Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

Ευρετήριο Άρθρου

1 Εισαγωγή στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

Η πλήρης ονομασία του 7ου ΠΠ είναι έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Θα διαρκέσει επτά χρόνια, από το 2007 έως το 2013. Το πρόγραμμα διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό άνω των € 50 δισ. Το ποσό αυτό συνιστά σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο πρόγραμμα-πλαίσιο, το 6ο ΠΠ (αύξηση 41 % σε τιμές 2004, 63 % σε τρέχουσες τιμές), γεγονός που αντικατοπτρίζει την υψηλή προτεραιότητα της έρευνας στην Ευρώπη.

Το 7ο ΠΠ αποτελεί βασικό εργαλείο στην αντιμετώπιση των αναγκών της Ευρώπης όσον αφορά σε θέσεις εργασίας και ανταγωνισμό, και στη διατήρηση της ηγετικής θέσης στην παγκόσμια οικονομία της γνώσης .Τα χρήματα (στο μεγαλύτερο ποσοστό) θα διατεθούν σε επιχορηγήσεις προς ερευνητικούς φορείς σε ολόκληρη την Ευρώπη και εκτός αυτής, για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης.

Οι επιχορηγήσεις διατίθενται βάσει προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων και κατόπιν εξέτασης από αρμόδια Επιτροπή, γίνεται η επιλογή. Για να είναι αποτελεσματικές στα εθνικά ερευνητικά προγράμματα, οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από το 7ο ΠΠ οφείλουν να διαθέτουν «ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία».

Ένας βασικός παράγοντας της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας είναι η διακρατικότητα πολλών δραστηριοτήτων: τα ερευνητικά έργα εκτελούνται από κοινοπραξίες με εταίρους προερχόμενους από διαφορετικές χώρες, ευρωπαϊκές και άλλες• οι υποτροφίες στο 7ο ΠΠ προϋποθέτουν κινητικότητα εκτός εθνικών συνόρων. Μάλιστα, πολλές ερευνητικές προκλήσεις (π.χ. η έρευνα σύντηξης κ.λπ.), είναι τόσο περίπλοκες που μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Ωστόσο, στο 7ο ΠΠ περιέχεται μια νέα δράση για «μεμονωμένες ομάδες» χωρίς υποχρέωση για διεθνική συνεργασία. Στην περίπτωση αυτή, η «ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία» έγκειται στην αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιστημόνων στη στοιχειώδη έρευνα «αιχμής» από το εθνικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Το 7ο ΠΠ είναι ο φυσικός διάδοχος του προηγούμενου προγράμματος, του 6ου ΠΠ, και είναι το αποτέλεσμα πολυετών διαβουλεύσεων με την ερευνητική κοινότητα από τον δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, με οικονομικούς παράγοντες αλλά και φορείς χάραξης πολιτικής στην Ευρώπη.

Το 7ο ΠΠ είναι μεγαλύτερο και εκτενέστερο από τους προκατόχους του. Είναι ακόμα πιο ευέλικτο, με αρκετά απλοποιημένες διαδικασίες. Τα προγράμματα-πλαίσια για την έρευνα έχουν δύο βασικούς στρατηγικούς στόχους• να ενισχύσουν την επιστημονική και την τεχνολογική βάση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, και να ενθαρρύνουν την ανταγωνιστικότητά της διεθνώς, με παράλληλη προώθηση της έρευνας που υποστηρίζει τις πολιτικές της ΕΕ.

Το 7ο Π.Π. έχει τέσσερις βασικούς άξονες που διαμορφώνουν 4 ειδικά προγράμματα συν ένα ειδικό πρόγραμμα για την πυρηνική έρευνα, τα οποία αποτελούν τα πέντε βασικά δομικά στοιχεία του 7ου ΠΠ:

 • Cooperation (Συνεργασία)
 • Ideas (Ιδέες)
 • People (Άνθρωποι)
 • Capacities (Ικανότητες)

Σαν ξεχωριστή κατηγορία υπάρχει το Euratom Programme

1.1 Συνεργασία (Cooperation) (Συνολικός Προϋπολογισμός: 32 δισ. EUR)

Υποστηρίζεται η διεθνής συνεργασία σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε άλλες χώρες εταίρους με προγράμματα διεθνικών κοινοπραξιών της βιομηχανίας και των πανεπιστημίων. Η έρευνα και η διακρατική συνεργασία θα πραγματοποιηθεί σε δέκα βασικούς θεματικούς τομείς:

 • Υγεία
 • Τρόφιμα, γεωργία και αλιεία, και βιοτεχνολογία
 • Τεχνολογίες πληροφοριών και της επικοινωνίας
 • Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)
 • Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)
 • Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
 • Διάστημα
 • Ασφάλεια

 

Θεματικός Τομέας ΥΓΕΙΑ
Προϋπολογισμός 6 δισ. EUR Διάρκεια 2007 - 2013
Στόχοι – Αναμενόμενα αποτελέσματα

Βελτίωση της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τόνωση της ικανότητας καινοτομίας των ευρωπαϊκών κλάδων και επιχειρήσεων του χώρου της υγείας, και παράλληλα αντιμετώπιση παγκόσμιων προβλημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων επιδημιών. Θα δοθεί έμφαση στη μεταγραφική έρευνα και στην ανάπτυξη και επικύρωση νέων μεθόδων θεραπείας, μεθόδων προαγωγής της υγείας και πρόληψης των ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής της υγείας των παιδιών, της υγιούς γήρανσης, διαγνωστικών εργαλείων και ιατρικών τεχνολογιών, καθώς και βιώσιμων και αποτελεσματικών συστημάτων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Η εν λόγω έρευνα θα διευρύνει την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να προαχθεί αποτελεσματικότερα η καλή υγεία, να μειωθούν οι διαφορές όσον αφορά τα επίπεδα υγείας ανά την Ευρώπη, να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν σοβαρές ασθένειες και να παρασχεθεί ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η βασική βιοϊατρική έρευνα θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του εν λόγω θεματικού τομέα• οι διεπιστημονικές προσεγγίσεις έχουν ιδιαίτερα σημασία για τον θεματικό τομέα της υγείας. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - L 400/86 30.12.2006)

Σχετικά Links

 

Θεματικός Τομέας ΤΡΟΦΙΜΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Προϋπολογισμός 1.9 δισ. EUR Διάρκεια 2007 - 2013
Στόχοι – Αναμενόμενα αποτελέσματα

Δημιουργία μιας ευρωπαϊκής γνωσιοκεντρικής βιο-οικονομίας, συσπειρώνοντας την επιστημονική κοινότητα, τη βιομηχανία και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό την αξιοποίηση νέων και αναδυόμενων προοπτικών έρευνας ανταποκρινόμενων στις ακόλουθες κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις: στην αυξανόμενη ζήτηση για ασφαλέστερα, υγιεινότερα και υψηλότερης ποιότητας τρόφιμα και για βιώσιμη χρήση και παραγωγή ανανεώσιμων βιο-πόρων• στον αυξανόμενο κίνδυνο επιζωοτιών, ζωοανθρωπονόσων και διαταραχών που οφείλονται στη διατροφή• στους κινδύνους που απειλούν την βιωσιμότητα και την ασφάλεια της γεωργικής, υδατοκαλλιεργητικής και αλιευτικής παραγωγής και στην αυξανόμενη ζήτηση για τρόφιμα υψηλής ποιότητας, λαμβανομένων υπόψη των παραμέτρων της ορθής μεταχείρισης των ζώων και της αγροτικής και παράκτιας ανάπτυξης και την ανταπόκριση στις ειδικές διαιτητικές ανάγκες των καταναλωτών.

Ο εν λόγω θεματικός τομέας θα ενισχύσει τη βάση των γνώσεων, θα προσφέρει καινοτομίες και θα παράσχει πολιτική υποστήριξη στη δημιουργία και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Γνωσιοκεντρικής Βιοοικονομίας (ΕΓB). Η έρευνα θα εστιαστεί στη βιώσιμη διαχείριση, στην παραγωγή και χρήση βιολογικών πόρων, ιδίως μέσω των βιοεπιστημών και της βιοτεχνολογίας και της σύγκλισης με άλλες τεχνολογίες, ούτως ώστε να παρασχεθούν νέα, ασφαλέστερα, οικονομικά, αποδοτικά από οικολογική άποψη και ανταγωνιστικά προϊόντα στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας, των ζωοτροφών, των τροφίμων, της υγείας, της δασικής βιομηχανίας και στους συναφείς τομείς στην Ευρώπη.

Η έρευνα θα συμβάλει σημαντικά στην εφαρμογή και διαμόρφωση των κοινοτικών πολιτικών και κανονιστικών ρυθμίσεων και ειδικότερα θα αφορά ή θα υποστηρίζει: την Κοινή Γεωργική Πολιτική• τα γεωργικά και εμπορικά ζητήματα• τις πτυχές ασφαλείας των ΓΤΟ• το ρυθμιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια των τροφίμων• την κοινοτική νομοθεσία για την υγεία των φυτών• την κοινοτική πολιτική για την υγεία των ζώων• τον έλεγχο των ασθενειών και τα πρότυπα σωστής διαβίωσης των ζώων• το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα• την ευρωπαϊκή δασοκομική στρατηγική• και την κοινή αλιευτική πολιτική που αποσκοπεί να εξασφαλίσει τη βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και την ασφάλεια των θαλασσινών. Η έρευνα θα επιδιώξει επίσης να αναπτύξει νέους και τους υφιστάμενους δείκτες για την υποστήριξη της ανάλυσης, της ανάπτυξης και της παρακολούθησης των εν λόγω πολιτικών. Αναγνωρίζοντας τον πολυλειτουργικό ρόλο της γεωργίας, η έρευνα θα στηρίξει τον ρόλο και τις δυνατότητες των αγροτικών οικονομιών στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - L 400/86 30.12.2006)

Σχετικά Links

 

Θεματικός Τομέας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Προϋπολογισμός 9.1 δισ. EUR Διάρκεια 2007 - 2013
Στόχοι – Αναμενόμενα αποτελέσματα

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ικανότητας ελέγχου και διαμόρφωσης των μελλοντικών εξελίξεων στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), προς ικανοποίηση των αναγκών και αιτημάτων της ευρωπαϊκής κοινωνίας και οικονομίας. Οι ΤΠΕ αποτελούν τον πυρήνα της γνωσιοκεντρικής κοινωνίας. Οι σχετικές δραστηριότητες θα ενισχύσουν την επιστημονική και τεχνολογική βάση της Ευρώπης και θα εξασφαλίσουν την παγκόσμια πρωτοπορία της στον τομέα των ΤΠΕ, θα συμβάλουν στην προαγωγή και τόνωση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας στα προϊόντα, στις υπηρεσίες και στις διαδικασίες, μέσω της χρήσης των ΤΠΕ και θα διασφαλίσουν την ταχεία μετατροπή των εξελίξεων των ΤΠΕ σε πρακτικά οφέλη για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τη βιομηχανία και τις κυβερνήσεις της Ευρώπης. Οι δραστηριότητες αυτές θα συμβάλουν επίσης στη μείωση του ψηφιακού χάσματος και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) διαδραματίζουν έναν αποδεδειγμένα μοναδικό ρόλο στην προώθηση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της ανταγωνιστικότητας όλων των τομέων της βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Είναι ουσιώδεις για την αντιμετώπιση των σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων και τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων υπηρεσιών και στηρίζουν την πρόοδο σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ως εκ τούτου, η Ευρώπη πρέπει να γίνει κάτοχος και διαμορφωτής των μελλοντικών εξελίξεων στον τομέα των ΤΠΕ και να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που βασίζονται στις ΤΠΕ υιοθετούνται και χρησιμοποιούνται προκειμένου να εξασφαλιστούν τα μέγιστα δυνατά οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - L 400/86 30.12.2006)

Σχετικά Links

 

Θεματικός Τομέας ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Προϋπολογισμός 3.5 δισ. EUR Διάρκεια 2007 - 2013
Στόχοι – Αναμενόμενα αποτελέσματα

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και δημιουργία γνώσεων για την εξασφάλιση της μετεξέλιξής της από βιομηχανία έντασης πόρων σε βιομηχανία έντασης γνώσης, μέσω της παραγωγής ουσιαστικής προόδου στις γνώσεις και της υλοποίησης γνώσεων αποφασιστικής σημασίας για νέες εφαρμογές στα σημεία τομής διαφορετικών τεχνολογιών και τεχνολογικών κλάδων. Από αυτό θα ωφεληθούν τόσο οι νέες βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας όσο και οι παραδοσιακοί αλλά βασισμένοι στη γνώση κλάδοι υψηλότερης αξίας, με απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στην κατάλληλη διάδοση των αποτελεσμάτων της Ε&ΤΑ στις ΜΜΕ. Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν κυρίως τις τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, που επηρεάζουν όλους τους βιομηχανικούς κλάδους, και πολλούς άλλους θεματικούς τομείς του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου.

Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η ευρωπαϊκή βιομηχανία χρειάζεται ριζοσπαστικές καινοτομίες. Πρέπει να συγκεντρώσει τις ικανότητές της σε υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα, συναφείς διεργασίες και τεχνολογίες ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καταναλωτών, καθώς και στις προσδοκίες όσον αφορά το περιβάλλον, την υγεία και την κοινωνία. Η έρευνα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο αντιμετώπισης των εν λόγω αντικρουόμενων προκλήσεων. Η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας του μέλλοντος θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις νανοτεχνολογίες και τις εφαρμογές τους. Η αξιοποίηση, σε διάφορους τομείς, Ε&ΤΑ σε νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες είναι ικανή να επιταχύνει το μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Η ΕΕ διατηρεί αναγνωρισμένη τεχνολογική υπεροχή σε πεδία όπως οι νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες, οι τεχνολογίες υλικών και οι τεχνολογίες παραγωγής, υπεροχή η οποία θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω ώστε να κατοχυρωθεί και να βελτιωθεί η θέση της ΕΕ σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον. Η ανταγωνιστικότητα των ωριμότερων βιομηχανιών εξαρτάται επίσης κατά μεγάλο μέρος από την ικανότητά τους να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - L 400/86 30.12.2006)

Σχετικά Links

 

Θεματικός Τομέας ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Προϋπολογισμός 2.3 δισ. EUR Διάρκεια 2007 - 2013
Στόχοι – Αναμενόμενα αποτελέσματα

Προσαρμογή του υφιστάμενου ενεργειακού συστήματος, προς την κατεύθυνση μεγαλύτερης βιωσιμότητας και μικρότερης εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα, με βάση μίγμα διαφοροποιημένων πηγών ενέργειας, ιδίως ανανεώσιμων, φορέων ενέργειας και μη ρυπαρών πηγών• τόνωση της ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένου του εξορθολογισμού της χρήσης και της αποθήκευσης της ενέργειας• αντιμετώπιση των πιεστικών προκλήσεων που θέτουν η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και η αλλαγή του κλίματος, και παράλληλα αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών βιομηχανιών.

Οι σημερινές προβλέψεις στην ΕΕ και παγκοσμίως καταδεικνύουν ότι οι περισσότεροι από τους κρίσιμους ενεργειακούς δείκτες (π.χ. κατανάλωση ενέργειας, εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, πεπερασμένη φύση των συμβατικών αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, εξάρτηση από εισαγωγές, εκπομπές CO2, κόστος ενέργειας) κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση από ένα βιώσιμο και αξιόπιστο ενεργειακό σύστημα.

Η έρευνα στον τομέα της ενέργειας θα διευκολύνει την αντιστροφή των εν λόγω τάσεων, επιτυγχάνοντας εξισορρόπηση μεταξύ της αύξησης της αποδοτικότητας, της οικονομικής προσιτότητας, της αποδοχής και της ασφάλειας των υφιστάμενων τεχνολογιών και των πηγών ενέργειας• παράλληλα, μακροπρόθεσμος στόχος είναι η αλλαγή στάσης όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη παράγει και καταναλώνει ενέργεια.

Η έρευνα στον τομέα της ενέργειας θα συμβάλει επομένως άμεσα στην επιτυχία της κοινοτικής πολιτικής και ιδίως στην επίτευξη των σημερινών και των μελλοντικών ενεργειακών στόχων της ΕΕ όσον αφορά την ενέργεια και τη μείωση των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - L 400/86 30.12.2006)

Σχετικά Links

 

Θεματικός Τομέας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Προϋπολογισμός 1.8 δισ. EUR Διάρκεια 2007 - 2013
Στόχοι – Αναμενόμενα αποτελέσματα

Αειφόρος διαχείριση του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών πόρων, χάρη στη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του κλίματος, της βιόσφαιρας, των οικοσυστημάτων και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, και χάρη στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, εργαλείων και υπηρεσιών ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των παγκόσμιων περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Θα δοθεί έμφαση στα εξής: πρόβλεψη των αλλαγών του κλίματος καθώς και των οικολογικών, των χερσαίων και των ωκεάνιων συστημάτων• εργαλεία και τεχνολογίες παρακολούθησης, πρόληψης μετριασμού και προσαρμογής των περιβαλλοντικών πιέσεων και κινδύνων, μεταξύ άλλων για την υγεία, καθώς και εξασφάλισης της βιωσιμότητας του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ουσιαστική για την ποιότητα ζωής των σημερινών και των μελλοντικών γενεών, καθώς και για την οικονομική ανάπτυξη. Δεδομένου ότι οι φυσικοί πόροι της γης και το ανθρωπογενές περιβάλλον υφίστανται την πίεση του αυξανόμενου πληθυσμού, της αστικοποίησης, της οικοδόμησης, της συνεχούς επέκτασης της γεωργίας, της υδατοκαλλιέργειας και της αλιείας, των τομέων των μεταφορών και της ενέργειας, της χρήσης της γης, καθώς επίσης και των διακυμάνσεων του κλίματος και της αύξησης της θερμοκρασίας σε τοπική, περιφερειακή και παγκόσμια κλίμακα, η πρόκληση που αντιμετωπίζει η ΕΕ είναι να εξασφαλίσει τη συνεχή και βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ συγχρόνως θα μειώνονται οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Κίνητρο για την πανευρωπαϊκή συνεργασία αποτελεί το γεγονός ότι οι χώρες, οι περιφέρειες και οι πόλεις αντιμετωπίζουν κοινά περιβαλλοντικά προβλήματα και ότι χρειάζεται να επιτευχθεί κρίσιμη μάζα, δεδομένης της κλίμακας, του εύρους και του υψηλού επιπέδου πολυπλοκότητας της περιβαλλοντικής έρευνας.

Μια τέτοια συνεργασία διευκολύνει επίσης τον κοινό σχεδιασμό, τη χρήση διασυνδεδεμένων και διαλειτουργικών βάσεων δεδομένων, και την ανάπτυξη κοινών δεικτών, μεθοδολογιών εκτίμησης και συνεκτικών και μεγάλης κλίμακας συστημάτων παρατήρησης και πρόγνωσης καιρού.

Επιπροσθέτως, η διεθνής συνεργασία είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση των γνώσεων και την προώθηση καλύτερης διαχείρισης σε παγκόσμιο επίπεδο. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - L 400/86 30.12.2006)

Σχετικά Links

 

Θεματικός Τομέας ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Προϋπολογισμός 4.1 δισ. EUR Διάρκεια 2007 - 2013
Στόχοι – Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ανάπτυξη, με βάση τις τελευταίες τεχνολογικές και επιχειρησιακές εξελίξεις και την ευρωπαϊκή πολιτική των μεταφορών, ολοκληρωμένων, ασφαλέστερων, «οικολογικότερων» και «ευφυέστερων», πανευρωπαϊκών συστημάτων μεταφορών τα οποία δεν βλάπτουν το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους, προς όφελος όλων των πολιτών, του κοινωνικού συνόλου και της πολιτικής για το κλίμα. Κατοχύρωση και περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών βιομηχανιών στην παγκόσμια αγορά.

Το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών αποτελεί ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας. Διαδραματίζει κύριο ρόλο στη μεταφορά ανθρώπων και αγαθών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο.

Ο εν λόγω θεματικός τομέας αφορά ορισμένες από τις υφιστάμενες προκλήσεις, όπως αναγνωρίζεται στη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές, για τη βελτίωση της συνεισφοράς των μεταφορικών συστημάτων στην κοινωνία και στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας εντός της διευρυμένης ΕΕ και την παράλληλη ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων και των συνεπειών των μεταφορών σε συνάρτηση με το περιβάλλον, τη χρήση της ενέργειας, την ασφάλεια και τη δημόσια υγεία. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - L 400/86 30.12.2006)

Σχετικά Links

 

Θεματικός Τομέας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Προϋπολογισμός 610 εκατ. EUR Διάρκεια 2007 - 2013
Στόχοι – Αναμενόμενα αποτελέσματα

Διαμόρφωση μιας εις βάθος και κοινής γνώσης των πολύπλοκων και αλληλένδετων κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, όπως η οικονομική ανάπτυξη, η απασχόληση και η ανταγωνιστικότητα, η κοινωνική συνοχή, οι κοινωνικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές προκλήσεις που ανακύπτουν στη διευρυμένη ΕΕ, η βιωσιμότητα, οι περιβαλλοντικές προκλήσεις, η δημογραφική αλλαγή, η μετανάστευση και ενσωμάτωση, η ποιότητα ζωής και η παγκόσμια αλληλεξάρτηση, με σκοπό την ανάπτυξη μιας βελτιωμένης βάσης γνώσεων, χρήσιμης για τη χάραξη πολιτικής στους υπόψη τομείς.

Οι ερευνητικές προτεραιότητες αφορούν βασικές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και ο κόσμος σήμερα αλλά και στο μέλλον. Το προτεινόμενο ερευνητικό θεματολόγιο συνιστά μια συνεκτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών.

Η ανάπτυξη μιας βάσης κοινωνικοοικονομικών και ανθρωπιστικών γνώσεων σχετικά με αυτές τις καίριας σημασίας προκλήσεις θα συμβάλει σημαντικά στην προώθηση της κοινής κατανόησης σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην επίλυση ευρύτερων διεθνών προβλημάτων.

Οι ερευνητικές προτεραιότητες θα βοηθήσουν στη βελτίωση της διαμόρφωσης, της εφαρμογής, των επιπτώσεων και της εκτίμησης της πολιτικής συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών μέτρων σε πολλούς τομείς της κοινοτικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο• μια ουσιαστική διεθνής προοπτική περιλαμβάνεται στις περισσότερες ερευνητικές εργασίες. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - L 400/86 30.12.2006)

Σχετικά Links

 

Θεματικός Τομέας ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Προϋπολογισμός 1.4 δισ. EUR Διάρκεια 2007 - 2013
Στόχοι – Αναμενόμενα αποτελέσματα

Υποστήριξη ενός ευρωπαϊκού διαστημικού προγράμματος το οποίο θα εστιάζεται σε εφαρμογές όπως η GMES προς όφελος των πολιτών και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας. Αυτό θα συμβάλει στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής, συμπληρωματικά προς τις προσπάθειες που αναπτύσσουν στον τομέα αυτό τα κράτη μέλη και άλλοι σημαντικοί συντελεστές όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ).

Στον εν λόγω τομέα, η Κοινότητα θα συμβάλει στον καθορισμό κοινών στόχων με βάση τις απαιτήσεις του χρήστη και τους ευρωπαϊκούς στόχους πολιτικής, καθώς και στον συντονισμό των δραστηριοτήτων, στην αποφυγή περιττής επικάλυψης ενεργειών, στη διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας και στη βελτίωση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας. Θα συμβάλει επίσης στον ορισμό προτύπων.

Η Ευρωπαϊκή Διαστημική Πολιτική θα εξυπηρετήσει τους στόχους των δημοσίων αρχών και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Θα υλοποιηθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Προγράμματος και το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο θα συμβάλει στην υποστήριξη και στη συμπλήρωση των δράσεων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που διεξάγονται από άλλους ενδιαφερόμενους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στην Ευρώπη. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - L 400/86 30.12.2006)

Σχετικά Links

 

Θεματικός Τομέας ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Προϋπολογισμός 1.3 δισ. EUR Διάρκεια 2007 - 2013
Στόχοι – Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ανάπτυξη τεχνολογιών και γνώσεων για τη διαμόρφωση ικανότητας κατοχύρωσης της ασφάλειας των πολιτών από απειλές όπως η τρομοκρατία, οι φυσικές καταστροφές και η εγκληματικότητα, και παράλληλα διασφάλισης των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής ζωής• εδραίωση της βέλτιστης και συντονισμένης χρήσης των διαθέσιμων και εξελισσόμενων τεχνολογιών προς όφελος της ασφάλειας των πολιτών στην Ευρώπη, και ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στους παρόχους και τους χρήστες μη στρατιωτικών λύσεων ασφάλειας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού κλάδου της ασφάλειας και παράδοση αποτελεσμάτων της έρευνας σχετικά με την εκτέλεση αποστολών με στόχο την κάλυψη των ελλείψεων στον τομέα της ασφάλειας.

Η ασφάλεια στην Ευρώπη αποτελεί προϋπόθεση της ευημερίας και της ελευθερίας. Ο θεματικός τομέας της έρευνας με αντικείμενο την ασφάλεια έχει ως αποκλειστικό στόχο τις μη στρατιωτικές εφαρμογές και υποστηρίζει όχι μόνο την υλοποίηση των πολιτικών και των πρωτοβουλιών της Κοινότητας για την ασφάλεια, όπως η δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, οι μεταφορές, η υγεία (συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος υγειονομικής ασφάλειας της ΕΕ), η πολιτική προστασία (συμπεριλαμβανομένων των φυσικών και βιομηχανικών καταστροφών), η ενέργεια, το περιβάλλον, και οι εξωτερικές πολιτικές. Μέσω αυτών, ο θεματικός τομέας θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη, στην απασχόληση και στην ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τομέα ασφαλείας.

Θα διευκολύνει τη συνεργασία και το συντονισμό των διαφόρων εθνικών και διεθνών συντελεστών, προκειμένου να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών και να διερευνούνται οι συνέργειες όταν είναι δυνατόν. Στόχο θα έχει να καλύψει τα κενά όσον αφορά τις δυνατότητες και θα παράσχει σαφή προστιθέμενη αξία στις ανάγκες ασφαλείας της Ευρώπης.

Ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και των πολιτικών ελευθεριών θα αποτελέσει καθοδηγητική αρχή για ολόκληρο τον θεματικό τομέα. Δεν θα ενασχοληθεί με καμία τεχνολογία που αφορά θανατηφόρα όπλα ή/και καταστροφής. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - L 400/86 30.12.2006)

Σχετικά Links

1.2 Ιδέες (Ideas) (Συνολικός Προϋπολογισμός: 7.4 δισ. EUR)

Το ειδικό πρόγραμμα «Ιδέες» υποστηρίζει τις δραστηριότητες έρευνας που αναλαμβάνονται κατ’ έμπνευση και πρωτοβουλία ερευνητών και διεξάγονται από μεμονωμένες εθνικές ή διεθνικές ομάδες, ανταγωνιζόμενες μεταξύ τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε οποιοδήποτε επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - L 400/86 30.12.2006)

Το εν λόγω πρόγραμμα υποστηρίζει μέσω του νέου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ) την «έρευνα αιχμής» στη βάση της επιστημονικής αριστείας δίνοντας έμφαση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και ενισχύοντας τον δυναμικό χαρακτήρα, τη δημιουργικότητα και την αριστεία της πρωτοποριακής έρευνας.

Ο όρος «έρευνα αιχμής» αποτυπώνει μια νέα αντίληψη και ερμηνεία της βασικής έρευνας. Υποδηλώνει, αφενός, ότι η βασική έρευνα στους χώρους της επιστήμης και της τεχνολογίας έχει κρίσιμη σημασία για την οικονομική και κοινωνική ευημερία και, αφετέρου, ότι η έρευνα στα όρια και πέραν των ορίων της σύγχρονης γνώσης αποτελεί εγγενώς επικίνδυνο εγχείρημα, δεδομένου ότι προχωρά σε νέους δρόμους γεμάτους προκλήσεις που καταργούν τα σύνορα μεταξύ επιστημονικών κλάδων. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - L 400/86 30.12.2006)

Το παρόν ειδικό πρόγραμμα θα υποστηρίξει μεμονωμένα έργα σε οποιοδήποτε πεδίο της βασικής επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του τρέχοντος προγράμματος πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων της μηχανικής, των κοινωνικοοικονομικών και των ανθρωπιστικών επιστημών. Εάν ωστόσο κριθεί σκόπιμο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων του προγράμματος και των επιταγών αποτελεσματικής εφαρμογής του, είναι δυνατό να καθορισθούν συγκεκριμένα ερευνητικά αντικείμενα ή συγκεκριμένες ερευνητικές ομάδες – στόχοι (π.χ. νέα γενιά ερευνητών / νεοεμφανιζόμενες ομάδες). Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε νέα και ραγδαίως αναπτυσσόμενα πεδία έρευνας που σχηματίζονται στα όρια της γνώσης και στη διεπαφή μεταξύ επιστημονικών ή τεχνολογικών τομέων και κλάδων. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - L 400/86 30.12.2006)

Το πρόγραμμα ακολουθεί μια προσέγγιση η οποία έχει ως γνώμονα τις ιδέες και τις πρωτοβουλίες των ερευνητών. Αυτό σημαίνει ότι θα υποστηρίξει έργα έρευνας επί ερευνητικών αντικειμένων της επιλογής των ίδιων των ερευνητών, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Οι προτάσεις θα αξιολογούνται με αποκλειστικό κριτήριο την υψηλή επιστημονική τους ποιότητα («αριστεία») όπως αυτή θα κρίνεται από ομοτίμους, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για προτάσεις που έχουν υποβληθεί από νέες ερευνητικές ομάδες, ερευνητές της νέας γενεάς ή καθιερωμένες στο χώρο τους ομάδες. Κατά την αξιολόγηση, θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις προτάσεις έντονα πρωτοποριακού χαρακτήρα και υψηλού συνεπώς επιστημονικού κινδύνου. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - L 400/86 30.12.2006)

Θεματικός Τομέας ΙΔΕΕΣ
Προϋπολογισμός 7.4 δισ. EUR Διάρκεια 2007 - 2013
Στόχοι – Αναμενόμενα αποτελέσματα

Στόχος του ειδικού προγράμματος «Ιδέες» είναι να ενισχύσει την αριστεία, το δυναμισμό και τη δημιουργικότητα της ευρωπαϊκής έρευνας, καθιερώνοντας έναν ευρωπαϊκής κλίμακας μηχανισμό ανταγωνιστικής χρηματοδότησης της έρευνας αιχμής που αναπτύσσουν μεμονωμένες ερευνητικές ομάδες, ώστε να βελτιώσει την ικανότητα της Ευρώπης να προσελκύει, αφενός, κορυφαίους ερευνητές από ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες και, αφετέρου, επενδύσεις στην ευρωπαϊκή έρευνα.

H εν λόγω χρηματοδότηση νοείται ως επιπρόσθετη στην κρατική χρηματοδότηση και όχι ως υποκατάστατό της. Η δημοσιοποίηση και η διάδοση των αποτελεσμάτων των ερευνών αποτελεί σημαντική πτυχή του προγράμματος αυτού.

Υποστηρίζοντας δραστηριότητες έρευνας αιχμής σε όλη την ΕΕ, το ειδικό πρόγραμμα επιδιώκει να επιτρέψει στην Ευρώπη να κατακτήσει ηγετική θέση στον χώρο της έρευνας και να ανοίξει το δρόμο σε νέα και συχνά απρόσμενα επιστημονικά και τεχνολογικά αποτελέσματα και νέους τομείς έρευνας.

Επίσης θα τονώσει τη ροή ιδεών και θα υποστηρίξει την καλύτερη αξιοποίηση των ερευνητικών πόρων της Ευρώπης και την τόνωση της καινοτομίας στο πλαίσιο της πορείας εξέλιξης σε μια δυναμική κοινωνία της γνώσης, με μακροπρόθεσμα οφέλη για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών και την ευημερία των ευρωπαϊκών κοινωνιών. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - L 400/86 30.12.2006)

Σχετικά Links

1.3 Άνθρωποι (People) (Συνολικός Προϋπολογισμός: 4.7 δισ. EUR)

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω συστηματικών επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό, κυρίως μέσω ενός συνεκτικού συνόλου «δράσεων Marie Curie», λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία από την άποψη των διαρθρωτικών τους επιπτώσεων στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Βάσει της πείρας από τις «δράσεις Marie Curie» των προηγούμενων προγραμμάτων-πλαισίων, οι δράσεις αυτές θα απευθύνονται σε ερευνητές που θα κρίνονται βάσει των δεξιοτήτων και της επάρκειάς τους σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους, από την αρχική τους κατάρτιση στο πεδίο της έρευνας η οποία απευθύνεται συγκεκριμένα στους νέους μέχρι την δια βίου κατάρτιση και επαγγελματική εξέλιξη στο δημόσιο και των ιδιωτικό τομέα.

Η κινητικότητα, τόσο σε διακρατικό όσο και σε διατομεακό επίπεδο, έχει θεμελιώδη σημασία για το παρόν πρόγραμμα. Η αύξηση της κινητικότητας των ερευνητών και η ενίσχυση των πόρων των ιδρυμάτων που προσελκύουν ερευνητές από το διεθνή χώρο θα ενθαρρύνει τη δημιουργία κέντρων αριστείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αναγνώριση πείρας που αποκτάται σε διαφορετικούς τομείς και χώρες, και οι κατάλληλες εργασιακές συνθήκες αποτελούν επίσης βασικά στοιχεία των «δράσεων Marie Curie». Θα ληφθούν ειδικά μέτρα για την ενθάρρυνση πρωτόπειρων ερευνητών και τη στήριξη των πρώτων σταδίων της επιστημονικής σταδιοδρομίας.

Οι «δράσεις Marie Curie» είναι ανοιχτές σε όλα τα πεδία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που καλύπτονται από τη Συνθήκη. Τα ερευνητικά πεδία επιλέγονται ελεύθερα από τους υποψηφίους. Ωστόσο, διατηρείται η δυνατότητα να στοχοθετούνται ορισμένες δραστηριότητες δυνάμει του προγράμματος, π.χ. σε ό,τι αφορά επιστημονικούς κλάδους και τεχνολογικά πεδία, συμμετέχουσες περιφέρειες, τύπους ερευνητικών οργανισμών και πληθυσμών ερευνητών, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ευρωπαϊκές απαιτήσεις ως προς την κατάρτιση, την κινητικότητα, την επαγγελματική εξέλιξη και την κοινοχρησία της γνώσης. Προκειμένου να διασφαλισθεί η κατάρτιση και η κινητικότητα σε νέους τεχνολογικούς και ερευνητικούς τομείς, θα εξασφαλιστεί κατάλληλος συντονισμός με άλλα μέρη του Προγράμματος Πλαισίου, καθώς και η δυνατότητα κοινών προσκλήσεων.

Η ισχυρή συμμετοχή των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, θεωρείται ζωτικής σημασίας για το παρόν πρόγραμμα από πλευράς προστιθέμενης αξίας. Μέσω των «δράσεων Marie Curie» ενθαρρύνεται η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ βιομηχανίας και πανεπιστημίων ως προς την κατάρτιση στον τομέα της έρευνας, την επαγγελματική εξέλιξη και την κοινοχρησία της γνώσης, λαμβανομένης υπόψη της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ενώ μια ειδική δράση αφορά τις οδούς μεταφοράς γνώσεων και τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη προσοχή για τις ΜΜΕ.

Η βιώσιμη ανάπτυξη και η ισότητα των φύλων θα συνεκτιμώνται δεόντως. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, ενθαρρύνοντας τις ίσες ευκαιρίες στο πλαίσιο όλων των «δράσεων Marie Curie» και θα καθορίζονται κριτήρια για τη συμμετοχή κατά φύλο (στόχος για συμμετοχή των γυναικών κατά 40% τουλάχιστον). Επιπλέον, οι δράσεις θα σχεδιάζονται έτσι ώστε να εγγυώνται ότι θα υποβοηθηθεί η ένταξη των ερευνητών σε μονιμότερη σταδιοδρομία και ότι οι ερευνητές θα είναι σε θέση να επιτύχουν την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την ιδιωτική τους ζωή, λαμβανομένης υπόψη της οικογενειακής τους κατάστασης, και να διευκολύνουν την επιστροφή στην ερευνητική σταδιοδρομία μετά από τυχόν διακοπή. Επίσης, στο πλαίσιο του παρόντος ειδικού προγράμματος θα αντιμετωπίζονται, ανάλογα με την περίπτωση, οι δεοντολογικές, κοινωνικές, νομικές και ευρύτερες πολιτισμικές πτυχές της έρευνας και των δυνητικών εφαρμογών της, καθώς και οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων και προοπτικών.

Για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες που διαθέτει η Ευρώπη για μεγαλύτερη προσέλκυση ερευνητών, οι «δράσεις Marie Curie» θα δημιουργήσουν συγκεκριμένες συνέργειες με άλλες δράσεις τόσο στο πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής για την έρευνα όσο και στο πλαίσιο δράσεων που υπάγονται σε άλλες κοινοτικές πολιτικές, π.χ. εκπαίδευση, συνοχή και απασχόληση. Οι συνέργιες αυτές θα επιδιωχθούν με δράσεις σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - L 400/86 30.12.2006)

Στα πλαίσια του προγράμματος «Άνθρωποι» θα υποστηριχθούν οι ακόλουθες «δράσεις Marie Curie»:

 • Αρχική Κατάρτιση Ερευνητών
 • Διά βίου κατάρτιση και επαγγελματική εξέλιξη
 • Εταιρικές σχέσεις και οδοί μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων
 • Η διεθνής διάσταση
 • Ειδικές δράσεις

 

Θεματικός Τομέας ΑΝΘΡΩΠΟΙ
(Αρχική Κατάρτιση ερευνητών)
Στόχοι – Αναμενόμενα αποτελέσματα

Η δράση αυτή υποστηρίζει την αρχική κατάρτιση ερευνητών, η οποία τυπικά καλύπτει τα πρώτα τέσσερα χρόνια (ή το ισοδύναμο σε χρόνο πλήρους απασχόλησης) της σταδιοδρομίας τους και ένα, το πολύ, επιπλέον έτος εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ολοκλήρωση της αρχικής κατάρτισης. Μέσω ενός διακρατικού δικτυακού μηχανισμού, που σκοπό έχει να συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία μιας υψηλής ποιότητας δυνατότητας αρχικής κατάρτισης στον χώρο της έρευνας σε όλα τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, η δράση αποβλέπει σε βελτίωση των προοπτικών σταδιοδρομίας των ερευνητών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ενισχύοντας έτσι την προσέλκυση νέων που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στον χώρο της έρευνας.

Τα εν λόγω προγράμματα κατάρτισης θα αφορούν κυρίως την ανάπτυξη και διεύρυνση της ερευνητικής επάρκειας των πρωτόπειρων ερευνητών. Η κατάρτιση θα εστιάζεται κατά κύριο λόγο στην επιστημονική και τεχνολογική γνώση μέσω έρευνας σε επιμέρους έργα, και θα συμπληρώνεται με σχήματα κατάρτισης που θα αφορούν άλλες συναφείς δεξιότητες και επάρκεια, π.χ. διαχείριση και χρηματοδότηση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλες μέθοδοι αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας, επιχειρηματικότητα, δεοντολογικές πτυχές, επικοινωνία και κοινωνιακές προεκτάσεις. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - L 400/86 30.12.2006)

Σχετικά Links

 

Θεματικός Τομέας ΑΝΘΡΩΠΟΙ
(Διά βίου κατάρτιση και επαγγελματική εξέλιξη)
Στόχοι – Αναμενόμενα αποτελέσματα

Η δράση αυτή αφορά πεπειραμένους ερευνητές σε διαφορετικά στάδια της σταδιοδρομίας τους και αποσκοπεί σε διεύρυνση της επάρκειάς τους ως προς την απόκτηση πολυεπιστημονικών ή διεπιστημονικών δεξιοτήτων ή διατομεακών εμπειριών. Σκοπός είναι η υποστήριξη ερευνητών ώστε να αποκτήσουν ή/και να βελτιώσουν μια ηγετική ανεξάρτητη θέση, π.χ. κύριου ερευνητή, καθηγητή ή άλλη ανώτερη θέση στην εκπαίδευση ή την επιχείρηση. Στο πλαίσιο της δράσης, οι ερευνητές θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να επιστρέφουν στην ερευνητική σταδιοδρομία μετά από κάποια διακοπή ή να (επαν)εντάσσονται στην έρευνα σε κράτη μέλη και συνδεδεμένες χώρες, ακόμη και στη χώρα καταγωγής τους, μετά από μια εμπειρία κινητικότητας.

Οι ερευνητές στους οποίους απευθύνεται η παρούσα δράση θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τετραετή ερευνητική πείρα πλήρους απασχόλησης ή ισοδύναμη ερευνητική πείρα ή διδακτορικό· ωστόσο, δεδομένου η δράση αφορά τη δια βίου κατάρτιση και επαγγελματική εξέλιξη, αναμένεται ότι οι ερευνητές θα διαθέτουν προφίλ αξιώσεων από πλευράς πείρας. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - L 400/86 30.12.2006)

Σχετικά Links

 

Θεματικός Τομέας ΑΝΘΡΩΠΟΙ
(Εταιρικές σχέσεις και οδοί μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων)
Στόχοι – Αναμενόμενα αποτελέσματα

Η δράση αυτή επιδιώκει να ανοίξει και να δώσει ώθηση σε δυναμικά σχήματα επικοινωνίας μεταξύ δημόσιων ερευνητικών οργανισμών και ιδιωτικών εμπορικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανόμενων ιδίως των ΜΜΕ, καθώς και παραδοσιακών μεταποιητικών βιομηχανιών.

Οι δραστηριότητες θα βασίζονται σε μακροπρόθεσμα προγράμματα συνεργασίας με στόχο τη βελτίωση της διατομεακής κινητικότητας και την αύξηση της διαβίβασης και ανταλλαγής γνώσεων (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης προγράμματος, της διαχείρισης της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και της ανάπτυξης προϊόντων) και την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης του διαφορετικού πολιτισμικού περιβάλλοντος και των απαιτήσεων για δεξιότητες στους δύο τομείς. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - L 400/86 30.12.2006)

Σχετικά Links

 

Θεματικός Τομέας ΑΝΘΡΩΠΟΙ
(Η διεθνής διάσταση)
Στόχοι – Αναμενόμενα αποτελέσματα

Επειδή η διεθνής διάσταση είναι θεμελιώδης συνιστώσα των ανθρώπινων πόρων για την έρευνα και ανάπτυξη στην Ευρώπη, η διάσταση αυτή καλύπτεται μέσω αποκλειστικών δράσεων τόσο σε ό,τι αφορά την επαγγελματική εξέλιξη ευρωπαίων ερευνητών όσο και σχετικά με τη βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ ερευνητών.

Για να υποστηριχθεί η εξέλιξη της σταδιοδρομίας των ερευνητών από κράτη μέλη και συνδεδεμένες χώρες θα χρησιμοποιηθούν α) διεθνείς υποτροφίες εξωτερικού, με υποχρέωση επιστροφής, για πεπειραμένους ερευνητές στο πλαίσιο της δια βίου κατάρτισης και διεύρυνσης της επάρκειάς τους, για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και γνώσεων, β) υποτροφίες επιστροφής και διεθνείς υποτροφίες επανένταξης για πεπειραμένους ερευνητές με διεθνή πείρα. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, προβλέπεται επίσης υποστήριξη για τη δικτύωση ερευνητών από κράτη μέλη και συνδεδεμένες χώρες στο εξωτερικό ώστε να τηρούνται ενήμεροι για τις εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και να συμμετέχουν σε αυτές, γ) Διεθνείς υποτροφίες εσωτερικού για την προσέλκυση σπουδαίων ερευνητών από τρίτες χώρες σε κράτη μέλη και σε συνδεδεμένες χώρες, με σκοπό τη διεύρυνση των γνώσεων για την Ευρώπη και τη δημιουργία υψηλού επιπέδου διασυνδέσεων, δ) εταιρικές σχέσεις μεταξύ διαφόρων ερευνητικών οργανισμών στην Ευρώπη και ενός ή περισσοτέρων οργανισμών είτε σε χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, είτε σε χώρες με τις οποίες η Κοινότητα έχει συνάψει συμφωνία Ε&Τ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - L 400/86 30.12.2006)

Σχετικά Links

 

Θεματικός Τομέας ΑΝΘΡΩΠΟΙ
(Ειδικές Δράσεις)
Στόχοι – Αναμενόμενα αποτελέσματα

Προς υποστήριξη της δημιουργίας μιας αυθεντικά ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας για ερευνητές, θα τεθεί σε εφαρμογή ένα συνεκτικό σύνολο συνοδευτικών δράσεων, με στόχο να αρθούν τα εμπόδια στην κινητικότητα και να βελτιωθούν οι προοπτικές σταδιοδρομίας των ερευνητών στην Ευρώπη.

Οι δράσεις αυτές θα αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων και του κοινού (μεταξύ άλλων, μέσω των βραβείων «Marie Curie»), όσον αφορά την τόνωση και υποστήριξη της δράσης σε επίπεδο κρατών μελών και τη συμπλήρωση των κοινοτικών δράσεων. Οι ειδικές δράσεις θα περιλαμβάνουν επίσης κίνητρα για τους δημόσιους φορείς που προάγουν την κινητικότητα, την ποιότητα και το προφίλ των ερευνητών, όταν οι δραστηριότητες αυτές πληρούν τα κριτήρια της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, του ανοίγματος και της διαφάνειας. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - L 400/86 30.12.2006)

Σχετικά Links

1.4 Ικανότητες (Capacities) (Συνολικός Προϋπολογισμός: 4,2 δισ. EUR)

Στόχος του παρόντος ειδικού προγράμματος είναι να ενισχύσει τις ικανότητες έρευνας και καινοτομίας σε όλη την Ευρώπη και να διασφαλίσει τη βέλτιστη αξιοποίησή τους. Για την επίτευξη αυτού του στόχου προβλέπονται τα εξής μέσα: α) βελτιστοποίηση της χρήσης και της ανάπτυξης των υποδομών έρευνας, β) ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας των ΜΜΕ και της δυνατότητάς τους να αξιοποιούν τα αποτελέσματα της έρευνας, γ) υποστήριξη της ανάπτυξης περιφερειακών συσπειρώσεων με γνώμονα την έρευνα, δ) απεγκλωβισμό του ερευνητικού δυναμικού των περιφερειών σύγκλισης και των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της ΕΕ, ε) προσέγγιση επιστήμης και κοινωνίας με σκοπό την αρμονική ενσωμάτωση της επιστήμης και της τεχνολογίας στον ευρωπαϊκό κοινωνικό ιστό, στ) υποστήριξη της συνεκτικής ανάπτυξης πολιτικών έρευνας, και ζ) δράσεις και μέτρα για την υποστήριξη της διεθνούς συνεργασίας.

Θα επιδιωχθεί η συνέργια και η συμπληρωματικότητα με άλλες κοινοτικές πολιτικές και προγράμματα όπως η περιφερειακή πολιτική και η πολιτική συνοχής της Κοινότητας, τα διαρθρωτικά ταμεία, το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία και τα συναφή προγράμματα υπέρ της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Το πρόγραμμα «Ικανότητες», έχει σκοπό να ενισχύσει τις βασικές παραμέτρους των ευρωπαϊκών ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας, ήτοι:

 • Υποδομές έρευνας
 • Έρευνα προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
 • Περιφέρειες γνώσης
 • Ερευνητικό δυναμικό
 • Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό
 • Υποστήριξη για τη συνεκτική ανάπτυξη των ερευνητικών πολιτικών
 • Δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - L 400/86 30.12.2006)

Θεματικός Τομέας ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Προϋπολογισμός 1.8 δισ. EUR Διάρκεια 2007 - 2013
Στόχοι – Αναμενόμενα αποτελέσματα

Βελτιστοποίηση της χρήσης και αναβάθμιση των σημαντικότερων υποδομών έρευνας που υπάρχουν στην Ευρώπη, και δημιουργία, σε όλα τα πεδία της επιστήμης και της τεχνολογίας, νέων υποδομών έρευνας πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, αναγκαίων για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής επιστημονικής κοινότητας στην πρωτοπορία των εξελίξεων στον χώρο της έρευνας, και ικανών να ενισχύσουν τη βάση γνώσεων και την τεχνολογική τεχνογνωσία της βιομηχανίας.

Η προτεινόμενη δράση θα συμβάλει ιδίως στην ανάπτυξη, την εκμετάλλευση και τη διαφύλαξη των γνώσεων, παρέχοντας υποστήριξη στις υποδομές έρευνας βάσει δύο ταυτοχρόνως προσεγγίσεων, μιας προσέγγισης «από κάτω προς τα πάνω» με γνώμονα την αριστεία και μιας στοχοθετημένης προσέγγισης.

Η στρατηγική αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υποδομών των πληροφοριών και των επικοινωνιών και των εικονικών υποδομών θεωρείται επίσης κινητήριος μοχλός για την αλλαγή του τρόπου άσκησης της επιστήμης. Τα κράτη μέλη θα εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση των υποδομών.

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θα είναι μόνο οι υποδομές έρευνας ή τα δίκτυα υποδομών έρευνας που παρουσιάζουν σαφές ενδιαφέρον, τόσο από άποψη επιδόσεων όσο και από άποψη πρόσβασης, για την ευρωπαϊκή επιστημονική κοινότητα (επιστήμονες από τον ακαδημαϊκό χώρο, τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα). Θα πρέπει να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ικανοτήτων έρευνας.(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - L 400/86 30.12.2006)

Σχετικά Links

 

Θεματικός Τομέας ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΜΕ)
Προϋπολογισμός 1.3 δισ. EUR Διάρκεια 2007 - 2013
Στόχοι – Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας των ευρωπαϊκών ΜΜΕ και της συμβολής τους στην ανάπτυξη προϊόντων και αγορών νέας τεχνολογίας, μέσω της υποστήριξης της εξωτερικής ανάθεσης ερευνητικών εργασιών, της αύξησης των ερευνητικών προσπαθειών, της επέκτασης των οικείων δικτύων, της καλύτερης εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας και της απόκτησης τεχνολογικής τεχνογνωσίας, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ έρευνας και καινοτομίας.

Θα τεθούν σε εφαρμογή ειδικές δράσεις με σκοπό την υποστήριξη ΜΜΕ ή ενώσεων ΜΜΕ που έχουν ανάγκη να αναθέσουν την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών σε τρίτους: ιδίως ΜΜΕ χαμηλής έως μέσης τεχνολογίας με ελάχιστες ή ανύπαρκτες ερευνητικές δυνατότητες. Στις δράσεις αυτές μπορούν να συμμετέχουν και ΜΜΕ έντασης έρευνας, είτε ως πάροχοι ερευνητικών υπηρεσιών είτε αναθέτοντας σε εξωτερικούς ερευνητικούς οργανισμούς τη διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών για να συμπληρώσουν τις ερευνητικές τους δυνατότητες.

Οι δράσεις αυτές θα καλύπτουν το σύνολο των επιστημονικών και τεχνολογικών πεδίων, με προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω». Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν την παροχή υποστήριξης σε δραστηριότητες επίδειξης και σε άλλες δραστηριότητες, με σκοπό τη διευκόλυνση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας, διασφαλίζοντας τη συμπληρωματικότητα με το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και καινοτομία». Κατά την αξιολόγηση των αντίστοιχων προτάσεων έργων θα λαμβάνεται δεόντως υπόψη ο αναμενόμενος οικονομικός αντίκτυπος στις ΜΜΕ. Τα χρηματοδοτικά μέσα θα διατεθούν μέσω των εξής δύο καθεστώτων: Έρευνα προς όφελος ΜΜΕ και Έρευνα προς όφελος ενώσεων ΜΜΕ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - L 400/86 30.12.2006)

Σχετικά Links

 

Θεματικός Τομέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗΣ
Προϋπολογισμός 126 εκατ. EUR Διάρκεια 2007 - 2013
Στόχοι – Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού των ευρωπαϊκών περιφερειών, μέσω ιδίως ενθάρρυνσης και υποστήριξης της ανάπτυξης, σε όλη την Ευρώπη, περιφερειακών «συσπειρώσεων με γνώμονα την έρευνα» οι οποίες θα συγκροτούνται από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και περιφερειακές αρχές.

Η συγκεκριμένη δράση θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές περιφέρειες να ενισχύσουν τις ίδιες ικανότητες επένδυσης σε ΕΤΑ και, παράλληλα, θα μεγιστοποιήσει τις προοπτικές επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών των περιφερειών αυτών σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα και θα διευκολύνει την ανάπτυξη συσπειρώσεων, προάγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την περιφερειακή ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Οι δράσεις αυτές θα διευκολύνουν τη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Θα επιδιωχθεί επίσης η βελτίωση των συνεργιών μεταξύ της περιφερειακής και της ερευνητικής πολιτικής, ιδίως μέσω της διαμόρφωσης περιφερειακών ερευνητικών στρατηγικών δυνάμενων να ενταχθούν στις στρατηγικές οικονομικής ανάπτυξης που ακολουθούν οι περιφερειακές αρχές, με σκοπό την αύξηση και μεγαλύτερη στοχοθέτηση της χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων για επενδύσεις και δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συνεργασία μεταξύ γειτονικών περιφερειών σε διαφορετικά κράτη μέλη.

Σκοπός της δράσης «Περιφέρειες της γνώσης» είναι να υποστηρίξει τη χάραξη και την εφαρμογή βέλτιστων πολιτικών και στρατηγικών για την ανάπτυξη περιφερειακών συσπειρώσεων με γνώμονα την Ε&Α. Ειδικότερα, θα βελτιώσει την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα των περιφερειακών θεματολογίων έρευνας μέσω της αμοιβαίας ανταλλαγής διδαγμάτων· θα προωθήσει και θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ περιφερειακών συσπειρώσεων και θα συντελέσει στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης υφιστάμενων συσπειρώσεων με γνώμονα την Ε&Α και τέλος θα προωθήσει τα φυτώρια για τη δημιουργία νέων, ιδίως στις νεοδημιουργούμενες «Περιφέρειες της γνώσης».

Θα υποστηριχθούν ιδίως τα έργα εκείνα τα οποία υπαγορεύονται από τη ζήτηση, προσανατολίζονται στην επίλυση προβλημάτων, και εστιάζονται σε συγκεκριμένους τεχνολογικούς τομείς ή κλάδους. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - L 400/86 30.12.2006)

Σχετικά Links

 

Θεματικός Τομέας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Προϋπολογισμός 370 εκατ. EUR Διάρκεια 2007 - 2013
Στόχοι – Αναμενόμενα αποτελέσματα

Πλήρης αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού της διευρυμένης Ένωσης, μέσω της απελευθέρωσης και της ενίσχυσης της υφιστάμενης ή αναδυόμενης αριστείας στις περιφέρειες σύγκλισης και τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ, καθώς και μέσω της βελτίωσης των δυνατοτήτων επιτυχούς συμμετοχής των ερευνητών τους σε ερευνητικές δραστηριότητες έρευνας σε κοινοτικό επίπεδο.

Μέσω της εστίασης των προσπαθειών στην ενίσχυση και την επέκταση της συνεργασίας των υπόψη ερευνητικών ομάδων με ερευνητικά κέντρα άλλων κρατών μελών της ΕΕ ή συνδεδεμένων χωρών, θα δοθεί ουσιαστική ώθηση στην απελευθέρωση του δυναμικού τους και παράλληλα στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και βιωσιμότητά τους.

Με τη βελτιστοποίηση δε της διεθνούς τους προβολής και αναγνώρισης, των δυνατοτήτων επιστημονικής υπεροχής που παρουσιάζουν και του επιστημονικού επιπέδου των επιστημόνων τους, θα αυξηθεί η προβολή αυτών των ερευνητικών ομάδων και θα διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης θα υποστηριχθεί ιδίως η ανάπτυξη στρατηγικών εταιρικών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένων των αδελφοποιήσεων, μεταξύ, ερευνητικών ομάδων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στις περιφέρειες σύγκλισης ή στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ, οι οποίες θα επιλέγονται με κριτήριο την ποιότητα και το υψηλό τους δυναμικό, και καθιερωμένων και αναγνωρισμένου κύρους ερευνητικών ομάδων άλλων περιφερειών της Ευρώπης.

Θα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα αναμενόμενα μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα της εκάστοτε εταιρικής σχέσης, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Για να διευκολύνει την πλήρη ενεργοποίηση και αξιοποίηση του δυναμικού τους (δηλ. ενίσχυση των γνώσεων, απόκτηση πρόσθετων δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων στον τομέα της διαχείρισης της έρευνας, ή αύξηση της προβολής), η δράση θα περιλαμβάνει την παροχή υποστήριξης σε επιλεγμένες ερευνητικές ομάδες από τις επιλέξιμες περιφέρειες. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - L 400/86 30.12.2006)

Σχετικά Links

 

Θεματικός Τομέας ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΣΤΟ
Προϋπολογισμός 280 εκατ. EUR Διάρκεια 2007 - 2013
Στόχοι – Αναμενόμενα αποτελέσματα

Με την προοπτική της οικοδόμησης μιας ανοιχτής, αποτελεσματικής και δημοκρατικής ευρωπαϊκής κοινωνίας της γνώσης, επιδιώκεται η προώθηση της αρμονικής ενσωμάτωσης της επιστημονικής και τεχνολογικής προσπάθειας και των συναφών πολιτικών για την έρευνα στον ευρωπαϊκό κοινωνικό ιστό, με την ενθάρρυνση της ανάπτυξης προβληματισμού και διαλόγου σε ευρωπαϊκή κλίμακα για την επιστήμη και την τεχνολογία και τις σχέσεις τους με το όλο φάσμα της κοινωνίας και του πολιτισμού.

Η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κοινωνιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά τους να δημιουργούν, να εκμεταλλεύονται και να διαχέουν τις γνώσεις και, κατ’ επέκταση, να καινοτομούν συνεχώς. Η επιστημονική έρευνα, ως μέρος του «τριγώνου της γνώσης», δηλαδή της έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο από αυτή την άποψη, και θα πρέπει να παραμείνει μία από τις κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής μεγέθυνσης, της ευημερίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Για τον σκοπό αυτό, είναι επιτακτική ανάγκη να αναπτυχθεί ένα κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον που να ευνοεί την επιτυχή και αξιοποιήσιμη έρευνα. Βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός τέτοιου περιβάλλοντος είναι η συνεκτίμηση των θεμιτών και εύλογων ανησυχιών και αναγκών του κοινωνικού συνόλου, η ενίσχυση του δημοκρατικού διαλόγου με ένα πιο ενημερωμένο και ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει κοινό, και η βελτίωση των συνθηκών για τη λήψη συλλογικών αποφάσεων επί επιστημονικών ζητημάτων και η δυνατότητα των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να αναθέτουν σε τρίτους τη διεξαγωγή έρευνας για θέματα που τις ενδιαφέρουν.

Ένα τέτοιο περιβάλλον θα πρέπει επίσης να ευνοεί την ανάπτυξη των φυσικών επιστημονικών δεξιοτήτων και των επιστημονικών σταδιοδρομιών, την ανανέωση των επενδύσεων στην έρευνα και την επακόλουθη διάχυση των γνώσεων, στοιχεία στα οποία βασίζεται η στρατηγική της Λισσαβόνας.

Η δραστηριότητα αυτή θα αποσκοπεί επίσης στην πλήρη εισδοχή των γυναικών στον επιστημονικό κόσμο.

Το παρόν σκέλος του ειδικού προγράμματος «Ικανότητες» εστιάζεται συνεπώς στη διαμόρφωση ενός πλαισίου συνθηκών ώστε ένα τέτοιο ευνοϊκό περιβάλλον να γίνει ο κανόνας και όχι η εξαίρεση στην Ευρώπη. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - L 400/86 30.12.2006)

Σχετικά Links

 

Θεματικός Τομέας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Προϋπολογισμός 70 εκατ. EUR Διάρκεια 2007 - 2013
Στόχοι – Αναμενόμενα αποτελέσματα

Τόνωση της αποτελεσματικότητας και της συνοχής των εθνικών και των κοινοτικών ερευνητικών πολιτικών και της συνάρθρωσής τους με άλλες πολιτικές, βελτίωση του αντίκτυπου της δημόσιας έρευνας και των δεσμών της με τη βιομηχανία και ενίσχυση της δημόσιας στήριξης και του μοχλευτικού της αποτελέσματος επί των επενδύσεων των ιδιωτικών φορέων.

Σκοπός των δραστηριοτήτων που θα αναληφθούν εν προκειμένω είναι να υποστηρίξουν τη συνεκτική ανάπτυξη των πολιτικών έρευνας, να συμπληρώσουν τις δραστηριότητες συντονισμού που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Συνεργασία» και να συμβάλουν στις κοινοτικές πολιτικές και πρωτοβουλίες (π.χ. νομοθεσία, συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές) που αποβλέπουν στη βελτίωση της συνοχής και του αντικτύπου των πολιτικών των κρατών μελών. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - L 400/86 30.12.2006)

Σχετικά Links

 

Θεματικός Τομέας ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Προϋπολογισμός 185 εκατ. EUR Διάρκεια 2007 - 2013
Στόχοι – Αναμενόμενα αποτελέσματα

Για να γίνει ανταγωνιστική και να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα πρέπει να ακολουθεί μια δυναμική και συνεκτική διεθνή πολιτική σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας.

Οι διεθνείς δράσεις που θα αναληφθούν βάσει των διαφόρων προγραμμάτων του προγράμματος πλαισίου θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής διεθνούς συνεργασίας.

Η διεθνής αυτή πολιτική έχει τρεις αλληλένδετους στόχους: α) υποστήριξη της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας μέσω της σύναψης στρατηγικών εταιρικών σχέσεων με τρίτες χώρες σε επιλεγμένους επιστημονικούς τομείς, καθώς και μέσω της προσέλκυσης και εργοδότησης στην Ευρώπη κορυφαίων επιστημόνων από τρίτες χώρες, β) διευκόλυνση των επαφών με εταίρους από τρίτες χώρες με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης στην έρευνα που διενεργείται σε άλλα μέρη του κόσμου, γ) επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τρίτες χώρες ή προβλημάτων παγκόσμιου ενδιαφέροντος, με βάση το αμοιβαίο συμφέρον και το αμοιβαίο όφελος. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - L 400/86 30.12.2006)

Σχετικά Links

1.5 Ευρατόμ (Euratom) (Συνολικός Προϋπολογισμός: 2,7 δισ. EUR)

Το ειδικό πρόγραμμα Euratom θα υλοποιηθεί με άμεσες δράσεις από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) ώστε να εκτελεσθεί το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο (2007-2011) δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ).

Οι ερευνητικές δραστηριότητες που θα διεξαχθούν βάσει του παρόντος προγράμματος θα πρέπει ενδεχομένως να προσαρμόζονται στις ανάγκες αυτές και στις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και να αποσκοπούν στην επίτευξη επιστημονικής αριστείας.

Στο ειδικό πρόγραμμα καθορίζονται οι δραστηριότητες στο πεδίο των πυρηνικών δράσεων του Κοινού Κέντρου Ερευνών, με τις οποίες υποστηρίζονται οι πάσης φύσεως ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο διακρατικής συνεργασίας στους ακόλουθους θεματικούς τομείς: α) διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων, επιπτώσεις στο περιβάλλον, β) πυρηνική ασφάλεια, γ) πυρηνική προστασία.

Μία από τις σημαντικότερες ανησυχίες στον πυρηνικό τομέα είναι σήμερα η απώλεια της γνώσης, της εμπειρογνωμοσύνης και ιδίως της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας χειρισμού των ραδιενεργών υλικών και των πεδίων ακτινοβολίας. Το ΚΚΕρ θα εξακολουθήσει να αποτελεί ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς για τη διάδοση πληροφοριών, την κατάρτιση και την εκπαίδευση νέων επιστημόνων, καθώς και για την παροχή πρόσβασης στις υποδομές του σε άλλους ερευνητές, διατηρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την πυρηνική τεχνογνωσία στην Ευρώπη.

Ένας άλλος στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μέσω της δικτύωσης σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Σε αυτή τη συνάρτηση, η δυνατότητα του ΚΚΕρ να συμμετέχει σε δίκτυα αριστείας και σε ολοκληρωμένα σχέδια έχει ιδιαίτερη σημασία.

Επιπλέον, το ΚΚΕρ θα διευκολύνει τη διενέργεια διαλόγου βασιζόμενου σε αντικειμενικά δεδομένα και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων όσον αφορά τον κατάλληλο συνδυασμό ενεργειακών πηγών για την κάλυψη των ευρωπαϊκών αναγκών σε ενέργεια (συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της πυρηνικής ενέργειας). (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - L 400/86 30.12.2006)

 

Θεματικός Τομέας ΕΥΡΑΤΟΜ (JRC)
Προϋπολογισμός 2,7 δισ. EUR Διάρκεια 2007 - 2013
Στόχοι – Αναμενόμενα αποτελέσματα

Σκοπός του παρόντος ειδικού προγράμματος είναι η ανάπτυξη και η συγκέντρωση γνώσεων, η παροχή καίριων επιστημονικών / τεχνικών δεδομένων και η παροχή υποστήριξης για την ασφάλεια/ προστασία και την αξιοπιστία, την βιωσιμότητα και τον έλεγχο της πυρηνικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των καινοτόμων/ μελλοντικών συστημάτων.

Με τη συμμετοχή στις έμμεσες δράσεις του προγράμματος πλαισίου θα επιδιωχθεί η μεγιστοποίηση της συμπληρωματικότητας με το θεσμικό πρόγραμμα εργασίας (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - L 400/435 30.12.2006)

Σχετικά Links

2 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ

Οι ανοιχτές προσκλήσεις για την υποβολή των προτάσεων ανακοινώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη σχετική ιστοσελίδα που αναφέρεται παρακάτω, στην οποία φαίνονται τόσο οι καταληκτικές ημερομηνίες της εκάστοτε πρόσκλησης όσο και οι απαραίτητες οδηγίες για την υποβολή της.

2.1 Εύρεση Πρόσκλησης στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

Ανοιχτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, μπορούν να βρεθούν στην Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Για την εύρεση ανοιχτής πρόσκληση ή αναμενόμενης σε ένα συγκεκριμένο άξονα υπάρχουν τα σχετικά Links στους αντίστοιχους θεματικούς τομείς που παρουσιάστηκαν σε παραπάνω ενότητες.

2.2 Αναζήτηση Εταίρων

Η αναζήτηση των εκάστοτε εταίρων γίνεται κυρίως με βάση τον άξονα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου που θέλει να συμμετάσχει ο καθένας και την Θεματική Περιοχή στην οποία προσανατολίζεται η Έρευνα του.

Για την Αναζήτηση των κατάλληλων Εταίρων στην υποβολή μιας Πρότασης δίνονται λεπτομερείς πληροφορίες στην Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.3 Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων

Για την υποβολή πρότασης, εκτός από την σωστά δομημένη κεντρική ιδέα, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν και ορισμένες οικονομικές παραδοχές, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση του εκάστοτε προϋπολογισμού και στις τυπικές διαδικασίες οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν.

Όσοι φορείς θέλουν να συμμετάσχουν στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο υποχρεούνται να έχουν τον δικό τους Αναγνωριστικό Κωδικό Συμμετοχής (Participant Identification Code), κοινώς γνωστό ως PIC No (το οποίο θα χρησιμοποιείται τόσο στην υποβολή της πρότασης, όσο και στη συμπλήρωση των Δηλώσεων Δαπανών – Forms C, και σε όλα τα έντυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα σχετικά με το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο)

Το PIC No του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι 986152150

Το EuropeAid ID του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που είναι απαραίτητο για όσους οργανισμούς θέλουν να συμμετάσχουν σε προγράμματα στον τομέα της εξωτερικής βοήθειας μέσω του PADOR (Potential Applicant Dated Online Registration) είναι GR-2010-BGP-1603223720

Πριν από την αναφορά των προαναφερθέντων οικονομικών παραδοχών, θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την υποβολή της πρότασης, πρέπει αρχικά να λάβετε κωδικούς από την Ιστοσελίδα του EPSS. Σε περίπτωση που συντονιστής δεν είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, υπεύθυνος για την εγγραφή στην Ιστοσελίδα και τη λήψη των κωδικών είναι ο εκάστοτε συντονιστής, ο οποίος στη συνέχεια πρέπει να δώσει τους κωδικούς σε όλους τους partners (εταίρους) του Προγράμματος. Η συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων (Forms A), που παρατίθενται παρακάτω, γίνεται αυτόματα, εισάγοντας ο Συντονιστής το PIC No του κάθε συμμετέχοντα φορέα (partner).

3 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μετά την υποβολή μιας πρότασης και αφού εγκριθεί, ακολουθεί μια σειρά εγγράφων, τα οποία πρέπει αφού συμπληρωθούν, να υπογραφούν από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της Επιτροπής Ερευνών και στη συνέχεια να σταλούν στον συντονιστή του προγράμματος, ο οποίος με τη σειρά του θα τα υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα έγγραφα αυτά είναι:

 1. Legal Entities: Έντυπο στο οποίο φαίνεται η νομική υπόσταση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το οποίο υπογράφεται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της Επιτροπής Ερευνών
   


   
 2. Budget Breakdown: Έντυπο στο οποίο φαίνεται αναλυτικά ο προϋπολογισμός του εκάστοτε φορέα στο Πρόγραμμα και στο οποίο αποτυπώνεται επακριβώς τόσο η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά κατηγορία δαπανών, όσο και ο υπολογισμός των έμμεσων δαπανών (overheads)
   


   
 3. Grant Agreement Preparation Forms: Ουσιαστικά είναι το προσύμφωνο συνεργασίας μεταξύ των εταίρων, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι Forms A, οι οποίες έχουν υπογραφεί από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
   


   
 4. Consortium Agreement, δηλαδή Προσύμφωνο Κοινοπραξίας, το οποίο επίσης υπογράφεται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
   


   
 5. Annexes: Το Consortium Agreement συνοδεύεται από Annexes, δηλαδή παραρτήματα, τα οποία αφορούν κυρίως στις λεπτομέρειες τόσο του φυσικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου. Ο αριθμός των Annexes διαφέρει από πρόγραμμα σε πρόγραμμα και δεν χρειάζεται να υπογραφούν από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο.
   


   
 6. Grant Agreement: Είναι η τελική σύμβαση μεταξύ του Φορέα Χρηματοδότησης (Ευρωπαϊκή Ένωση), του συντονιστή (Coordinator) και όλων των εταίρων (Partners). Είναι υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από όλους τους προαναφερθέντες.
   

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Εξαιρετικής σημασίας είναι η Οικονομική Διαχείριση στα Έργα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου. Για τον λόγο αυτό ακολουθεί λεπτομερής ανάλυση σχεδόν όλων των οικονομικών παραμέτρων που συντελούν στην σωστή Οικονομική Διαχείριση.

4.1 Χρηματοδοτήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε κάθε FP7 πρόγραμμα, γίνεται προχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ύψος της οποίας εξαρτάται από παράγοντες όπως η διάρκεια του έργου, ο αριθμός των εκθέσεων δαπανών και το ύψος του προϋπολογισμού που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με κάθε υποβολή εκθέσεων δηλώσεων δαπανών (όπως αυτές προβλέπονται στο συμφωνητικό του έργου), και ανάλογα με το ύψος των επιλέξιμων δαπανών και το ποσοστό απορρόφησης, γίνονται ενδιάμεσες χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σύνολο των ενδιάμεσων χρηματοδοτήσεων και της προχρηματοδότησης, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 90% της συνολικής χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το υπόλοιπο 10% αποπληρώνεται με την υποβολή της τελικής έκθεσης δαπανών.

Μετά την υποβολή της τελικής έκθεσης δαπανών του έργου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιστρέψει στους εταίρους την συνεισφορά εγγύησης (Contribution to Guarantee Fund), η οποία είχε αρχικά αφαιρεθεί για τον υπολογισμό της προχρηματοδότησης.

Τέλος, σε περίπτωση που το σύνολο των χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μεγαλύτερο από αυτό που προβλέπεται στο συμφωνητικό, η διαφορά θα ανακτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

4.2 Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών (eligible costs)

Σαν γενική αρχή για να χαρακτηριστεί μία δαπάνη «επιλέξιμη», θα πρέπει να είναι πραγματική και όχι εκτιμώμενη, προϋπολογισμένη ή τεκμαρτή, να έχει πραγματοποιηθεί από τον εκάστοτε εταίρο και αυτό να διασταυρώνεται από τη λογιστική καρτέλα του έργου και από τις πληρωμές των δαπανών, να έχει πραγματοποιηθεί >μέσα στη χρονική διάρκεια του έργου (εξαιρούνται οι δαπάνες των τελικών εκθέσεων και των πιστοποιητικών των ορκωτών ελεγκτών, οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν το πολύ σε 60 ημέρες μετά τη λήξη του έργου, ή την ημερομηνία τερματισμού· από τα δύο επιλέγεται αυτό που είναι πιο κοντά στη λήξη του έργου). Επίσης, επιλέξιμες δαπάνες είναι αυτές που προσδιορίζονται σύμφωνα με τις συνήθεις αρχές λογιστικής και διαχείρισης και τις πρακτικές του κάθε εταίρου, είναι αναγνωρίσιμες και επαληθεύσιμες, χρησιμοποιούνται με αποκλειστικό σκοπό την επίτευξη των στόχων του έργου, με τρόπο που να συνάδει με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας και να έχουν αναφερθεί στον εκτιμώμενο συνολικό προϋπολογισμό. Τέλος, όσον αφορά δαπάνες τρίτων, για να θεωρηθούν επιλέξιμες, θα πρέπει να καταγράφονται τόσο στους λογαριασμούς των εταίρων όσο και στους λογαριασμούς των τρίτων.

4.3 Μη Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών (non eligible costs)

Ορισμένες κατηγορίες δαπανών θεωρούνται εκ φύσεως μη επιλέξιμες. Συνοπτικά είναι οι εξής:

 • Αναγνωρίσιμοι έμμεσοι φόροι συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 • Από τους έμμεσους φόρους, ιδιαίτερη περίπτωση είναι οι φόροι αεροδρομίου, οι οποίοι, εάν στο εκάστοτε τιμολόγιο αναφέρονται σαν «φόροι» είναι μη επιλέξιμοι. Εάν όμως αυτοί οι φόροι αναφέρονται π.χ. σαν «χρέωση υπηρεσιών» (service charge) κ.τ.λ. και όχι σαν «φόροι», μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμη δαπάνη.
 • Δασμοί (duties) – Αναφέρεται κυρίως σε εισαγωγές
 • Οφειλόμενοι τόκοι (Interest Owed)
 • Προβλέψεις για μελλοντικές ζημιές ή επιβαρύνσεις (provisions for possible future losses or charges)
 • Συναλλαγματικές ζημίες, δαπάνες συνδεόμενες με απόδοση κεφαλαίου (Exchange losses, costs related to return on capital)
 • Δαπάνες που έχουν δηλωθεί, πραγματοποιηθεί ή αποδοθεί στο πλαίσιο άλλου κοινοτικού έργου – Η μη επιλεξιμότητα των παραπάνω δαπανών αποσκοπεί στην αποφυγή διπλής χρηματοδότησης
 • Χρέη και δάνεια

4.4 Direct Costs (Άμεσες Δαπάνες)

Στην κατηγορία των άμεσων δαπανών συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

 • Personnel Costs (Μισθοδοσίες) - Σε κάθε περίπτωση, είτε ιδίας συμμετοχής, είτε όχι πρέπει να συνοδεύονται από timesheets
 • Travel Costs (Μετακινήσεις) – Μόνο όσες προβλέπονται από τα τεχνικά παραρτήματα του Προγράμματος (Annexes).
 • Durable Equipment (Πάγιος Εξοπλισμός) – Ο συντονιστής του εκάστοτε έργου πρέπει να ενημερώνεται για τη μέθοδο αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων.
 • Durable & Supplies (Αναλώσιμα)
 • Subcontracting (Υπεργολαβίες) – Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να τηρηθούν όλοι οι κανόνες δημοσιότητας στην επιλογή του υπεργολάβου, η οποία θα πρέπει να γίνει με βάση τα κριτήρια και τις παραδοχές του Οδηγού Διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Certificates on the methodology and Certificate on the Financial Statements (Πιστοποιητικά Μεθοδολογίας και Πιστοποιητικά Οικονομικών Καταστάσεων)
 • Conference Fees (Αμοιβές Συνεδρίων) – Μεγάλη προσοχή στην επιλογή της συγκεκριμένης κατηγορίας. Μπορεί π.χ. να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη η αμοιβή ενός συμμετέχοντος σε ένα συνέδριο, ο οποίος θα παρουσιάσει μια εργασία σχετική με το έργο. Αυτό όμως θα πρέπει εξ’ αρχής να δηλωθεί στο Annex του έργου, και εάν δεν έχει ήδη γίνει, να ειδοποιηθεί ο συντονιστής και κατ’ επέκταση η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από τη συμμετοχή του εκάστοτε προσκεκλημένου στο συνέδριο.

4.5 Indirect Costs (Έμμεσες Δαπάνες)

Οι Έμμεσες Δαπάνες (Indirect Costs), ή αλλιώς ονομαζόμενες Overheads, είναι όλες οι επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες παρόλο που δεν μπορούν να χρεωθούν απ’ ευθείας στο έργο, μπορούν να επαληθευτούν ως σχετικές με το έργο με βάση το λογιστικό σύστημα και τις οικονομικές καταστάσεις του εκάστοτε φορέα. Επειδή εκ φύσεως οι έμμεσες δαπάνες δεν μπορούν να μετρηθούν με ακρίβεια (π.χ. δαπάνες για ηλεκτρισμό, θέρμανση κ.τ.λ.), υπολογίζονται με βάση ένα ποσοστό, το οποίο εξαρτάται τόσο από το εκάστοτε πρόγραμμα, όσο και από τον φορέα χρηματοδότησης.

Στην περίπτωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τα overheads υπολογίζονται με τη μέθοδο του Transitional Flat Rate 60%. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι τα overheads υπολογίζονται ως ποσοστό 60% των direct costs, αφού από αυτά αφαιρεθούν οι δαπάνες υπεργολαβίας (Subcontracting).

Στα προγράμματα Marie Curie, το ανωτέρω ποσοστό περιορίζεται εξ ορισμού στο 7% Από την κατηγορία των Overheads μπορούν να πληρωθούν δαπάνες που αν πληρώνονταν από τα Direct Costs θα θεωρούνταν μη επιλέξιμες, όπως για παράδειγμα το Φ.Π.Α, δαπάνες ηλεκτρισμού, ύδρευσης κ.τ.λ.

4.6 Καθορισμός των Rates στα πλαίσια του 7ου Π.Π.

Με βάση την απόφαση της από 24-11-2009 Συνεδρίασης υπ’ αρ.77, επικαιροποιήθηκε η προηγούμενη απόφαση της Συνεδρίασης 65 / 14-04-2009 του Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών που αφορά στον καθορισμό της χρονοχρέωσης των μελών ΔΕΠ όλων των βαθμίδων και των εξωτερικών συνεργατών - ερευνητών, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων για το έτος 2010.

Προσοχή: Από 19/6/2012 τα νέα rates οριζονται στο αρχείο RATES 2012-2013.

TABLE 1 - RESEARCHERS
Financial year to which the information relates (day-month-year): 01.01.2010 - 31.12.2010
RESEARCHERS Senior International Consultant Senior Researcher Researcher Technicians
TOTAL SALARY AND SOCIAL CHARGES (B) 138.000 110.400 69.000 41.400
HOURLY LABOUR RATE (C) 82,12 65,71 41,07 24,64
(B)/(A)


 

TABLE 2 - PROFESSORS
Financial year to which the information relates (day-month-year): 01.01.2010 - 31.12.2010
Categories (Title) Full Professor Associate Professor Assistant Professor Lecturer
ANNUAL PRODUCTIVE HOURS  
(1) calendar weeks 52 52 52 52
(2) working hours per week (according to law 2530/1997) 20 20 20 20
(3) annual working hours
(1) x (2)=
1.040 1.040 1.040 1.040
Deduction for:  
(4) annual holidays 6 weeks
(120 hours)
6 weeks
(120 hours)
6 weeks
(120 hours)
6 weeks
(120 hours)
(5) statutory holidays (the exact number of statutory holidays differs from year to year as it depends on the number of weekends that coincide with holidays) 2,8 weeks
(56 hours)
2,8 weeks
(56 hours)
2,8 weeks
(56 hours)
2,8 weeks
(56 hours)
(6) Others (specify and justify in detail).  
6.1 The number represent average days of illness leave 2 weeks
(40 hours)
2 weeks
(40 hours)
2 weeks
(40 hours)
2 weeks
(40 hours)
6.2 The number represent statutory days of absence for severe personal reasons 2 weeks
(40 hours)
2 weeks
(40 hours)
2 weeks
(40 hours)
2 weeks
(40 hours)
6.3 The number represents statutory days of absence for research or teaching 1,6 weeks
(32 hours)
1,6 weeks
(32 hours)
1,6 weeks
(32 hours)
1,6 weeks
(32 hours)
6.4 The number represents statutory days of absence for training, participation to scientific congresses etc. 4 weeks
(80 hours)
4 weeks
(80 hours)
4 weeks
(80 hours)
4 weeks
(80 hours)
Total annual productive hours: (3) - (4+5+6) = (A) 672 hours 672 hours 672 hours 672 hours
In average
ANNUAL GROSS SALARY  
EMPLOYER'S SOCIAL CHARGES:  
- statutory  
- others  
TOTAL SALARY AND SOCIAL CHARGES in € (B) 59.500 50.200 39.000 35.300
INDICATIVELY max according to status
HOURLY LABOUR RATE n € INDICATIVELY (C) 88,54 74,70 58,00 52,50
(B)/(A)
(B) & (C) TO BE READJUSTED EVERY YEAR ACCORDING TO SALARY’S ALTERATIONS

 

Πιο συνοπτικά, ο καθορισμός των rates φαίνεται στον κάτωθι πίνακα:

 

Κατηγορία Rate Ώρες Total
Μηνιαίο Μέγιστο
Lecturer
(Λέκτορας)
52,50 56 2.940,00
Assistant Professor
(Επίκουρος Καθηγητής)
58,00 56 3.248,00
Associate Professor
(Αναπληρωτής Καθηγητής)
74,70 56 4.183,20
Full Professor
(Καθηγητής)
88,54 56 4.958,24


 

Παραδοχές Κατηγορία Rate Ώρες Total
Μηνιαίο Μέγιστο
Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Technicians 24,64 140 3.449,60
Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, και τίτλων σπουδών 5ετούς φοίτησης Researchers 41,07 140 5.749,80
Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου Senior Researchers 65,71 140 9.199,40
Έμπειροι, διεθνούς κύρους σύμβουλοι Senior International Consultant 82,12 140 11.496,80


 

* ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 1 Μήνας = 56 Παραγωγικές Ώρες
(για Μέλη Δ.Ε.Π. και Δημοσίους Υπαλλήλους)
1 Μήνας = 140 Παραγωγικές Ώρες
(για Εξωτερικούς Συνεργάτες)

 

** Με κριτήριο την εμπειρία του εκάστοτε ερευνητή, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος αποφασίζει το ακριβές ποσό της χρονοχρέωσης, πάντα εντός του προκαθορισμένου εύρους της κατηγορίας. Διευκρινίζεται επίσης ότι ο ετήσιος παραγωγικός χρόνος (Ε.Ε.Π.Χ.) των ερευνητών, που ορίζεται σε 1.680 ώρες, βασίζεται σε πρακτική που ακολουθείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει γίνει αποδεκτός από τους χρηματοδότες, όπως προκύπτει από τις εκθέσεις εξωτερικών ελεγκτών (auditors) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

4.7 Timesheets (Μηνιαία Φύλλα Παρουσίας)

Τα Timesheets είναι απαραίτητα συνοδευτικά κάθε πληρωμής προσωπικού στα Έργα του 7ου Προγράμματος – Πλαισίου. Σε αυτά πρέπει να εμφανίζονται οι δεδουλευμένες ώρες εργασίας, τόσο στα πλαίσια του προγράμματος όσο και εκτός αυτού, προκειμένου να είναι δυνατή η οριζόντια παρακολούθηση των εργατοωρών, σε συνάρτηση με τις μετακινήσεις του εκάστοτε προσωπικού. Τα Timesheets υπογράφονται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και από τον εργαζόμενο τον οποίο αφορούν.

Πιο συγκεκριμένα, οι απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να εμφανίζονται στα Μηνιαία Φύλλα Παρουσίας είναι οι εξής:

 • Πλήρες όνομα του δικαιούχου, όπως αυτό εμφανίζεται στο EC Grant Agreement (ECGA)
 • Πλήρες όνομα και υπογραφή του δικαιούχου που απασχολείται άμεσα στο πρόγραμμα
 • Τίτλος του προγράμματος, όπως αυτός εμφανίζεται στο ECGA
 • Κωδικός σύμβασης του προγράμματος
 • Περίοδος την οποία αφορά το Μηνιαίο Φύλλο Εργασίας (ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία κ.τ.λ.) με βάση τις συνήθεις πρακτικές του δικαιούχου
 • Το ωράριο εργασίας πρέπει να αναφέρεται για κάθε ημέρα
 • Ο αριθμός των δεδουλευμένων ωρών για την υλοποίηση του προγράμματος. Όσες ώρες δηλώθηκαν θα πρέπει να μπορούν να επαληθευθούν με αξιόπιστο τρόπο.(πχ όπως με το Ημερήσιο παρουσιολόγιο που βρίσκεται στα έντυπα της Επιτροπής Ερευνών).
 • Πλήρες όνομα και υπογραφή του Επιστημονικού Υπευθύνου
 • Τα Μηνιαία Φύλλα Εργασίας θα πρέπει να συμβαδίζουν με τις επίσημες αργίες, την άδεια του εκάστοτε εργαζομένου, τις μετακινήσεις κ.τ.λ.
 • Τα Πακέτα Εργασίας στα οποία απασχολήθηκε ο εκάστοτε ερευνητής, όπως αυτά φαίνονται στο Τεχνικό Παράρτημα του έργου
 • Το είδος της εργασίας του κάθε ερευνητή (π.χ. RTD, management, κ.τ.λ.)

4.8 Φ.Π.Α. (V.A.T.)

Ένα από τα σημαντικότερα λάθη που γίνονται στις δηλώσεις δαπανών είναι ότι το Φ.Π.Α. συμπεριλαμβάνεται στο κόστος που δηλώνεται στα Forms C.

Συνεπώς, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση που υπάρχει Φ.Π.Α. (ακόμα και σε αποδείξεις διοδίων), αυτό να διαχωρίζεται από την συνολική αξία και να πληρώνεται από τον προϋπολογισμό των Overheads.

4.9 Reporting

Οι οικονομικές εκθέσεις των έργων του 7ου Προγράμματος – Πλαισίου, πρέπει σε κάθε περίπτωση, προτού υποβληθούν, να ελέγχονται από την Επιτροπή Ερευνών, ώστε να συμφωνούν και με τη λογιστική καρτέλα κίνησης του έργου. Οι εκθέσεις γίνονται ως εξής:

 • Κατά τη διάρκεια του προγράμματος – Ενδιάμεση Έκθεση, η οποία πρέπει να υποβληθεί το πολύ μέσα σε 60 ημέρες από τη λήξη της κάθε περιόδου (reporting period).
 • Με τη λήξη του προγράμματος – Τελική Έκθεση, η οποία πρέπει να υποβληθεί το πολύ μέσα σε 60 ημέρες από τη λήξη του προγράμματος.
 • 30 ημέρες μετά την κατάθεση της τελευταίας χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Απολογιστική έκθεση των δαπανών που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα οικονομικά στοιχεία του προγράμματος καταγράφονται στο έντυπο Form C, το οποίο αρχικά υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον εκάστοτε εταίρο, σε μερικές περιπτώσεις υποβάλλεται από τον συντονιστή του Προγράμματος και στη συνέχεια αποστέλλεται υπογεγραμμένο σε έντυπη μορφή στον συντονιστή.

Σημειώνεται ότι για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Form C, θα πρέπει ο εκάστοτε εταίρος, να αιτηθεί στον συντονιστή δικαίωμα ηλεκτρονικής πρόσβασης στο εκάστοτε πρόγραμμα μέσω της σχετικής ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FORCE).

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο συντονιστής απορρίψει την Form C, θα πρέπει να ξανασυμπληρωθεί με βάση τις υποδείξεις και τις διορθώσεις που επισημάνθηκαν και να ξανασταλεί στο συντονιστή, ο οποίος με τη σειρά του θα την αποστείλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που παρόλο που ο συντονιστής δεχθεί την Form C, η Ευρωπαϊκή Ένωση την απορρίψει.

4.10 Έλεγχοι (Audit)

Οι εξωτερικοί ελεγκτές που θα επιλέξει ο κάθε εταίρος θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από τον εταίρο και να έχουν την δικαιοδοσία να διενεργήσουν τον έλεγχο.

Η επιλογή του εκάστοτε ελεγκτή θα πρέπει να συμβαδίζει με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί του καλύτερου συνδυασμού τιμής – ποιότητας (best value for money).

Συνεπώς, ο ελεγκτής θα πρέπει να ορίζεται μετά από τη λήψη 3 προσφορών και την επιλογή της πιο συμφέρουσας μέχρι το ποσό των € 5.869,00.

Σε περίπτωση που το εν λόγω ποσό ξεπερνά τις € 5.869,00, θα πρέπει να τηρούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται στον Οδηγό Διαχείρισης της Επιτροπής Ερευνών.

4.11 Ιδία συμμετοχή (Own Contribution)

Ορισμένα Προγράμματα του 7ου Π.Π. δεν χρηματοδοτούνται πλήρως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κατά ένα ποσοστό (συνήθως 75%). Σε αυτή την περίπτωση, το υπόλοιπο ποσοστό (25%) καλύπτεται από Ιδία Συμμετοχή, δηλαδή από ιδίους πόρους του Πανεπιστημίου.

Η συνήθης πρακτική για την κάλυψη της Ιδίας Συμμετοχής είναι με μισθοδοσίες μελών Δ.Ε.Π., οι οποίοι όμως προβλέπονται ήδη στην ομάδα έργου του ερευνητικού προγράμματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μέλη Ι.Δ.Α.Χ. δεν μπορούν να καλύψουν την Ιδία Συμμετοχή, ακόμα και αν φαίνονται στην ομάδα έργου του προγράμματος.

Για την κάλυψη της Ιδίας συμμετοχής με μισθοδοσίες μελών Δ.Ε.Π. είναι απαραίτητη η προσκόμιση timesheets που συνοδεύονται από την μισθοδοσία των τακτικών αμοιβών τους και τα οποία υπολογίζονται με το ίδιο rate που χρησιμοποιείται στις συμβασιοποιημένες αμοιβές, σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων.

4.12 Συμπλήρωση της Δήλωσης Δαπανών (Form C)

Σε συνεννόηση με τον εκάστοτε συντονιστή του Προγράμματος FP7, συμπληρώνονται οι Δηλώσεις Δαπανών (Forms C), στις οποίες πρέπει να φαίνονται ξεκάθαρα:

 • Η περίοδος την οποία αφορά η Δήλωση Δαπανών
 • Το κόστος του ορκωτού για την κατάρτιση του Πιστοποιητικού Δαπανών.

  Το Πιστοποιητικό Δαπανών (Cost Certificate) είναι απαραίτητο μόνο σε προγράμματα, στα οποία το ύψος των δαπανών, των χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση) που δηλώνονται σε μία έκθεση υπερβαίνει το ποσό των € 375.000,00.

  Για παράδειγμα, έστω ένας εταίρος με πρόγραμμα που διαρκεί 5 χρόνια:

  A/A Δήλωσης Δαπανών Επιλέξιμες Δαπάνες Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. 50%) Άθροισμα Δαπανών για όχι οποίες δεν έχει υποβληθεί CFS Απαραίτητη υποβολή CFS
  1 380.000,00 190.000,00 190.000,00 ΟΧΙ
  2 410.000,00 205.000,00 395.000,00 ΝΑΙ
  3 500.000,00 250.000,00 250.000,00 ΟΧΙ
  4 350.000,00 175.000,00 425.000,00 ΝΑΙ

  Για προγράμματα που διαρκούν το πολύ 2 χρόνια, όταν οι δαπάνες οι χρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ίσες ή μεγαλύτερες από € 375.000,00, απαιτείται μόνο ένα Πιστοποιητικό Δαπανών, το οποίο υποβάλλεται με την Τελευταία Χρηματοδότηση.

  Για παράδειγμα, έστω ένας εταίρος με πρόγραμμα διάρκειας δύο ετών:

  A/A Δήλωσης Δαπανών Επιλέξιμες Δαπάνες Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. 50%) Άθροισμα Δαπανών για όχι οποίες δεν έχει υποβληθεί CFS Απαραίτητη υποβολή CFS
  1 (12 μήνες) 800.000,00 400.000,00 400.000,00 ΟΧΙ
  2 (τελικό) 410.000,00 205.000,00 605.000,00 ΝΑΙ

  Για παράδειγμα, έστω ένας εταίρος με πρόγραμμα διάρκειας τριών ετών, αλλά με δύο περιόδους Δήλωσης Δαπανών:

  A/A Δήλωσης Δαπανών Επιλέξιμες Δαπάνες Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. 50%) Άθροισμα Δαπανών για όχι οποίες δεν έχει υποβληθεί CFS Απαραίτητη υποβολή CFS
  1 750.000,00 375.000,00 375.000,00 ΝΑΙ
  2 350.000,00 200.000,00 200.000,00 ΟΧΙ
 • Υπογραφή του εκπροσώπου που είναι εξουσιοδοτημένος να υπογράφει τα οικονομικής φύσεως έντυπα, καθώς και ημερομηνία υπογραφής τους.
 • Σφραγίδα (σε αγγλική γλώσσα) του φορέα – εταίρου που υποβάλλει τη Δήλωση Δαπανών

Παρακάτω, παρατίθεται ένα παράδειγμα Δήλωσης Δαπανών (Form C)

4.13 Συνηθισμένα Λάθη στην Οικονομική Διαχείριση

Τα πιο συνηθισμένα λάθη στην Οικονομική Διαχείριση και συνεπώς στη συμπλήρωση των Δηλώσεων Δαπανών (Forms C) είναι τα εξής:

 • Μη λεπτομερής υπολογισμός των άμεσων δαπανών και έλλειψη αιτιολόγησής τους (π.χ. απουσία boarding passes για τα έξοδα μετακινήσεων).
 • Πληρωμή αμοιβών ή εξόδων μετακινήσεων σε άτομα που δεν είναι δηλωμένα στην ομάδα έργου ή που δεν πληρώνονται απευθείας από τον εκάστοτε εταίρο.
 • Αμοιβές υπολογισμένες βάσει των προϋπολογισμένων και εκτιμηθέντων rates και όχι βάσει των πραγματικών.
 • Υπολογισμός μέσου όρου ανθρωποωρών, οι οποίες διαφέρουν κατά πολύ από τις πραγματικές.
 • Υπολογισμός αμοιβών βάσει των πραγματικών παραγωγικών ωρών που εργάστηκε κάποιος και όχι βάσει των δεδουλευμένων ανθρωποωρών.
 • Στον υπολογισμό των δεδουλευμένων και παραγωγικών ανθρωποωρών που αφορούν το πρόγραμμα, να χρησιμοποιούνται ώρες που δαπανήθηκαν για γενική εκπαίδευση, διαχείριση, και άλλες μη συναφείς δραστηριότητες.
 • Έλλειψη timesheets.
 • Τα timesheets να μην είναι εγκεκριμένα από τον Συντονιστή του Προγράμματος.
 • Οι συμβάσεις των ερευνητών και οι ανθρωποώρες που δηλώθηκαν να μην συμφωνούν με τα Πακέτα Εργασίας του εκάστοτε προγράμματος και τους ανθρωπομήνες που εγκρίθηκαν κατά την υποβολή της πρότασης.

5 ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 7ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

 1. Guide to Financial Issues (Έκδοση 30/06/2010)
 2. Certificates Issued by External Auditors (Έκδοση 01/07/2010)
 3. Guidance Notes on Project Reporting (Έκδοση 06/2010)
 4. Practical Guide to EU Funding Opportunities for Research and Innovation

6 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

7 ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

E-mail

NCP-Coordinator Σακελλαρίου Ευθύμιος ΓΓΕΤ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 210-7710770 210-7702720 esak@gsrt.gr

Legal and Financial NCP

Τσάκαλος Βασίλειος

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ / HELP - FORWARD

210-3607690

210-3636109

vtsak@help-forward.gr

Legal and Financial NCP

Αναπληρώτρια:
Τζιτζινού Αικατερίνη

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ / HELP - FORWARD

2310-552791

2310-552790

katerina@help-forward.gr

Health NCP

Μπονώρης Ευάγγελος

BIONOVA

210-8004910

210-8004913

vbonoris@bionova.gr

Health NCP

Αν.: Κυριακίδου Όλγα

BIONOVA

210-8004910

210-8004910

olgak@bionova.gr

Health NCP

Αν.: Γιαννουδοβάρδη Μίνα

BIONOVA

210-8004910

210-8004910

minag@bionova.gr

Bio NCP

Μπονώρης Ευάγγελος

BIONOVA

210-8004910

210-8004913

vbonoris@bionova.gr

Bio NCP

Αν.: Οικονομάκης Νικόλαος

BIONOVA

210-8004910

210-8004913

Nikos.oikonomakis@bionova.gr

ICT NCP

Κουτροκόη Μαρία

Ε.Κ.Τ.

210-7273917

210-7246824

mkoutr@ekt.gr

ICT NCP

Αν.: Χούσος Νικόλαος

Ε.Κ.Τ.

210-7273949

210-7246824

nhoussos@ekt.gr

NMP ΝCP

Κωνσταντίνου Αναστασία

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗΣ/HELP-FORWARD

210-3607690

210-3636109

nats@help-forward.gr

NMP ΝCP

Αν.: Τσαμούρας Δημήτριος

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗΣ/HELP-FORWARD

210-3607690

210-3636109

dtsamouras@help-forward.gr

Energy NCP

Γυπάκης Αντώνιος

Ε.Κ.Τ.

210-7273923

210-7246824

agypa@ekt.gr

Energy NCP

Αν.: Καραμάνης Κώστας

Ε.Κ.Τ.

210-7273916

210-7246824

karamanis@ekt.gr

Environment NCP

Στεριώτης Θεόδωρος

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

210-6503614

210-65352994

tster@chem.demokritos.gr

Environment NCP

Αν.: Κακίζης Νικόλαος

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

210-6503977

210-6511766

nkakizis@chem.demokritos.gr

Transport NCP

Τζιτζινού Αικατερίνη

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗΣ/HELP-FORWARD

2310-552791

2310-552790

katerina@help-forward.gr

Transport NCP

Αν.: Χριστοφιλόπουλος Επαμεινώνδας

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗΣ/HELP-FORWARD

2310-552791

2310-552790

epaminondas@help-forward.gr

SSH NCP

Scott Henry

Ε.Κ.Τ.

210-7273926

210-7246824

hscott@ekt.gr

SSH NCP

Αν.: Σαμαρά Μαρία

Ε.Κ.Τ.

210-7273904

210-7246824

samara@ekt.gr

Security NCP

Αργουδέλης Ευάγγελος

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗΣ/HELP-FORWARD

210-3607690

210-3636109

vangelis@help-forward.gr

Security NCP

Αν.: Βέρμπης Ιωάννης

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗΣ/HELP-FORWARD

210-3607690

210-3636109

verbis@help-forward.gr

Space NCP

Αργουδέλης Ευάγγελος

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗΣ/HELP-FORWARD

210-3607690

210-3636109

vangelis@help-forward.gr

Space NCP

Αν.: Καρδάρα Ρόζα

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗΣ/HELP-FORWARD

210-3607690

210-3636109

rosa@help-forward.gr

Ideas (ERC) NCP

Κουτροκόη Μαρία

Ε.Κ.Τ.

210-7273917

210-7246824

mkoutr@ekt.gr

Ideas (ERC) NCP

Αν.: Pascual Christina

Ε.Κ.Τ.

210-7273920

210-7246824

cpascual@ekt.gr

Ideas (ERC) NCP

Αν.: Μαζιώτη Γεωργία

Ε.Κ.Τ.

210-7273925

210-7246824

gmazio@ekt.gr

Mobility NCP

Σιγάλα Αργυρούλα

NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION

210-7273512

210-7246618

lsigala@eie.gr

Mobility NCP

Σανόπουλος Δημήτριος

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2310-498155

2310-498280

sanopoul@certh.gr

Mobility ΝCP

Σαϊτάκης Αρτέμης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ

2810-391908

2810-391909

saitakis@stepc.gr

Mobility ΝCP

Σαββαΐδης Αλέξανδρος

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

6974482593

2310-476085

alekos@itsak.gr

Regional NCP

Τζένου Γεωργία

Ε.Κ.Τ.

210-7273965

210-7246824

tzenou@ekt.gr

Regional NCP

Αν.: Καραχάλιου Αργυρώ

Ε.Κ.Τ.

210-7273921

210-7246824

akarah@ekt.gr

SME NCP

Σπυροπούλου Έλενα

ΕΟΜMEΧ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

210-7491295

210-7715025

elena.spyropoulou@eommex.gr

INCO NCP

Τσαμούρας Δημήτριος

 

210-3607690

210-3636109

dtsamouras@help-forward.gr

INCO NCP

Αν.: Βαΐτσας Κωνσταντίνος

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗΣ/HELP-FORWARD

210-3607690

210-3636109

vaitsas@help-forward.gr

Infrastructures NCP

Κουτροκόη Μαρία

Ε.Κ.Τ.

210-7273917

210-7246824

mkoutr@ekt.gr

Infrastructures NCP

Αν.:Σταθόπουλος Παναγ.

Ε.Κ.Τ.

210-7273996

210-7252223

pstath@ekt.gr

SIS NCP

Σωτηρίου Μενέλαος

EUROSCIENCE/ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

210-4226855

210-4114788

menelaos@euroscience.gr

EURATOM NCP

Καμαρινόπουλος Λεωνίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

210-6506803

210-6506762

thzorbak@eeae.gr

JRC NCP

Λοβέρδου Ελένη

ΓΓΕΤ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

210-7458230

210-7715074

e.loverdou@gsrt.gr

8 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή προτάσεων σε προγράμματα του 7ου Π.Π. και τη διαχείρισή τους, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Γραφείο Παρακολούθησης Έργων – Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και πιο συγκεκριμένα με τους:

 • Κ. Μητρακόπουλο Κωνσταντίνο -- Τηλ. 24210-06420 (εσωτ. 6420)
 • Κα Παπαδοπούλου Μαρία -- Τηλ. 24210-06422 (εσωτ. 6422)