Έγκριση αποτελεσμάτων χορήγησης διδακτορικών υποτροφιών για την προκήρυξη ‘Ρήγας Βελεστινλής’: Χορήγηση τριετών υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ)

Τρί, 06/09/2022 - 15:27

Δείτε στο συννημένο τα αποτελέσματα χορήγησης διδακτορικών υποτροφιών ανά επιστημονική περιοχή και κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά (πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων υποψήφιων υποτρόφων) σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.

Έγκριση αποτελεσμάτων για την προκήρυξη προγράμματος ενίσχυσης της έρευνας νέων μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ)

Τρί, 06/09/2022 - 15:24

Δείτε στο συννημένο τα αποτελέσματα ανά επιστημονική περιοχή (πινάκων επιλεγέντων και επιλαχόντων προτάσεων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά ανά επιστημονική περιοχή) σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 8302/22/ΓΠ/19-04-2022 Προκήρυξη για το Πρόγραμμα ενίσχυσης της έρευνας νέων μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως διαμορφώθηκαν μετά το πέρας της αξιολόγησης των προτάσεων και επικυρώθηκαν από το αρμόδιο Συμβούλιο της ΔΕΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ. αρ.

Deadline extended for call for ‘NAM projects in the areas of AOP development and transcriptomics for risk assessment’ (2-step grant)

Τρί, 06/09/2022 - 10:16
Σε συνέχεια του από 25/08/2022 μηνύματος μας για την επισκόπηση των τρεχουσών προκηρύξεων της EFSA (Grants and Procurements) , σας προωθούμε το από 31/08/2022 μήνυμα της EFSA που αφορά στην  παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα με τίτλο:  ‘NAM projects in the areas of AOP development and transcriptomics for risk assessment’ (GP/EFSA/ED/2022/01)

Προκήρυξη «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας» (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)

Δευ, 29/08/2022 - 13:29
Αναλυτικές πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης, χρήσιμα έντυπα και συχνές ερωτήσεις μπορείτε να βρείτε ...

EFSA grant - Call for proposals - Framework Art.36 of Reg. (EC) 178/2002

Παρ, 26/08/2022 - 15:34
Σε συνέχεια του από 28/07/2022  μηνύματος μας, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι έχει δημοσιευτεί η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το συγχρηματοδοτούμενο έργο «Support to EFSA in the Risk Assessment of Food Enzymes, Food Additives, Food Flavourings and Feed Additives” (GP/EFSA/FIP/2022/01).

Deadline extended for open call for tenders on ‘More Welfare: towards New Risk Assessment Methodologies and Harmonised Animal Welfare Data in the EU’

Τετ, 24/08/2022 - 15:25
Mήνυμα της EFSA από 24/08/2022 που αφορά την  παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα με τίτλο: ‘More Welfare: towards New Risk Assessment Methodologies and Harmonised Animal Welfare Data in the EU’ (OC/EFSA/ED/2022/02):

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού

Τρί, 02/08/2022 - 14:48

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το  ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ! Δημοσίευση Προκήρυξης στο πλαίσιο της «Χρηματοδότησης της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Παρ, 29/07/2022 - 11:22
Προς ενημέρωσή σας, αποστέλλεται συνημμένα ανακοίνωση με την οποία σας ενημερώνουμε ότι το «Υποέργο1. Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των επιστημών)», το οποίο υλοποιείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στις 22.07.2022 με τη με Α.Π. 105792ΕΞ2022/22.7.2022 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Overview of the EFSA ongoing calls

Παρ, 29/07/2022 - 10:14
θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις κάτωθι διαθέσιμες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για έργα της EFSA, ερευνητικού ενδιαφέροντος (SPIDO)....