Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ

Κωδικός
Ε-Λ-Ο02
Σχόλια

Το έντυπο Εντολή Πληρωμής - Απόδοση Αμοιβών συμπληρώνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για την πληρωμή κάθε δαπάνης που πραγματοποιείται στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού του προγράμματος και συνοδεύεται από τα απαραίτητα παραστατικά.

Συννημένα Δικαιολογητικά

Συνυποβάλλονται υποχρεωτικά: 
1. Κατάσταση αμοιβών (έντυπα Μ αυτόματα από WEBDOC)
2. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης (αυτόματη εξαγωγή του εντύπου από WEBDOC)
3. Εξουσιοδότηση χρήσης λογαριασμού καταθέσεων (έντυπο Ε-Χ-Α09) με Φ/Α λογαριασμού. 
4. Μηνιαίο Φύλλο χρονοχρέωσης εφόσον απαιτείται από το Φορέα χρηματοδότησης (αυτόματα από WEBDOC)
5. Συγκεντρωτικό Μηνιαίο Φύλλο εργασίας εφόσον απαιτείται από το Φορέα χρηματοδότησης (αυτόματα από WEBDOC)

Ισχύει από
Έκδοση
1