Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Η.Δ.Ε.

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

Συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου της Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4957/2022 – Φ.Ε.Κ. 141/τ.Α΄/21.07.2022

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σκοπό την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  καλεί τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης, όπως καταθέσουν τις προτάσεις υποψηφιότητάς για την επιλογή δύο (2) τακτικών μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος, δυο (2) αναπληρωματικών μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος, καθώς και ενός (1) τακτικού εξωτερικού μέλους, για την λειτουργία της επταμελούς Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 έως 27 του ν.

Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Ν.4521/2018 άρθ. 22 παρ. 2α).

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού  Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,  έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 έως 27 του Ν. 4521/2018, στη συνεδρίασή της  αριθμ. 7/03.07.2018, ενέκρινε την επανάληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας  της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Ιδρύματος, και καλεί τους ενδιαφερομένους να