2023. Μετά την ως άνω ημερομηνία δεν θα γίνονται αποδεκτά από το λογιστήριο του ΕΛΚΕ αιτήματα πληρωμών, εξαιρουμένων αυτών που συμπεριλαμβάνουν παραστατικά δαπανών για τα οποία έχει προηγηθεί η σύναψη σύμβασης.

Υ/Γ: Αναφορικά με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων που έχουν ενταχθεί στα έργα του ΕΣΠΑ της τρεχούσης Προγραμματικής περιόδου θα σας αποσταλεί άμεσα, ειδικότερη ενημέρωση, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ομαλή και αποτελεσματική υλοποίηση και ολοκλήρωση των Προγραμμάτων.