Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση

Ενημέρωση σχετικά με την ολοκλήρωση των ενταγμένων Πράξεων του πλαισίου χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2014-2020

Σε συνέχεια της προηγούμενης αλληλογραφίας μας, σας ενημερώνουμε ότι οι ενέργειες που αφορούν στο «κλείσιμο», δηλαδή στην «ολοκλήρωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων», που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα του «ΕΣΠΑ 2014-2020», αποτελούν ένα σύνολο διαδικασιών που πρέπει να ολοκληρωθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η σύνταξη της τελικής έκθεσης εκτέλεσης των προγραμμάτων αυτών και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες κλεισίματος σύμφωνα με τους Κανονισμούς και τις ειδικότερες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Υποβολή Ετησίων Προϋπολογισμών/συμβάσεων απασχόλησης έτους 2024 και αιτημάτων πληρωμής δαπανών έτους 2023

Σας υπενθυμίζουμε με βάση τις διατάξεις του Ν.4957/2022, την υποχρέωσή σας για την υποβολή στον Ε.Λ.Κ.Ε., Ετήσιου Προϋπολογισμού Δαπανών και Εσόδων των έργων σας (ΈΝΤΥΠΟ Δ18) για το έτος 2024. Σας ενημερώνουμε ότι κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού θα πρέπει να προβλέπονται έσοδα, τα οποία πρόκειται να εισπραχθούν, ενώ ως έξοδα θα πρέπει να προβλέπονται όσες υποχρεώσεις πρόκειται να τιμολογηθούν (από τους προμηθευτές) και να πληρωθούν.                                                                                  

Webinar on funding opportunities in the EFSA 2024 workplan on 4/12/2023

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) διοργανώνει μία διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης του προγράμματος εργασίας της για το 2024, το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 4 Δεκεμβρίου (14.30-17.00 CET).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποφασίζει τα κάτωθι:
1. Προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με θητεία έως 13/11/2027.
2. Προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα τακτικά μέλη για την πλήρωση της θέσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Π.Θ., να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους για το αξίωμα του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Π.Θ.

Πρόσκληση σε Ημερίδα Ι Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας Π.Θ. Ι Σάββατο 04 Νοεμβρίου 2023

   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της

Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην Hμερίδα με τίτλο:

Νέα διεύθυνση για την αποστολή αλληλογραφίας

Σημειώνεται ότι η νέα διεύθυνση για αποστολή αλληλογραφίας είναι: Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Π.Θ. Διεύθυνση: πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο, Γ. Καρτάλη 72 με Ροζού, Τ.Κ. 38333, Βόλος  

3η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την Ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

Η Διευθύντρια του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας καλεί τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ και τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Προκήρυξη.

EFSA Call for Expression of Interest for External Experts in Working Groups- Nanotechnologies- deadline 30/10/2023

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων δημοσίευες πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ως εξωτερικοί εμπειρογνώμονες σε Ομάδες Εργασίας στον τομέα των Νανοτεχνολογιών

Η προθεσμία υποβολής αίτησης λήγει στις 30 Οκτωβρίου 2023. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις και τους γενικούς όρους είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο