Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΛΚΕ

Ενημέρωση σχετικά με την ολοκλήρωση των ενταγμένων Πράξεων του πλαισίου χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2014-2020

Σε συνέχεια της προηγούμενης αλληλογραφίας μας, σας ενημερώνουμε ότι οι ενέργειες που αφορούν στο «κλείσιμο», δηλαδή στην «ολοκλήρωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων», που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα του «ΕΣΠΑ 2014-2020», αποτελούν ένα σύνολο διαδικασιών που πρέπει να ολοκληρωθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η σύνταξη της τελικής έκθεσης εκτέλεσης των προγραμμάτων αυτών και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες κλεισίματος σύμφωνα με τους Κανονισμούς και τις ειδικότερες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Υποβολή Ετησίων Προϋπολογισμών/συμβάσεων απασχόλησης έτους 2024 και αιτημάτων πληρωμής δαπανών έτους 2023

Σας υπενθυμίζουμε με βάση τις διατάξεις του Ν.4957/2022, την υποχρέωσή σας για την υποβολή στον Ε.Λ.Κ.Ε., Ετήσιου Προϋπολογισμού Δαπανών και Εσόδων των έργων σας (ΈΝΤΥΠΟ Δ18) για το έτος 2024.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποφασίζει τα κάτωθι:
1. Προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με θητεία έως 13/11/2027.
2. Προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα τακτικά μέλη για την πλήρωση της θέσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Π.Θ., να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους για το αξίωμα του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Π.Θ.

Ηλεκτρονική διακίνηση αιτημάτων, δικαιολογητικών, συνοδευτικών εγγράφων και χρήση ψηφιακής υπογραφής στις συμβάσεις απασχόλησης.

Στο πλαίσιο της ολοένα αυξανόμενης ανάγκης για την εξ αποστάσεως διεκπεραίωση αιτημάτων, κάνοντας χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), κρίνεται αναγκαία η ενθάρρυνση της ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών, συνοδευτικών εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ του Ε.Λ.Κ.Ε.

Προσωπικό/ Οδηγός Υπηρεσιών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Προϊστάμενος ΕΛΚΕ: Μεσαλούρης Δημήτριος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Υπεύθυνη Γραμματείας: Καλιγέρη Μαρία
Δροσίτη Ευμορφία