Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Featured

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

Παρ, 19/02/2016 - 12:56

Συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου της Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4957/2022 – Φ.Ε.Κ. 141/τ.Α΄/21.07.2022

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρ, 19/02/2016 - 12:57

Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα αποτελούν το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία. Στόχος τους είναι η παραγωγή επιστήμης και τεχνολογίας παγκοσμίου επιπέδου, τα οποία θα δώσουν ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη.

Εθνικά Προγράμματα

Παρ, 19/02/2016 - 12:58

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προσκλήσεις και έργα του μπορείτε να δείτε στους ακόλουθους συνδέσμους:

Οδηγίες Δημοσιότητας

Παρ, 19/02/2016 - 13:00

Στην σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι Οδηγίες Δημοσιότητας των προγραμμάτων διαφόρων Φορέων Χρηματοδότησης έτσι όπως αυτές προκύπτουν από τις κοινοτικές οδηγίες, τις εγκυκλίους και τους οδηγούς δημοσιότητας των προγραμμάτων, με στόχο την ενημέρωση των αναδόχων οι οποίοι οφείλουν να τηρούν όλα τα παραπάνω, κατά την εκτέλεση των έργων, προκειμένου να τηρείται η επιλεξιμότητα των έργων και η διαφάνεια των ενεργειών εκτέλεσής τους.
Εγκύκλιοι για την Δημοσιότητα: