Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πλαίσιο Λειτουργίας

Όργανα Διοίκησης

Η διοίκηση και διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού πραγματοποιείται από τα όργανα του και είναι ανεξάρτητη από τη διοίκηση και διαχείριση του Πανεπιστημίου. Όργανα Διοίκησης και Διαχείρισης του Λογαριασμού είναι:

Γενική Πολιτική για την Πνευματική Ιδιοκτησία

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ειδικός Λογαριασμός) ανήκει το περιουσιακό δικαίωμα επί των έργων που δημιουργήθηκαν

  1. από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του σε εκτέλεση του υπηρεσιακού τους καθήκοντος (άρθρο 8 ν. 2121/91) ή κατά την εκτέλεση έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Ε. Π.Θ.), εφόσον δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στη σχετική σύμβαση χρηματοδότησης του συγκεκριμένου έργου.
  2. από τρίτους που απασχολούνται στο Π.Θ. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας/έργου και έχουν αποδεχτεί τη ρύθμιση αυτή στις σχετικές συμβάσεις που έχουν υπογράψει.