Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Έντυπα

Ε-Λ-Μ08 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ (Ελλήνων Υποτρόφων)

Έκδοση:

1

Κατηγορία:

Μισθοδοσίας
Έντυπο: Υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στο Webdoc

Ε-Λ-Μ09 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ (Αλλοδαπών Υποτρόφων)

Έκδοση:

1

Κατηγορία:

Μισθοδοσίας
Έντυπο: Υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στο Webdoc

Ε-Χ-M11 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ (Καταρτιζομένων σε σεμινάρια)

Έκδοση:

1

Κατηγορία:

Μισθοδοσίας
Έντυπο: Υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στο Webdoc

Ε-Χ-M12 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ (Με ασφάλιση μόνο στο ΙΚΑ)

Έκδοση:

1

Κατηγορία:

Μισθοδοσίας
Έντυπο: Υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στο Webdoc

Ε-Λ-Μ13 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ (Ελεύθερων Επαγγελματιών με απαλλαγή Φ.Π.Α. - ΠΟΛ.1128/97)

Έκδοση:

1

Κατηγορία:

Μισθοδοσίας
Έντυπο: Υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στο Webdoc

6 - Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών

Έκδοση:

1

Κατηγορία:

Συμβάσεις
Έντυπο: Έντυπο

Ε-Λ-Γ04 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έκδοση:

1

Κατηγορία:

Πληρωμή Δαπάνης

Σχόλια:

Υπόδειγμα εντύπου αναζήτησης προσφορών από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο εφόσον το σύνολο της κατηγορίας δαπάνης δεν υπερβαίνει τα 20.000€. Επίσης και έντυπο στο οποίο μπορεί ο προμηθευτής να συμπληρώνει την προσφορά του.

Ε-Λ-Δ11 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (εξοπλισμού/αναλωσίμων/υπηρεσιών)

Έκδοση:

1

Κατηγορία:

Πληρωμή Δαπάνης
Έντυπο: Υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στο Webdoc

Σχόλια:

Ο πίνακας συμπληρώνεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο με την έναρξη του έργου και εφόσον το σύνολο της κατηγορίας δαπάνης δεν υπερβαίνει τα 20.000€. Το εκτυπώνετε από το Webdocs

Ε-Λ-Β08 - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (από 2.500 έως 20.000 €)

Έκδοση:

1

Κατηγορία:

Πληρωμή Δαπάνης
Έντυπο: Έντυπο

Σχόλια:

Βεβαίωση παραλαβής εξοπλισμού πλήρως συμπληρωμένο και υπογραμμένο από (3) εργαζομένους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με μόνιμη σχέση εργασίας

Ε-Λ-Β09 - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (από 2.500 έως 20.000 €)

Έκδοση:

1

Κατηγορία:

Πληρωμή Δαπάνης
Έντυπο: Έντυπο

Σχόλια:

Βεβαίωση παραλαβής αναλωσίμων πλήρως συμπληρωμένο και υπογραμμένο από (3) εργαζομένους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με μόνιμη σχέση εργασίας

Ε-Λ-Β10 - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ 2500 ΕΩΣ 20000 ΕΥΡΩ

Έκδοση:

1

Κατηγορία:

Πληρωμή Δαπάνης

Ε-Λ-Β05 - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ 2500 ΕΥΡΩ

Έκδοση:

1

Κατηγορία:

Πληρωμή Δαπάνης

Ε-Λ-Β06 - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (έως 2.500 €)

Έκδοση:

1

Κατηγορία:

Πληρωμή Δαπάνης
Έντυπο: Έντυπο

Σχόλια:

Βεβαίωση παραλαβής εξοπλισμού πλήρως συμπληρωμένο και υπογραμμένο από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο.

Ε-Λ-Β07 - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (έως 2.500 €)

Έκδοση:

1

Κατηγορία:

Πληρωμή Δαπάνης
Έντυπο: Έντυπο

Σχόλια:

Βεβαίωση παραλαβής αναλωσίμων πλήρως συμπληρωμένο και υπογραμμένο από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο.

Ε-Χ-M10 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ (Φοιτητών για Πρακτική Ασκηση)

Έκδοση:

2

Κατηγορία:

Μισθοδοσίας
Έντυπο: Έντυπο

Ε-Λ-Α01 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ (για υποβολή πρότασης Ερευνητικού Προγράμματος μέσω του ΕΛΚΕ)

Έκδοση:

1
Έντυπο: Έντυπο

Σχόλια:

Το έντυπο Aποδοχής Υποβολής Πρότασης συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο στην Επιτροπή Ερευνών προκειμένου να εγκριθεί η υποβολή πρότασης ερευνητικού προγράμματος μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

Συννημένα Δικαιολογητικά:

Στην αίτηση αποδοχής επισυνάπτονται η πρόταση καθώς και όλα τα σχετικά παραρτήματα όπως αυτά ορίζονται από το Φορέα Χρηματοδότησης.

Ε-Χ-Α02 - ΑΙΤΗΣΗ (Για χρηματοδότηση Συνεδρίου)

Έκδοση:

1

Κατηγορία:

Αποδοχή Έργου
Έντυπο: Έντυπο

Σχόλια:

α) Η οργάνωση του συνεδρίου θα πρέπει να τελείται υπό την αιγίδα του Τμήματος β) Η Επιτροπή Ερευνών δε χρηματοδοτεί συνέδρια εκτός της έδρας του Πανεπιστημίου

Ε-Χ-Α03 - ΑΙΤΗΜΑ (Για χορήγηση ταμιακής διευκόλυνσης έργου - Δάνειο)

Έκδοση:

2
Έντυπο: Έντυπο

Σχόλια:

Με σκοπό την απρόσκοπτη εκτέλεση των έργων ο ΕΥ μπορεί να υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση ταμειακής διευκόλυνσης από τα διαθέσιμα κεφάλαια του ΕΛΚΕ.

Συννημένα Δικαιολογητικά:

Συνυποβάλλεται επιστολή του Επιστημονικά Υπευθύνου (για την αιτιολόγηση της σκοπιμότητας χορήγησης ταμιακής διευκόλυνσης). Δεν είναι δυνατή η ταμειακή διευκόλυνση από το αποθεματικό του Ειδικού Λογαριασμού, έργων χωρίς συμβατικά εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Ε-Χ-Α04 - ΑΙΤΗΣΗ (Μεταφοράς ποσού σε λογαριασμό τρίτου)

Έκδοση:

1

Κατηγορία:

Πληρωμή Δαπάνης
Έντυπο: Έντυπο

Σχόλια:

Το αίτημα συμπληρώνεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο στο πλαίσιο εισαγωγής αγαθών ή υπηρεσιών από το εξωτερικό.

Συννημένα Δικαιολογητικά:

Συνυποβάλλεται εφόσον το έμβασμα αφορά εισαγωγή αγαθών ή υπηρεσιών και το έντυπο Ε-Χ-Σ06 (Πίνακας στοιχείων για αποκτήσεις από το εξωτερικό)

Ε-Χ-Α05 - ΑΙΤΗΣΗ (Για απαλλαγή ΦΠΑ Εξοπλισμού - Ευρωπαικό Έργο)

Έκδοση:

2

Κατηγορία:

Πληρωμή Δαπάνης
Έντυπο: Έντυπο

Σχόλια:

Το αίτημα συμπληρώνεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο και αφορά την απαλλαγή καταβολής ΦΠΑ για αγορά εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαικού έργου (ΠΟΛ.1128/97).