Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

EFSA: Διαγωνισμός για την προμήθεια υπηρεσιών με θέμα: «Burden of Zoonoses in European Union and EEA/EFTA Countries»

Σας προωθείται το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) σχετικά με τον διαγωνισμό ή προμήθεια υπηρεσιών (Οpen call for tenders) με κωδικό Ref. no «OC/EFSA/BIOHAW/2023/02» με θέμα:

«Burden of Zoonoses in European Union and EEA/EFTA Countries»

Οι στόχοι αυτής της διαδικασίας προμήθειας (διαγωνισμού) είναι οι ακόλουθοι:

Στόχος 1: εκτίμηση της διπλής επιβάρυνσης (zDALYs) των ακόλουθων εννέα τροφιμογενών ζωονόσων στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις χώρες ΕΟΧ/ΕΖΕΣ: καμπυλοβακτηρίωση, σαλμονέλωση, λιστερίωση, μόλυνση με τοξίνη Shiga της Escherichia coli (STEC), ζωονοσογόνος φυματίωση, βρουκέλλωση, τριχινέλλωση, εχινοκοκκίαση και γερσινίωση.

Στόχος 2: εκτίμηση του πιθανού υλικού κόστους (άμεσο και έμμεσο κόστος) και του άυλου κόστους (στο εξής COSTS) ασθενειών ανθρώπων και ζώων, που δεν λαμβάνονται υπόψη στα zDALYs, για τις εννέα καθορισμένες τροφιμογενείς ζωονόσους.

Στόχος 3: ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού πλαισίου για τον συνδυασμό των παραγόντων εκτίμησης zDALYs και COSTS σε έναν συνολικό παράγοντα εκτίμησης (στο εξής θα αναφέρεται ως ΣΥΝΟΛΙΚΑ), για τις καθορισμένες εννέα τροφιμογενείς ζωονόσους.Είναι σημαντικό η αναπτυγμένη μεθοδολογία να είναι εύκολα κατανοητή και να έχει σαφές όφελος τόσο για τον τομέα της δημόσιας υγείας όσο και για τον τομέα της υγείας των ζώων (win-win). Τα αποτελέσματα πρέπει να εξηγούνται με σαφήνεια και να υποδεικνύουν την προστιθέμενη αξία των αποτελεσμάτων και για τους δύο τομείς και για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Το σύνολο των εγγράφων της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο TED eTendering ref. OC/EFSA/BIOHAW/2023/02 και κοινοποιήθηκε επίσης μέσω του ιστότοπου της EFSA εδώ.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός είναι 2.200.000,00 ευρώ βάσει τετραετούς σύμβασης-πλαισίου για την εκτέλεση των αναφερόμενων εργασιών, που θα ζητηθεί βάσει συγκεκριμένων συμβάσεων όπως ορίζονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Θα μπορούσαν ενδεχομένως να αναπτυχθούν προσφορές από κοινοπραξίες και με τη συμμετοχή υπεργολάβων.

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για υποβολή προσφορών έως την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023 (14:30 CET).

Μπορείτε να ανατρέξετε στην ανάρτηση της EFSA σχετικά με αυτήν την πρόσκληση στο LinkedIn.

Τα αιτήματα για διευκρινίσεις που πρέπει να αποστέλλονται μέσω της πλατφόρμας eTendering και όλες οι διευκρινίσεις που έχουν ήδη απαντηθεί είναι ορατές στην ίδια πλατφόρμα.

Σε περίπτωση περαιτέρω διευκρινίσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε με την EFSA στην ηλεκτρονική διεύθυνση: EFSAprocurement@efsa.europa.eu.

H ανωτέρω πρόσκληση είναι ανοιχτή σε επιστημονικούς οργανισμούς εντός και εκτός της λίστας του άρθρου 36 του Καν.(ΕΚ 178/2002)

Παρακαλούμε όπως διακινήσετε την ενημέρωση εντός των οργανισμών που υπηρετείτε.