Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Featured

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

Συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου της Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4957/2022 – Φ.Ε.Κ. 141/τ.Α΄/21.07.2022

Οδηγίες Δημοσιότητας

Στην σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι Οδηγίες Δημοσιότητας των προγραμμάτων διαφόρων Φορέων Χρηματοδότησης έτσι όπως αυτές προκύπτουν από τις κοινοτικές οδηγίες, τις εγκυκλίους και τους οδηγούς δημοσιότητας των προγραμμάτων, με στόχο την ενημέρωση των αναδόχων οι οποίοι οφείλουν να τηρούν όλα τα παραπάνω, κατά την εκτέλεση των έργων, προκειμένου να τηρείται η επιλεξιμότητα των έργων και η διαφάνεια των ενεργειών εκτέλεσής τους.
 

Οδηγίες για την Δημοσιότητα:

  • ΕΣΠΑ (2021-2027)

Εθνικά Προγράμματα

Κατηγορίες προγραμμάτων από εθνικούς πόρους ΕΣΠΑ, Ελλάδα 2.0, ΕΛΙΔΕΚ

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα αποτελούν το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία. Στόχος τους είναι η παραγωγή επιστήμης και τεχνολογίας παγκοσμίου επιπέδου, τα οποία θα δώσουν ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη.

 

 

Υποβολή Προτάσεων

Το PIC No του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι 986152150

To OID No του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι E10174358

Το EuropeAid ID του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι GR-2010-BGP-1603223720