Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Ν.4521/2018 άρθ. 22 παρ. 2α).

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού  Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,  έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 έως 27 του Ν. 4521/2018, στη συνεδρίασή της  αριθμ. 7/03.07.2018, ενέκρινε την επανάληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας  της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Ιδρύματος, και καλεί τους ενδιαφερομένους να  
καταθέσουν αιτήσεις υποψηφιότητας.

Κατόπιν των παραπάνω αναφερομένων, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να  υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την Ε.Η.Δ.Ε. του  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τη συνημμένη αίτηση συνοδευόμενη  από βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, έως και την Παρασκευή  31/08/2018 και ώρα 14.00.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα αντίστοιχα βιογραφικό σημειώματα  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους στην διεύθυνση ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ee@uth.gr).

Ετικέτες

Επισυναπτόμενα Εγγράφου