Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Global timesheet)

Κωδικός
Ε-Λ-Δ8α
Σχόλια

Με βάση Εθνικούς κανόνες (ΥΠΑΣΥΔ), καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση Μηνιαίου Απολογιστικού φύλλου χρονοχρέωσης για την καταγραφή της συνολικής παρουσίας – υποχρεωτικής και πρόσθετης (στα πλαίσια ερευνητικών έργων) - του μόνιμου προσωπικού στους χώρους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στο Μηνιαίο Απολογιστικό φύλλο εργασίας τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Μόνιμοι/ΙΔΑΧ του Πολυτεχνείου Κρήτης θα καταγράφουν τις ώρες των λοιπών δραστηριοτήτων – πλέον των ωρών που αφιερώνουν σε ερευνητικά 
συγχρηματοδοτούμενα έργα. Οι δραστηριότητες αυτές ανάγονται στο συνήθη κύκλο καθηκόντων του μονίμου προσωπικού  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην νομοθεσία και στον εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Συννημένα Δικαιολογητικά

Όταν απαιτείται από το Φορέα Χρηματοδότησης συμπληρώνεται υποχρεωτικά στο WEBDOC

Ισχύει από
Έκδοση
1