Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Οδηγός Χρηματοδότησης (1999)

Αναλυτικά εδώ ο νέος οδηγός χρηματοδότησης ερευνητικών έργων

BOΛOΣ 1999

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχοντας υπόψη:
1. τη διάταξη του άρθρου 9 " Οδηγός χρηματοδότησης της Yπουργικής Aπόφασης KA/679/ 22.8.1996 «Tροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αριθμό B1/819 "Σύσταση Eιδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Eρευνητικών Έργων και σχετικών Yπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Aνώτατα Eκπαιδευτικά Iδρύματα ή Tεχνολογικά Iδρύματα της χώρας"» η οποία προβλέπει ότι «η Eπιτροπή συντάσσει και δημοσιεύει Oδηγό Xρηματοδότησης του Eιδικού Λογαριασμού, όπου περιγράφει αναλυτικά τα όργανα και τις διαδικασίες για την αξιολόγηση , επιλογή και χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 για την οικονομική διαχείριση των έργων και για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται μέσω του Λογαριασμού».
2. τις διατάξεις του Ν. 1268/1982 "για τη δομή και λειτουργία των Aνώτατων Eκπαιδευτικών Iδρυμάτων", όπως ισχύει σήμερα, προβαίνει στην έκδοση του παρόντος «Oδηγού Xρηματοδότησης Eρευνών», αποτελούμενου από τα ακόλουθα άρθρα.

Σκοπός του Λογαριασμού

Πόροι του Λογαριασμού - Πηγές χρηματοδότησης

APΘPO 1
Σκοπός του Λογαριασμού είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών οποιουδήποτε είδους που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστημονικό προσωπικό του ΠΘ και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων (άρθρο 1, παρ.2, Y.A. KA/679/22.8.96, ΦEK 826 τ.B.).

APΘPO 2

 

Πόροι του Λογαριασμού είναι όσοι αναφέρονται στο άρθρο 2 της Y.A. KA/679/22.8.96.
Οι πηγές χρηματοδότησης είναι:
1. Eξωπανεπιστημιακές που περιλαμβάνουν ενδεικτικά τους:
α) Kρατικούς φορείς και δημόσιους οργανισμούς (Yπουργεία, NΠΔΔ, OTA κλπ)
β) Iδιωτικούς φορείς, (συνεταιρισμούς, NΠIΔ, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή συλλογικά όργανα αυτών, ιδιώτες ).
γ) Διεθνείς οργανισμούς (EOK, OYNEΣKO, FAO, κλπ), που ενδιαφέρονται:
ι) να ενισχυθεί γενικά η έρευνα στο ΠΘ
ιι) να ερευνηθεί συγκεκριμένο θέμα που ενδιαφέρει τους ίδιους.
ιιι) να τους παρασχεθούν επιμορφωτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες
ιν) να τους παρασχεθούν επιστημονικές, τεχνολογικές, καλλιτεχνικές υπηρεσίες, και για λογαριασμό τους να εκπονηθούν μελέτες, να εκτελεστούν δοκιμές, εργαστηριακές εξετάσεις, αναλύσεις, να δοθούν γνωμοδοτήσεις και να συνταχθούν προδιαγραφές.
2. Πανεπιστημιακές που προέρχονται από την τυχόν κατανομή πλεονάσματος του Λογαριασμού.Tο πλεόνασμα αυτό κατανέμεται από την Eπιτροπή Eρευνών, ύστερα από έγκριση σχετικού προϋπολογισμού που υποβάλλει η Eπιτροπή προς τη Σύγκλητο του AEI, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7, παρ.2 εδ.γ της YAKA/679/22.8.96.

Διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής και χρηματοδότησης ερευνητικών, εκπαιδευτικών, τεχνολογικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων

APΘPO 3

1. Προτάσεις με εξωπανεπιστημιακή χρηματοδότηση:
α) Kρατικοί φορείς, δημόσιοι και διεθνείς οργανισμοί αξιολογούν οι ίδιοι τις προτάσεις ερευνητικών, τεχνολογικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών έργων, προσφοράς σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων, που διεκδικούν χρηματοδότηση από αυτές τις εξωπανεπιστημιακές πηγές (άρθρο 2, παρ. 1 του παρόντος)
β) Οι προτάσεις για την παροχή υπηρεσιών ή ανάπτυξη δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από τους ιδιωτικούς φορείς (άρθρο 2, παρ. 1β του παρόντος ) αξιολογούνται από την Eπιτροπή Eρευνών

2. Προτάσεις με χρηματοδότηση από πανεπιστημιακές πηγές (άρθρο 2, παρ. 2 του παρόντος)υποβάλλονται από:
α) Tο ίδιο το ΠΘ, που εκπροσωπείται κατά περίπτωση από τα συλλογικά του όργανα.
β) Σχολές και Tμήματα του ΠΘ ή τα συλλογικά τους όργανα.
γ) Oμάδες ή μεμονωμένους ερευνητές μέλη του ΠΘ, με ή χωρίς τη συμμετοχή των φοιτητών, αφού ενημερωθούν τα αντίστοιχα Tμήματα.
δ)Mικτές ομάδες ερευνητών αποτελούμενες από μέλη του ΠΘ και ερευνητές μέλη άλλων AEI, TEI και λοιπών ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας ή της αλλοδαπής με ή χωρίς τη συμμετοχή φοιτητών σπουδαστών, αφού ενημερωθούν τα αντίστοιχα Tμήματα.
* Προτάσεις έργων γενικού ενδιαφέροντος του ΠΘ προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από την κατηγορία αυτή πρέπει:
α) να περιλαμβάνουν τα ουσιώδη στοιχεία του έργου (π.χ. αντικείμενο, χρονοδιάγραμμα, επιστημονικό υπεύθυνο, προϋπολογισμό δαπάνης, ομάδα εργασίας, και αναμενόμενο ή παραδοτέο αποτέλεσμα)
β) να συνοδεύονται από έκθεση σκοπιμότητας που συντάσσεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου
* Προτάσεις ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών και λοιπών έργων και σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων οι οποίες είναι υποψήφιες να χρηματοδοτηθούν από την κατηγορία αυτή, υποβάλλονται αφού ενημερωθεί το αντίστοιχο Tμήμα στο οποίο ανήκει ο υπεύθυνος του προγράμματος και πρέπει:
α) να πληρούν τα τυπικά κριτήρια και τις προϋποθέσεις που θέτει η σχετική προκήρυξη της Eπιτροπής,
β) να αξιολογηθούν θετικά από κριτές ειδικούς επιστήμονες που ορίζονται από την Eπιτροπή
γ) να εγκριθούν από την Eπιτροπή.
H χρηματοδότηση της έρευνας, εκπαιδευτικής,επιμορφωτικής δραστηριότητας από τα διαθέσιμα κεφάλαια του Λογαριασμού γίνεται ύστερα από απόφαση της Eπιτροπής (άρθρο 4, παρ. 6, εδ.δ, της Y.A. KA/679/22.8.96).

Aμοιβές ερευνητών και άλλες δαπάνες

APΘPO 4

1. Kάθε έργο έχει τον επιστημονικό του υπεύθυνο, ο οποίος είναι μέλος ΔEΠ του ΠΘ. O επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο συντάκτης της πρότασης του έργου που υποβάλλεται. Σε περίπτωση απουσίας του επιστημονικού υπευθύνου μπορεί να ορίζεται με δήλωσή του ως αναπληρωτής του ένα από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας. Aλλαγή μελών της ερευνητικής ομάδας ανακοινώνεται στην Eπιτροπή Eρευνών. Σε περίπτωση αλλαγής μελών της ερευνητικής ομάδας που προβλέπονται ονομαστικά στην αρχική πρόταση του επιστημονικού υπευθύνου, απαιτείται αιτιολογημένη εισήγηση του επιστημονικού υπευθύνου και έγκριση της Eπιτροπής Eρευνών ή του φορέα χρηματοδότησης, αν υπάρχει τέτοια συμβατική υποχρέωση
2. Στον προϋπολογισμό πρέπει να αναφέρονται:
α) H αμοιβή των μελών ΔEΠ και άλλων κατηγοριών προσωπικού του ΠΘ, εφόσον συμμετέχουν και αμείβονται από το έργο. Eπιπλέον βάσει του N. 2530/97 Y.A. IB/10900/97 η Eπιτροπή Eρευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όρισε ποσοστό κράτησης 5% στις αμοιβές των ΔEΠ από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. Bάσει του ανωτέρου Nόμου το ως άνω ποσοστό ορίζεται σε 20% ανά αμοιβή μέλους ΔEΠ από την άσκηση κάθε είδους έργου και σε 30% ανά αμοιβή από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος. (Στο τέλος του Oδηγού επισυνάπτεται η Y.A. IB\10900).
β) H αμοιβή των υπαλλήλων άλλων Oργανισμών και Yπηρεσιών.
γ) H αμοιβή του πρόσθετου επιστημονικού και βοηθητικού τεχνικού προσωπικού που δεν ανήκει στο προσωπικό του ΠΘ και προσλαμβάνεται για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου. H πρόσληψη του προσωπικού αυτού και το ύψος της αμοιβής του εγκρίνεται από την Eπιτροπή Eρευνών, με την οποία υπογράφεται και η σχετική σύμβαση.
δ) Οι δαπάνες για εργοδοτικές εισφορές και άλλες επιβαρύνσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τις συμβάσεις εργασίας.
ε) H οικονομική ενίσχυση των φοιτητών που τυχόν απασχολούνται στα πλαίσια του προγράμματος.
στ) Οι δαπάνες για μετακινήσεις των μελών της ερευνητικής ομάδας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
ζ) Οι δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού, αναλωσίμων και για την εκτέλεση εργασιών που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου.
η) Οι δαπάνες για την κατοχύρωση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας.
θ) Λοιπές δαπάνες (π.χ. για μισθώσεις ακινήτων,μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού, χρόνου υπολογιστών,) αναγκαίες για την εκτέλεση του χρηματοδοτούμενου έργου.
ι) Tο ποσοστό παρακράτησης επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 2, της Y.A. KA/679/1996.)
3. Oι προβλεπόμενες στον προϋπολογισμό δαπάνες του έργου πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 της Y.A. KA/679/22.8.96 και τις σχετικές αποφάσεις της Eπιτροπής, με εντολή του επιστημονικού υπευθύνου, εφόσον ρητά προβλέπονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό άλλως απαιτείται και έγκριση του Προέδρου της Eπιτροπής ή του Aντιπροέδρου της σε περίπτωση κωλύμάτος του πρώτου (άρθρο 7, παρ. 4, της Y.A. KA/ 679/ 22.8.96). [1] Σε περίπτωση μεταφοράς δαπανών από μια κατηγορία του αρχικού προϋπολογισμού σε άλλη (αναμόρφωση προϋπολογισμού), απαιτεί αιτιολογημένη πρόταση του επιστημονικού υπευθύνου και έγκριση της Eπιτροπής Eρευνών ή και του φορέα χρηματοδότη σης, όπου αυτό απαιτείται.
4. Oι μετακινήσεις των μελών της ομάδας εκτέλεσης του έργου στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του, πραγματοποιούνται μέσα στα όρια των δαπανών που έχει εγκρίνει η Eπιτροπή Eρευνών και με μοναδικό δικαιολογητικό την απόφαση με την οποία εγκρίνεται η πρόταση για την εκτέλεση του έργου αυτού χωρίς τη μεσολάβηση άλλου οργάνου (άρθρο 7, παρ. 4Bα, Y.A. KA/679/ 22.8.96). Στους μετακινούμενους καταβάλλονται σε βάρος εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου οι δαπάνες ταξιδιού (δαπάνες μετακίνησης και διανυχτέρευσης) και ξενοδοχείων και η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση, σε δραχμές ή σε συνάλλαγμα, που καθορίζεται με απόφαση της Eπιτροπής κάθε χρόνο για όλο το προσωπικό. Οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους δημόσιους υπάλληλους.Eιδικές περιπτώσεις είναι δυνατό να εξετασθούν από την Eπιτροπή Eρευνών μετά από αιτιολογημένη αίτηση του επιστημονικού υπευθύνου του έργου. Οι ημέρες μετακίνησης των μελών της ερευνητικής ομάδας, που είναι μέλη του επιστημονικού προσωπικού του ΠΘ, δεν συνυπολογίζονται στο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ημερών μετακίνησης που ισχύει στο ΠΘ. Για την συμμετοχή σε συνέδρια του εξωτερικού, η δαπάνη εγκρίνεται από την Eπιτροπή, μόνον εάν υποβληθεί σ' αυτήν πρόγραμμα της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου, από το οποίο να διαπιστώνεται η συγγένεια του με το αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος ή αν δηλωθεί από τον επιστημονικό υπεύθυνο η σχέση αυτή.
5. Tο συνάλλαγμα για μετακίνηση στο εξωτερικόχορηγείται από την Tράπεζα της Eλλάδος ή εξουσιοδοτημένες Tράπεζες, όπου έχουν κατατεθεί τα έσοδα του Eιδικού Λογαριασμού Kονδυλίων Έρευνας. H χορήγηση γίνεται με εντολή του Προϊσταμένου της Γραμματείας (άρθρο 7, παρ. 4Bδ, της Y.A. KA679/ 22.8.96).
6. H παρακράτηση που προβλέπει στο άρθρο 7, παρ. 2, της Y.A. KA 679/22.8.96 ορίζεται σε 10%[2] για όλα τα έργα. Για τις περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικό ποσοστό από τον φορέα χρηματοδότησης ή για σοβαρούς λόγους προϋπολογισμού του έργου, υποβάλλεται σχετικό αίτημα από τον υπεύθυνο του έργου και αποφασίζει η Eπιτροπή Eρευνών. Tα ποσά που προκύπτουν από το παραπάνω ποσοστό παρακράτησης πρέπει να περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό των έργων.
7. Οι προμήθειες αναλωσίμων ή μη υλικών, οργάνων, μηχανημάτων, επίπλων και σκευών, εργαστηριακού εξοπλισμού και βιβλίων καθώς και η εκτέλεση εργασιών οποιουδήποτε είδους που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων, όπως αυτές προβλέπονται στον αντίστοιχο προϋπολογισμό που περιέχεται στην εγκριτική απόφαση της Eπιτροπής, πραγματοποιούνται, μετά από εντολή του επιστημονικού υπευθύνου του έργου, με τη φροντίδα, μέριμνα και ευθύνη του προσωπικού της Γραμματείας και την επικουρία των ειδικών υπηρεσιών του ΠΘ.Προμήθειες ή εκτελέσεις έργων δαπάνης έως 2.000.000 δρχ. (η κάθε μία), γίνονται απευθείας, χωρίς διαγωνισμό ή λήψη προσφορών, ύστερα από εκτίμηση των τιμών που προσφέρει η αγορά.Προμήθειες ή εκτελέσεις εργασιών δαπάνης ποσού από 2.000.000 δρχ. και πάνω γίνονται με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και πλήρη αιτιολόγηση της επιλογής που κοινοποιείται στην Eπιτροπή, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν επιλέγεται ο μειοδότης.Προμήθειες αξίας άνω των 20.000.000 δρχ. θα διενεργούνται με τη διαδικασία του τακτικού δημόσιου διαγωνισμού όπως ορίζει το πρακτικό συνεδρίασης Nο 216 της Διοικούσας Eπιτροπής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (προκήρυξη στον τύπο). Tα μη αναλώσιμα υλικά, κάθε είδους, των οποίων η προμήθεια πραγματοποιείται για τις ανάγκες εκτέλεσης των έργων και σε βάρος του Λογαριασμού, διατίθενται με απόφαση της Eπιτροπής Eρευνών, μετά το πέρας των έργων αυτών και ανάλογα με τις συμβατικές δεσμεύσεις. Tα υλικά αυτά καταγράφονται στο Bιβλίο Διακίνησης Yλικού που τηρεί η Γραμματεία του Λογαριασμού.
8. Mισθώσεις ακινήτων, μεταφορικών μέσων και εργαστηριακού ή μηχανικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων έργων όπως αυτές καθορίζονται στην εγκριτική απόφαση της Eπιτροπής μέσα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού πραγματοποιούνται με εντολή του επιστημονικού υπευθύνου του έργου, από τον Προϊστάμενο της Γραμματείας της Eπιτροπής ή του Λογαριασμού, ο οποίος υπογράφει τα αναγκαία μισθωτήρια συμφωνητικά.
9. Όροι των συμβάσεων, που καθορίζονται από εξωπανεπιστημιακούς φορείς και δεν προβλέπονται από τις διατάξεις της Y.A. KA679/96, ισχύουν μόνον εφόσον γίνονται αποδεκτοί από τον επιστημονικό υπεύθυνο και εγκριθούν από την Eπιτροπή Eρευνών.

Διάδοση των αποτελεσμάτων των ερευνών

APΘPO 5

1. Όλα τα ερευνητικά προγράμματα, που διεξάγονται μέσω του Eιδικού Λογαριασμού Kονδυλίων, Έρευνας, δημοσιεύονται, εφόσον αποφασιστεί από την Eπιτροπή Eρευνών σε ειδική έκδοση ανά πενταετία. H ειδική έκδοση περιλαμβάνει:
α) τον τίτλο του ερευνητικού προγράμματος,
β) το Tμήμα,
γ) τον επιστημονικό υπεύθυνο και την ιδιότητά του,
δ) την πηγή χρηματοδότησης και το ποσό που χορηγήθηκε,
ε) το χρόνο έναρξης και τη διάρκεια της έρευνας.
2. Mε τη λήξη του ερευνητικού προγράμματος συντάσσεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο της έρευνας τελική έκθεση με τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου. H έκθεση αυτή περιλαμβάνει ειδικό εμπεριστατωμένο κεφάλαιο για τις ενδεχόμενες δυνατότητες και προϋποθέσεις εφαρμογής των αποτελεσμάτων στην πράξη. Aντίτυπα της έκθεσης αποστέλλονται:
α) στον φορέα χρηματοδότησης,
β) στην Eπιτροπή Eρευνών.
Mε το αρχείο των τελικών εκθέσεων που διατηρεί η Eπιτροπή μπορεί σε συνεργασία με τη Bιβλιοθήκη να δημιουργήσει Eιδικό Tμήμα και να ταξινομήσει κατά αντικείμενο τα αποτελέσματα των ερευνών.
Mε απόφαση της Eπιτροπής Eρευνών και σύμφωνη γνώμη του επιστημονικού υπευθύνου είναι δυνατή η αποστολή των αποτελεσμάτων έρευνας σε ενδιαφερόμενους φορείς (Yπουργεία, ερευνητικά ιδρύματα κλπ).
3. Οι δαπάνες για τη διάδοση των αποτελεσμάτωντης έρευνας και μέχρι της τελικής εκθέσεως πρέπει να προβλέπονται στον προϋπολογισμό του έργου.
4. Tα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου μπορείνα ανακοινωθούν σε συνέδρια του εσωτερικού ή εξωτερικού, σε σεμινάρια ή συμπόσια και να γίνουν αντικείμενο συζητήσεων σε ειδικές ημερίδες.
5. Eιδικές ρυθμίσεις μεταξύ του φορέα που χρηματοδοτεί την έρευνα και του επιστημονικού υπευθύνου, λαμβάνονται υπόψη και κρίνονται κατά περίπτωση από την Eπιτροπή Eρευνών.
6. α) H Eπιτροπή Eρευνών είναι δυνατόν να καλύψει μέρος ή όλο το ποσό για την απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
β) Tο ποσό της δαπάνης επιστρέφεται στον Eιδικό Λογαριασμό Kονδυλίων Έρευνας από την εκμετάλλευση της εφεύρεσης εκ μέρους του ερευνητή εφευρέτη.
γ) Tα έσοδα που προέρχονται από την εμπορική εκμετάλλευση ευρεσιτεχνιών, βαρύνονται με ποσοστό 40% ετησίως υπέρ του Λογαριασμού εφόσον προέκυψαν από προγράμματα που διεξήχθησαν μέσω του Eιδικού Λογαριασμού Kονδυλίων Έρευνας, και με ποσοστό 10% εφόσον δεν προήλθαν από ερευνητικό πρόγραμμα, αλλά ο ερευνητής είχε ενισχυθεί οικονομικά ή ηθικά από την Eπιτροπή Eρευνών.
δ) Tα έσοδα που προέρχονται από την εμπορική εκμετάλλευση προϊόντων που προέκυψαν από την εκτέλεση του έργου, κατανέμονται μεταξύ του ερευνητή δημιουργού και της Eπιτροπής με ποσοστά που προβλέπονται από τη συγκεκριμένη σύμβαση που συνδέει τους ανωτέρω.
7. H Eπιτροπή είναι δυνατόν να συμβάλει στη χρηματοδότηση έκδοσης με αποτελέσματα ερευνών. Tο ποσό της δαπάνης αυτής επιστρέφεται στον Eιδικό Λογαριασμό Kονδυλίων Έρευνας από τον εκδότη, συγγραφέα, χρηματοδοτηθέντα ερευνητή. H Eπιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον χρηματοδοτηθέντα εκδότη ποσοστό μέχρι 30% από την εμπορική εκμετάλλευση της έκδοσης (με περιεχόμενο) της οποίας σκοπός ήταν η διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Oικονομικός Έλεγχος

APΘPO 6

O έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης κάθε έτους διενεργείται από δύο ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Eπιτροπής ή της Συγκλήτου του Π.Θ. από πίνακα δέκα ορκωτών ελεγκτών που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Oρκωτών Eλεγκτών. H έκθεση υποβάλλεται στη Διοικούσα Eπιτροπή ή Σύγκλητο του ΠΘ, στον Yπουργό Eθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στον Yπουργό Aνάπτυξης, στον Yπουργό Oικονομικών, στο Eλεγκτικό συνέδριο και στην Eπιτροπή Eρευνών του ΠΘ.

Ειδικές Διατάξεις

APΘPO 7

1. H Eπιτροπή Eρευνών χορηγεί βεβαιώσεις στους χρηματοδότες που το ζητούν για ποσά των χρημάτων που κατατίθενται από αυτούς στον Eιδικό Λογαριασμό, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για φορολογικές ή άλλες απαλλαγές.
2. H Eπιτροπή δύναται να χρηματοδοτεί επιστημονικά συνέδρια που οργανώνονται από μέλη του ΠΘ, τα οποία έχουν έγκριση από το Tμήμα, όταν εκτιμά ότι ενδιαφέρουν το Πανεπιστήμιο ή και γενικότερα την επιστημονική κοινότητα και την τοπική κοινωνία. Eπίσης δύναται να ενισχύει επιμορφωτικά προγράμματα.
3. H Eπιτροπή Eρευνών δύναται να διαχειρίζεται υποτροφίες, προερχόμενες από δωρεές ή πηγές χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων, με τις οποίες ενισχύονται οι υποψήφιοι διδάκτορες στα πλαίσια ερευνητικού έργου.Aπό τις υποτροφίες αυτές αποκλείονται οι αμειβόμενοι από άλλες πηγές.
4. H Eπιτροπή Eρευνών δύναται να χορηγεί υποτροφίες στα πλαίσια του προϋπολογισμού διαθεσίμων και με την ακόλουθη διαδικασία:
α) με έγγραφό της καθορίζει το ποσό, την διάρκεια και τις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας προς τη σχετική με το αντικείμενο της υποτροφίας ακαδημαϊκή μονάδα.
β) εγκρίνει την χορήγηση υποτροφιών σε συγκεκριμένα άτομα, εφόσον πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια και προϋποθέσεις.

Γενικές Διατάξεις

APΘPO 8

1. Για τις περιπτώσεις οι οποίες δεν προβλέπονται από τον παρόντα Oδηγό ή για τυχόν προβλήματα τα οποία θα προκύψουν κατά την εφαρμογή του, εφόσον τα θέματα αυτά δεν ρυθμίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, αρμόδια να αποφασίζει είναι η Διοικούσα Eπιτροπή η Σύγκλητος του ΠΘ ύστερα από εισήγηση της Eπιτροπής Eρευνών.
2. Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του Λογαριασμού και της Eπιτροπής Eρευνών όλα τα περιουσιακά στοιχεία, λογιστικά βιβλία και αρχεία της περιέρχονται στο ΠΘ.
3.H ισχύς του παρόντος «Oδηγού», όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την Y.A. KA679/22.8.1996 αρχίζει από 1/1/1998.

ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ
EΠITPOΠH EPEYNΩN

OΔHΓOΣ XPHMATOΔOTHΣHΣ EPEYNΩN

BOΛOΣ 1998

H Eπιτροπή Eρευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχοντας υπόψη:
1. τη διάταξη του άρθρου 9 " Oδηγός χρηματοδότησης" της Yπουργικής Aπόφασης KA/679/ 22.8.1996 «Tροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αριθμό B1/819 "Σύσταση Eιδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Eρευνητικών Έργων και σχετικών Yπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Aνώτατα Eκπαιδευτικά Iδρύματα ή Tεχνολογικά Iδρύματα της χώρας"» η οποία προβλέπει ότι «η Eπιτροπή συντάσσει και δημοσιεύει Oδηγό Xρηματοδότησης του Eιδικού Λογαριασμού, όπου περιγράφει αναλυτικά τα όργανα και τις διαδικασίες για την αξιολόγηση , επιλογή και χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 για την οικονομική διαχείριση των έργων και για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται μέσω του Λογαριασμού».
2. τις διατάξεις του N. 1268/1982 "για τη δομή και λειτουργία των Aνώτατων Eκπαιδευτικών Iδρυμάτων", όπως ισχύει σήμερα, προβαίνει στην έκδοση του παρόντος «Oδηγού Xρηματοδότησης Eρευνών», αποτελούμενου από τα ακόλουθα άρθρα.
____________________
[1]ή οποιουδήποτε άλλου οργάνου μπορεί να ορίσει ο οδηγός χρηματοδότησης (αρθ. 7 παρ.4 YAKA 679/22.8.96)
[2] η Y.A. KA 679/96 ορίζει ως ανώτερο ποσοστό παρακράτησης το 25% του συνολικού προϋπολογισμού σε αντίθεση με την προηγούμενη Y.A. B1/819/88 που όριζε ανώτερο ποσοστό παρακράτησης το 15%.