Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Γενική Πολιτική για την Πνευματική Ιδιοκτησία

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ειδικός Λογαριασμός) ανήκει το περιουσιακό δικαίωμα επί των έργων που δημιουργήθηκαν

  1. από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του σε εκτέλεση του υπηρεσιακού τους καθήκοντος (άρθρο 8 ν. 2121/91) ή κατά την εκτέλεση έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Ε. Π.Θ.), εφόσον δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στη σχετική σύμβαση χρηματοδότησης του συγκεκριμένου έργου.
  2. από τρίτους που απασχολούνται στο Π.Θ. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας/έργου και έχουν αποδεχτεί τη ρύθμιση αυτή στις σχετικές συμβάσεις που έχουν υπογράψει.

Τα περιουσιακά δικαιώματα του Πανεπιστημίου (Ειδικός Λογαριασμός) σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία που δημιουργήθηκε από κάθε μία από τις παραπάνω πηγές μπορούν να αίρονται ή να τροποποιούνται κατόπιν απόφασης των αρμοδίων οργάνων, δηλαδή του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου (Ειδικός Λογαριασμός), και έγγραφης συμφωνίας με τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.

Το περιουσιακό δικαίωμα του Πανεπιστημίου (Ειδικός Λογαριασμός) αφορά:

  1. κάθε ανακάλυψη/εφεύρεση ή ερευνητικό αποτέλεσμα που δημιουργήθηκε με χρήση υλικών ή άυλων πόρων, που ανήκουν ή λειτουργούν στο Πανεπιστήμιο (Ειδικός Λογαριασμός) ή προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο,
  2. ταινίες, βιντεοταινίες, ψηφιακά μέσα, πολυμέσα, σημειώσεις, κείμενα και κάθε έντυπο έργο που δημιουργήθηκε με τη χρήση των υποδομών του Πανεπιστημίου,
  3. εφευρέσεις, ανεξαρτήτως αν μπορούν να κατοχυρωθούν ή όχι (με την επιφύλαξη των όσων ειδικά ορίζονται για την πνευματική ιδιοκτησία),
  4. σχέδια, ποικιλίες φυτών, τοπολογίες κυκλωμάτων,
  5. κάθε ερευνητικό αποτέλεσμα που παράχθηκε για λογαριασμό ή εντός του Πανεπιστημίου και δεν περιγράφεται στα σημεία 1 έως 4 παραπάνω,
  6. βάσεις δεδομένων, λογισμικό, υλικολογισμικό, υλικό μαθημάτων και κάθε σχετικό έργο που δεν περιλαμβάνεται στα σημεία 1 έως 5 παραπάνω,
  7. τεχνογνωσία και πληροφορίες που σχετίζονται με τα σημεία 1 έως 6 παραπάνω.

Το Πανεπιστήμιο (Ειδικός Λογαριασμός) ορίζει με ειδικούς κανονισμούς την εφαρμογή των παραπάνω, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου 1733/1987 όπως ισχύει.