Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

EFSA open call for tenders OC/EFSA/IDATA/2023/02: Omics

Η EFSA έχει δημοσιεύσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφορών (διαγωνισμός)  με θέμα:

Implementation of a Multi-OMICs Workflow to Derive Human Reference Points and Health-based Guidance Values from Quantitative in Vitro Data’.

Η σύμβαση που προκύπτει από αυτήν τη διαδικασία προμήθειας στοχεύει στον καθορισμό, στην επικύρωση και στην εφαρμογή μιας τυποποιημένης ροής εργασιών (πειραματική και υπολογιστική) για την εξαγωγή αξιόπιστων σημείων αναφοράς και τιμών καθοδήγησης που βασίζονται στην υγεία (HBGVs) χρησιμοποιώντας προσεγγίσεις αιχμής in-vitro, συγκεκριμένα organ-on- chip (OoC) πλατφόρμες και πολλαπλά τελικά σημεία OMICs endpoints (transcriptomics, metabolomics, and epigenomics).  Τα νέα δημιουργούμενα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη και την εκπαίδευση ενός συστήματος  βιοπληροφορικής κατάλληλου για την πρόβλεψη μηχανιστικών πληροφοριών όπως ο τρόπος δράσης (MoA), τα μονοπάτια δυσμενούς έκβασης (AOP), οι βασικοί βιοδείκτες, τα σημεία αναφοράς in-vivo (με χρήση μοντελοποίησης IVIVE-PBK) και καθοδήγηση με βάση την υγεία (HBGV).

Στη δεύτερη φάση, η πειραματική και η ροή εργασιών βιοπληροφορικής, που θα έχουν οριστεί και δικομαστεί στην πρώτη φάση, θα χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη των προαναφερθέντων σημείων αναφοράς και μηχανιστικών πληροφοριών για ένα νέο σύνολο αναδυόμενων επικίνδυνων ουσιών ή ουσιών με θετικούς ισχυρισμούς για την υγεία που σχετίζονται με τρόφιμα και ζωοτροφές.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός είναι 3.000.000 € για αρχική διάρκεια τριών ετών.

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για υποβολή προσφορών έως τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2023 (14:30 CET).

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο του TED eTendering ref.  OC/EFSA/IDATA/2023/02 και κοινοποιήθηκε επίσης μέσω του ιστότοπου της EFSA here

Οι προσφορές μπορούν ενδεχομένως να αναπτυχθούν από κοινοπραξίες και τα παραδοτέα μπορούν να ανατεθούν σε υπεργολαβία.

Οι τεχνικές γνώσεις παρουσιάζονται σε αυτά τα δύο ειδικά βίντεο στο YouTube:

Τα αιτήματα για διευκρινίσεις μπορούν να αποσταλούν μέσω της πλατφόρμας eTendering και όλες οι διευκρινίσεις που δίνονται θα είναι προσβάσιμες στην ίδια πλατφόρμα.

Σε περίπτωση ανάγκης περαιτέρω διευκρινίσεων , μπορείτε να επικοινωνήσετε με την EFSA στο email: EFSAprocurement@efsa.europa.eu.

H εν λόγω πρόσκληση είναι ανοιχτή για οργανισμούς εντός και εκτός της λίστας του άρθρου 36 του Καν. (ΕΚ) 178/2002.