Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Έγκριση αποτελεσμάτων χορήγησης διδακτορικών υποτροφιών για την προκήρυξη ‘Ρήγας Βελεστινλής’: Χορήγηση τριετών υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ)

Δείτε στο συννημένο τα αποτελέσματα χορήγησης διδακτορικών υποτροφιών ανά επιστημονική περιοχή και κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά (πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων υποψήφιων υποτρόφων) σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 8303/22/ΓΠ/19.04.2022 Προκήρυξης ‘Ρήγας Βελεστινλής’: Χορήγηση τριετών υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως διαμορφώθηκαν μετά το πέρας της αξιολόγησης και επικυρώθηκαν από το αρμόδιο Συμβούλιο της ΔΕΚΑ Π.Θ. στην υπ. αρ. 26/25-08-2022 Συνεδρίασή του.

Ετικέτες

Επισυναπτόμενα Εγγράφου