Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σκοπό την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  καλεί τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης, όπως καταθέσουν τις προτάσεις υποψηφιότητάς για την επιλογή δύο (2) τακτικών μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος, δυο (2) αναπληρωματικών μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος, καθώς και ενός (1) τακτικού εξωτερικού μέλους, για την λειτουργία της επταμελούς Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 έως 27 του ν. 4521/2018.

Ετικέτες

Επισυναπτόμενα Εγγράφου
Συνημμένο Size
Πρόσκληση 253.05 KB
Πράξη ανασυγκρότησης 201.62 KB