Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

GP/EFSA/BIOHAW/2023/01 Call for proposals - Framework Art.36 of Reg. (EC) 178/2002

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η EFSA δημοσίευσε την κάτωθι  πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για επιχορήγηση

Call reference: GP/EFSA/BIOHAW/2023/01- Support to EFSA in the risk assessment of alternative methods for the use and disposal of animal by-products and derived products

Tα έγγραφα της πρόσκλησης είναι διαθέσιμος εδώ. Η πρόσκληση απευθύνεται στους οργανισμούς του καταλόγου του άρθρου 36 του Καν 178/2022, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι εδώ.

Η προθεσμία για υποβολή προτάσεων λήγει στις 11 Μαΐου 2023.

Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο την υποστήριξη των αξιολογήσεων που πραγματοποιούνται από την επιστημονική ομάδα BIOHAZ της EFSA και την ad hoc ομάδα εργασίας και αφορούν σε αιτήσεις για εναλλακτικές μεθόδους χρήσης ή απόρριψης ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων, πραγματοποιώντας εργασίες σχετικές με την προετοιμασία των σχεδίων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων.

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης, η EFSA στοχεύει να εντοπίσει έναν ή περισσότερους εταίρους από τους οργανισμούς του άρθρου 36, και να υπογράψει μια συμφωνία πλαίσιο εταιρικής σχέσης (Framework Partnership Agreement, FPA) που θα της επιτρέπει στη συνέχεια, κατά τα επόμενα 4 χρόνια, να αναθέτει καθήκοντα που θα την υποστηρίζουν στην αξιολόγηση των αιτήσεων για εναλλακτικές μεθόδους για τη χρήση και την απόρριψη ζώων υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα.

Η συγκεκριμένη επιχορήγηση είναι ένας τύπος που δεν συνδέεται με κόστος αλλά βασίζεται στην επίτευξη των αποτελεσμάτων. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα της πρόσκλησης όπου περιγράφονται οι εργασίες, τα παραδοτέα και τα χρονοδιαγράμματα εδώ.

Σημειώνεται ότι μέσω του Δικτύου Εστιακών Σημείων της EFSA, ο ΕΦΕΤ μπορεί να υποστηρίξει την εύρεση εταίρων από τους οργανισμούς του άρθρου 36 της Ελλάδας ή άλλων χωρών για δημιουργία κοινοπραξίας. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στη συγκεκριμένη πρόσκληση, παραμένουμε στη διάθεσή σας για την υποστήριξή σας στην εύρεση εταίρων.