Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Στο πλαίσιο του νέου «ΕΣΠΑ» (που θα αποκαλείται πλέον Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης-ΣΕΣ, βάσει του νέου κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ), η ενδεικτική κατανομή των πόρων της προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020 για τους τομείς Πολιτικής Συνοχής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας παρουσιάζονται στο επόμενο διάγραμμα:

Το ΣΕΣ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 θα έχει, σε όρους κοινοτικής συνδρομής, έναν προϋπολογισμό της τάξης των 20,4 δις ευρώ (20,6 με την προσθήκη 200-250 εκ. € Περίπου από το Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας).

Σημειώνεται ότι τα αναφερόμενα ποσά δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη επισήμως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς δεν έχει καταλήξει η διαπραγμάτευση με το Ευρωκοινοβούλιο.

Ένας από τους κύριους άξονες της αναπτυξιακής στρατηγικής και θεματικός στόχος 1 είναι η «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας», όπου η ΓΓΕΤ έχοντας την ευθύνη για τον Θεματικό Στόχο, συμμετέχει ενεργά στην κατάρτιση του αναπτυξιακού προγραμματισμού της χώρας για την περίοδο 2014 – 2020.

Ήδη, στην ηλεκτρονική πύλη, αλλά και στους διαδικτυακούς τόπους άλλων υπουργείων και Περιφερειών, έχει δημιουργηθεί ειδικός χώρος, ο οποίος αφορά στην προγραμματική περίοδο 2014-2020.

HORIZON 2020 – Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία

Το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο και διάδοχος του 7ου Προγράμματος Πλαισίου είναι το Horizon 2020. Με προϋπολογισμό περίπου €70 δις, το Horizon 2020 έχει σαν στόχο να ενσωματώσει όλη τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. από διαφορετικούς φορείς και προγράμματα για έρευνα και καινοτομία (7ο ΠΠ, CIP, EIT Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας) σε ένα ενιαίο πρόγραμμα.

Οι Τρεις προτεραιότητες του Horizon 2020 είναι :

 • Αριστεία στην επιστημονική βάση (€24.341 δις)
 • Βιομηχανική πρωτοπορία (€17.015 δις)
 • Κοινωνικές προκλήσεις (€30.956 δις)

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν εδώ.

Erasmus για Όλους 2014-2020

Με προϋπολογισμό περίπου €19 δις, το «Erasmus για Όλους» έχει σαν στόχο να ενσωματώνει όλα τα υπάρχοντα κοινοτικά και διεθνή προγράμματα στον τομέα της κατάρτισης, της εκπαίδευσης, της νεολαίας και του αθλητισμού (Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση, Νεολαία εν Δράσει, Erasmus Mundus, Tempus, και άλλα) σε ένα ενιαίο πρόγραμμα.

Οι Τρεις προτεραιότητες του προγράμματος «Erasmus για Όλους» είναι :

 • Μαθησιακές ευκαιρίες που απευθύνονται σε ενδιαφερόμενους, τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Συνεργασία μεταξύ διαφόρων οργανισμών (εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οργανώσεων νέων, επιχειρήσεων, τοπικών και περιφερειακών αρχών, ΜΚΟ), με σκοπό την προώθηση εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών καθώς επίσης και της επιχειρηματικότητας και δημιουργικότητας
 • Υποστήριξη για εφαρμογή πολιτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη και για συνεργασία με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στην ενδυνάμωση της απαραίτητης βάσης για τη χάραξη πολιτικής και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν εδω.

Δικαιώματα και Ιθαγένεια 2014-2020

Με προϋπολογισμό περίπου €387 εκατ. ,το πρόγραμμα «Δικαιώματα και Ιθαγένεια» έχει σαν στόχο να ενσωματώνει όλα τα υπάρχοντα κοινοτικά προγράμματα (Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ιθαγένεια, ΔΑΦΝΗ ΙΙΙ ,PROGRESS) σε ένα ενιαίο πρόγραμμα.

Οι προτεραιότητες του προγράμματος «Δικαιώματα και Ιθαγένεια» είναι:

 • Παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης σε νομικούς (δικαστές και δικηγόρους) στην Ευρώπη για τη διασφάλιση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών δικαιωμάτων
 • Ενίσχυση Ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της δικαιοσύνης και της διασφάλισης δικαιωμάτων μέσω δικτύων, απαρτιζόμενων από ασκούντες νομικά επαγγέλματα,Μ.Κ.Ο. και φορέων χάραξης πολιτικής
 • Παροχή πρακτικών εργαλείων (όπως το European e-Justice portal) που θα απευθύνονται προς τους πολίτες και προς τις επιχειρήσεις για την εφαρμογή και κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους
 • Εθνικές και Ευρωπαϊκές εκστρατείες που θα αποσκοπούν στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με την κατοχύρωση των δικαιωμάτων του βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν εδω.

LIFE 2014-2020

Το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο και διάδοχος του LIFE+ είναι το «LIFE» 2014-2020. Με προϋπολογισμό περίπου €3,2 δις, το «LIFE» 2014-2020 έχει σαν στόχο να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του τρέχοντος προγράμματος.

Οι προτεραιότητες του προγράμματος «LIFE 2014-2020» είναι :

 • Ανάπτυξη των καλύτερων πρακτικών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η βιοποικιλότητα
 • Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την επίτευξη της καλύτερης πολιτικής στον τομέα «Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων»
 • Ενεργή διάδοση των γνώσεων που θα χρησιμοποιούνται στη λήψη αποφάσεων και στην εφαρμογή των καλύτερων πρακτικών μέσω της «Διακυβέρνησης και Πληροφόρησης»

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν εδω.

Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020

Με προϋπολογισμό περίπου €1,8 δις (~500 εκατ. € για τον πολιτισμό και ~900 εκατ. € για τον κινηματογραφικό και οπτικοακουστικό τομέα) ,το πρόγραμμα για τον Πολιτισμό και το Δημιουργικό Τομέα «Δημιουργική Ευρώπη» έχει σαν στόχο να ενσωματώνει τα υπάρχοντα κοινοτικά προγράμματα ( Πολιτισμός και MEDIA) σε ένα ενιαίο πρόγραμμα.

Οι προτεραιότητες του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» είναι :

 • Υποστήριξη πολιτιστικών φορέων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας
 • Υποστήριξη καλλιτεχνών/ επαγγελματιών που ασχολούνται με πολιτιστικές δραστηριότητες για διεθνοποίηση της σταδιοδρομίας τους
 • Ενίσχυση ευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων για νέες επαγγελματικές εμπειρίες
 • Υποστήριξη διεθνών περιοδειών, εκθέσεων και εκδηλώσεων
 • Υποστήριξη λογοτεχνικών μεταφράσεων
 • Υποστήριξη στην οικοδόμηση και δημιουργία ακροατηρίου ευρωπαϊκών πολιτιστικών έργων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν εδω.