Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων Έργου «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5185218 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Προκήρυξη υλοποίησης του έργου «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές» (επισυνάπτεται), στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης «Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια» - Άξονας 3.2: Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, Πυλώνας 3: Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή, με Κωδικό Δράσης 16289.

Ειδικότερα:

Το έργο (βλ. συν. σύνοψη πρόσκλησης), απευθύνεται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας (Α.Ε.Ι.) για την χρηματοδότηση του επισκέπτη καθηγητή/επισκέπτη ερευνητή για την παροχή διδακτικού/ ερευνητικού έργου που τους ανατίθεται βάσει της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος, και σε επιχειρήσεις από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, με στόχο να υλοποιήσουν από κοινού με τα Α.Ε.Ι. συνεργατικά ερευνητικά έργα με τη συνδρομή ενός επισκέπτη καθηγητή/επισκέπτη ερευνητή. Προκειμένου να διεξαχθούν τα συνεργατικά έργα, είναι απαραίτητη η συμμετοχή ενός επισκέπτη καθηγητή/ επισκέπτη ερευνητή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 171 του Ν. 4957/2022.

 

  1. Μέγιστος Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης: Ο μέγιστος προϋπολογισμός της πρότασης, δε δύναται να ξεπερνά το ποσό των 344.581,00 ευρώ, για τη συνολική διάρκεια του έργου, εκ των οποίων:
  • Δημόσια Δαπάνη έως 239.581,00 ευρώ μέσω του ΤΑΑ (105.000,00 ευρώ για την Επιχείρηση και 134.581,00 ευρώ για το Α.Ε.Ι.) και
  • Ιδιωτική Συμμετοχή έως 105.000,00 ευρώ για την Επιχείρηση.

 

  1. Χρηματοδοτικό Σχήμα: Η προτεινομένη ποσοστιαία δαπάνη για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) ανέρχεται σε 39% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου-πρότασης και για την Επιχείρηση το 61% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου-πρότασης. Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) θα χρηματοδοτηθεί για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών (100%) έως και το ποσό των 134.581,00 ευρώ μέσω του ΤΑΑ και παράλληλα η Επιχείρηση για το 50% των επιλέξιμων δαπανών μέσω του ΤΑΑ (έως 105.000,00 ευρώ), ενώ το υπολειπόμενο 50% αποτελεί ιδιωτική συμμετοχή, με ανώτατο συνολικό ποσό επιλέξιμων δαπανών τις 210.000,00 ευρώ.Τα ερευνητικά έργα «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές» μεταξύ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Επιχειρήσεων, θα λάβουν χρηματοδότηση μέσω του ΤΑΑ και μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων, με μέγιστη δυνατή διάρκεια τους τριάντα δύο (32) μήνες, η οποία καλύπτει την περίοδο από την Εγκριτική Απόφαση Χορήγησης Ενίσχυσης του έργου και έως 31/12/2025 το αργότερο, με μέγιστη επιλέξιμη διάρκεια τους 36 μήνες.
  2. Όροι & Προϋποθέσεις: Η επιλογή των επισκεπτών καθηγητών ή επισκεπτών ερευνητών/τριών πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). Με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καθορίζονται το διδακτικό έργο που ανατίθεται στον επισκέπτη καθηγητή, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4957/2022 στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος καθώς και το είδος της απασχόλησής τους. Στον επισκέπτη καθηγητή/επισκέπτη ερευνητή δύναται να ανατίθεται και αποκλειστικά ερευνητικό έργο στο πλαίσιο του τμήματος ή των επιμέρους ακαδημαϊκών του δομών. Το συνεργατικό ερευνητικό έργο υλοποιείται από το Α.Ε.Ι. και την επιχείρηση με τη συνδρομή του επισκέπτη καθηγητή/επισκέπτη ερευνητή και θα πρέπει να είναι συναφές με το διδακτικό/ ερευνητικό, έργο το οποίο ανατίθεται στον επισκέπτη καθηγητή / επισκέπτη ερευνητή σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
  3. Περιορισμοί: Σημειώνεται ότι δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων τις οποίες μπορούν να υποβάλουν από κοινού ένα Α.Ε.Ι. και μια συνεργαζόμενη επιχείρηση. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι δεν παρέχεται η δυνατότητα υποβολής περισσότερων της μίας προτάσεων με τη συμμετοχή του ίδιου επισκέπτη καθηγητή/επισκέπτη ερευνητή. Σε περίπτωση πολλαπλών προτάσεων, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η πρώτη από τις υποβαλλόμενες προτάσεις που θα υποβληθεί με τη συμμετοχή του ίδιου επισκέπτη καθηγητή/επισκέπτη ερευνητή, βάσει του κωδικού της αίτησης και του χρόνου οριστικοποίησης της στο ΠΣΚΕ, κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Εφόσον εγκριθεί το έργο, απαγορεύεται η εκχώρηση του ανατιθέμενου έργου σε τρίτους από οποιονδήποτε δικαιούχο, καθώς και της απαίτησης για ενίσχυση που προκύπτει από την ανάθεση αυτή
  4. Ιδρυματικός/ Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου: Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. ορίζεται ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος για το έργο «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές», ο οποίος έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και την επίβλεψη της υλοποίησης του έργου. Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος στον οποίο ανατίθενται τα καθήκοντα του Επιστημονικού Υπευθύνου, πρέπει να διαθέτει εμπειρία στην επίβλεψη και τον συντονισμό ερευνητικών έργων, ενώ παράλληλα έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με την ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ. Ο επισκέπτης καθηγητής/επισκέπτης ερευνητής δε δύναται να αναλάβει ρόλο Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου αυτού.
  5. Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης: Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων «ΠΣΚΕ» (https://www.ependyseis.gr/) με την ένδειξη «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές», στην ελληνική γλώσσα κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης (ενδεικτικό υπόδειγμα στο Παράρτημα Ι).
  6. Πληροφορίες: Πληροφορίες σχετικά με το Έργο παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας του Φορέα Υλοποίησης (ΦΥ) του Έργου, που είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ, https://www.epiteliki.minedu.gov.gr.  Πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση παρέχονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: visitingprof.rrf@minedu.gov.gr

Για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους αρμόδιους υπαλλήλους του Ε.Λ.Κ.Ε. στα τηλέφωνα: Ναούμ Κ. (2421006449) και Τσερκέζου Π. (2421006452)