Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Οδηγίες και Προθεσμία για την Πρόσκληση: «SUB4: «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας»/«Trust your Stars»

Σε συνέχεια της εκδοθείσας Πρόσκλησης με τίτλο «SUB4: «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» με Κωδικό Δράσης 16289 και προκειμένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαιτούμενες ενέργειες, παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στις σχετικές δράσεις (Δράση Ι «Νέοι Ερευνητές» και Δράση ΙΙ «Συμπράξεις Ερευνητών διαφορετικών Α.Ε.Ι.», αποστείλουν συμπληρωμένα έως την Παρασκευή 24 Μαΐου τα κάτωθι:

Για τη Δράση Ι

  • Υπόδειγμα Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Μεταδιδάκτορα/Μεταδιδακτορικού ερευνητή και Ε.Λ.Κ.Ε. (επισυνάπτεται)
  • Αίτημα Υποβολής Πρότασης προς την Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. για τη Δράση Ι (επισυνάπτεται)

 Για τη Δράση ΙΙ

  • Υπόδειγμα Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ των φορέων (συνημμένο πρότυπο με παρατηρήσεις από το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ για συζήτηση με τους εταίρους)
  • Αίτημα Υποβολής Πρότασης προς την Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ για τη Δράση ΙΙ (επισυνάπτεται)

Για τα συμφωνητικά συνεργασίας και πριν την τελική αποστολή τους, θα πρέπει να έχετε προηγουμένως επικοινωνήσει με το Νομικό σύμβουλο του ΕΛΚΕ ΠΘ κ. Πούλιο Χρήστο (poulioschristos@gmail.com) για τον απαραίτητο έλεγχο πριν ξεκινήσει ο κύκλος των υπογραφών.

Επισημαίνεται ότι, τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν και στην περίπτωση που συντονιστής φορέας θα είναι άλλο ΑΕΙ (με το ΠΘ να συμμετέχει ως εταίρος). Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει και πάλι να υποβληθεί το πρότυπο συμφωνητικού του συντονιστή φορέα στο νομικό μας τμήμα, για τυχόν παρατηρήσεις. Η αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί όπως προαναφέρθηκε, το αργότερο έως την Παρασκευή 24 Μαΐου προκειμένου να συμπεριληφθούν στα θέματα της αμέσως επόμενης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών.

Για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους υπαλλήλους του Ε.Λ.Κ.Ε. στα τηλέφωνα: Αρσενίου Χ. (carseniou@uth.gr, 241068-5660), Ναούμ Κ. (konaoum@uth.gr, 242100-6449) και Τσερκέζου Π. (petserke@uth.gr, 242100-6452)

Επισυναπτόμενα Εγγράφου