Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποφασίζει τα κάτωθι:
1. Προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με θητεία έως 13/11/2027.
2. Προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα τακτικά μέλη για την πλήρωση της θέσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Π.Θ., να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους για το αξίωμα του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Π.Θ.
3. Η εκλογική διαδικασία θα διενεργηθεί κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Π.Θ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 και από ώρα 12:15 μ.μ. ως ώρα 12:45 μ.μ. (ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής των εκλογών), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 231 του Ν. 4957/2022, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η εκλογική διαδικασία θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου, με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).
4. Αν υπάρχει ισοψηφία ή κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων των μελών της Επιτροπής Ερευνών, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 22η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10.00 π.μ. ως ώρα 10:30 π.μ., μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν ή κατέλαβαν την πρώτη (1η) και τη δεύτερη (2η) θέση. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, η εκλογική διαδικασία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 23 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 π.μ. ως ώρα 10:30 π.μ., οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν και πάλι υπάρχει ισοψηφία, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση με τη χρήση του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν, ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής.
5. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση της θέσης Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον ιδρυματικό λογαριασμό τους προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ (email: vrec-rd@uth.gr) την αίτηση υποψηφιότητάς τους - υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής κωλυμάτων εκλογιμότητας με ψηφιακή υπογραφή (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του παραρτήματος) και βιογραφικό σημείωμα, έως και την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ.
6. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ εκτελεί τα καθήκοντα του Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) και του Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας.
7. Κάθε υποψήφιος μπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά με αίτησή του ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών, Αντιπρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας Π.Θ. (email: vrec-rd@uth.gr) από τον ιδρυματικό λογαριασμό του υποψηφίου οπότε και απαιτείται να φέρει την ψηφιακή υπογραφή του το αργότερο έως την προηγούμενη ημέρα πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ήτοι την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023.
8. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ερευνών. Επίσης, η παρούσα αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας καθώς και στον ιστότοπο «Δι@ύγεια».

Επισυναπτόμενα Εγγράφου
Συνημμένο Size
Πρόσκληση 344.43 KB