Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Νομοθεσία

Αρχείο Τίτλος Νομοθετικό Πλαίσιο Είδος Κατηγορία
Αρχείο Νόμου Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνη- σης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ. Νόμοι Εθνική Λειτουργία Πανεπιστημίου - ΕΛKΕ
Αρχείο Νόμου Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις. Νόμοι Εθνική Λειτουργία Πανεπιστημίου - ΕΛKΕ
Αρχείο Νόμου Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.. ΟΤΑ μονίμων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις (ΦΕΚ 297/23-12-2003 τ. Α’). Νόμοι Εθνική Φορολογικά
Αρχείο Νόμου Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητος του Υπουργείου δικαιοσύνης Νόμοι Εθνική Λειτουργία Πανεπιστημίου - ΕΛKΕ
Αρχείο Νόμου Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, Ανώτατης Εκπαίδευσης & άλλες διατάξεις. Νόμοι Εθνική Λειτουργία Πανεπιστημίου - ΕΛKΕ
Αρχείο Νόμου Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγορας και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις. Νόμοι Εθνική Έρευνα και Τεχνολογία
Αρχείο Νόμου Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις. Νόμοι Εθνική SPIN-OFF
Αρχείο Νόμου Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής. Νόμοι Εθνική Λειτουργία Πανεπιστημίου - ΕΛKΕ
Αρχείο Νόμου Βελτιωση και εκσυγχρονισμος του εθνικου συστηματος υγειας και αλλες διαταξεις. Νόμοι Εθνική Διάφορα
Αρχείο Νόμου Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη μεταρρύθμιση και τον εκ- συγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. Νόμοι Εθνική Λειτουργία Πανεπιστημίου - ΕΛKΕ
Αρχείο Νόμου Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του ΚΠΣ και άλλες διατάξεις Νόμοι Εθνική Διαχείριση ΕΣΠΑ
Αρχείο Νόμου Εκσυγχρονισμός των χρηματιστιριακών συναλλαγών εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στη ποντοπόρο ναυτιλία στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών & άλλες διατάξεις. Νόμοι Εθνική SPIN-OFF
Αρχείο Νόμου Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις Νόμοι Εθνική Λειτουργία Πανεπιστημίου - ΕΛKΕ
Αρχείο Νόμου Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις Νόμοι Εθνική Λειτουργία Πανεπιστημίου - ΕΛKΕ
Αρχείο Νόμου Τροποποίηση της νομοθεσίας για τις εμπορικές μισθώσεις Νόμοι Εθνική SPIN-OFF
Αρχείο Νόμου Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις Νόμοι Εθνική Λειτουργία Πανεπιστημίου - ΕΛKΕ
Αρχείο Νόμου Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός επικρατείας Νόμοι Εθνική Λειτουργία Πανεπιστημίου - ΕΛKΕ
Αρχείο Νόμου Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις Νόμοι Εθνική Διάφορα
Αρχείο Νόμου Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις Νόμοι Εθνική Μεταφορά Τεχνολογίας
Αρχείο Νόμου Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτικής ανάπτυξης Νόμοι Εθνική Έρευνα και Τεχνολογία
Αρχείο Νόμου Οργάνωση και λειτουργία ειδικών λογαριασμών ΑΕΙ & ΤΕΙ Νόμοι Εθνική Λειτουργία Πανεπιστημίου - ΕΛKΕ
Αρχείο Νόμου Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/ 1994 και άλλες διατάξεις Νόμοι Εθνική Διάφορα
Αρχείο Νόμου Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ Νόμοι Εθνική Προμήθειες
Αρχείο Νόμου Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Νόμοι Εθνική Προσωπικά Δεδομένα
Ρύθμιση θεμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (αυτονομία Τμημάτων), ΦΕΚ 7/30-1-1997 τ. Α'. Νόμοι Εθνική Λειτουργία Πανεπιστημίου - ΕΛKΕ