Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή μελών – εκπροσώπων της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών και της Σχολής Τεχνολογίας με σκοπό την ανασυγκρότηση του Συμβουλίου της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ)

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή μελών – εκπροσώπων της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών και της Σχολής Τεχνολογίας με σκοπό την ανασυγκρότηση του Συμβουλίου της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (Δ.Ε.Κ.Α.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.).

Η Δ.Ε.Κ.Α. Π.Θ. συνιστά υποστηρικτική δομή του Ιδρύματος, με δράσεις οι οποίες θα αναπτύσσονται σε όλο το φάσμα των ερευνητικών και ακαδημαϊκών ενοτήτων που θεραπεύονται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενώ έχει ως αποστολή: (α) Την καταγραφή και συντονισμό των υψηλής τεχνολογίας υποδομών για τη μέγιστη αξιοποίησή τους. (β) Την υποστήριξη ερευνητικών έργων διεπιστημονικού χαρακτήρα που διασφαλίζουν με την εφαρμογή τους τη διερεύνηση και επίλυση σημαντικών κοινωνικών και παραγωγικών προβλημάτων και χρηματοδοτούνται από εθνικά και διεθνή προγράμματα. (γ) Τον εντοπισμό, την αναγνώριση και την υποστήριξη των θυλάκων αριστείας του ΠΘ καθώς και τη διάχυση πρακτικών και παραγόμενου ερευνητικού έργου.

Η Δ.Ε.Κ.Α. λειτουργεί ως αυτοτελής υποστηρικτική δομή, διοικείται από το Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από την Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης ως Πρόεδρο και τα μέλη, μεταξύ των οποίων εκλέγεται ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Η κάθε Σχολή του Ιδρύματος εκπροσωπείται στο Συμβούλιο από ένα μέλος. Τα μέλη του Συμβουλίου θα πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Π.Θ., τα οποία θα ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή, με εκτεταμένη διοικητική πείρα, ερευνητική και τεχνολογική δραστηριότητα, συμβολή στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων για ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα ή έργα, καθώς και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Η κατοχή των ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή θέσης μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο Π.Θ.

Ετικέτες

Επισυναπτόμενα Εγγράφου
Συνημμένο Size
Πρόσκληση 242.08 KB